Informace pro rodiče – Dohled nad žáky v době polední přestávky

Dohled nad žáky v době polední přestávky

Novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, provedená vyhláškou č. 256/2012 Sb., uložila základním školám povinnost umožnit žákům pobyt v budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajistit pro ně v této době dohled.

Ze strany žáků (potažmo jejich zákonných zástupců) jde však pouze o možnost, nikoli povinnost, a žáci proto nemohou být nuceni, aby ve škole po tuto dobu skutečně setrvávali. Polední přestávka se na základě novely nestala součástí povinného vyučování, pouze se vymezila jako doba, ve které škola nabízí žákům bezpečný pobyt v budově. Není ani vhodné (potažmo přípustné), aby žáci byli zavázáni pobývat ve škole v době polední přestávky např. po celou dobu školního pololetí. Školská legislativa předpokládá, že dítě školního věku již je způsobilé samostatnému příchodu a odchodu ze školy (z povahy věci tedy i samostatnému pobytu mimo školu), a je proto na rozhodnutí jeho zákonných zástupců, zda a jak dohled nad žákem v době polední přestávky zajistí.

Žádám rodiče, kteří mají zájem o pravidelný pobyt dítěte ve škole během poledních přestávek, aby toto písemně nahlásili níže přiloženou přihláškou. S nahlášenými žáky bude škola pro dobu polední přestávky počítat. Žák může být z poledního dohledu zase odhlášen, pokud zákonný zástupce takovou vůli projeví (ať už obecně na všechny dny v týdnu, nebo např. jen pro konkrétní den – žák přinese rodiči podepsanou žádost).

Naopak v případě těch žáků, které zákonní zástupci ke školnímu dohledu nepřihlásí, platí, že mohou polední přestávku využít dle svého uvážení a v budově školy se nezdržují.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

 

                      ————————————————-zde odstřihnout—————————————————–

Přihlašuji své dítě _________________________________ke stálému dohledu během poledních přestávek ve dnech (od – do):

Pondělí  
Úterý  
Středa  
Čtvrtek  
Pátek  

Mé dítě bude během polední pauzy pod dohledem v budově školy. V případě, že opustí školu, bude dohlížející pracovník informovat rodiče a bude postupováno podle školního řádu.

podpis rodičů

 

 

Dle novely vyhlášky o základním vzdělávání platné od 1. 9. 2012 lze krátit přestávky, což nám umožnilo sjednotit délku hodin a přestávek na 1. i 2. stupni takto:

 

Vyučovací hodiny

1.v.h.

745 – 830

2.v.h.

840 – 925

3.v.h.

940 – 1025

4.v.h.

1035 – 1120

5.v.h.

1130 – 1215

6.v.h.

1220 – 1305

7.v.h.

1310 – 1355

8.v.h.

1400 – 1445