Informace pro rodiče – Komentář k novele vyhlášky o základním vzdělávání platné od 1. 9. 2012

Komentář k novele vyhlášky o základním vzdělávání platné od 1. 9. 2012,

k paragrafu 1, odstavec 2, který nově zavádí školám povinnost zajistit dozor nad žáky i v době polední přestávky.

Novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, provedená vyhláškou č. 256/2012 Sb., uložila základním školám nově povinnost umožnit žákům pobyt v budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajistit pro ně v této době dohled. Tato povinnost je dána bez ohledu na délku „polední“ přestávky, neboť v opačném případě by nebylo dosaženo účelu přijaté novely (tj. aby žáci po celou dobu vzdělávání – od svého příchodu do odchodu ze školy – měli zajištěnou možnost bezpečného pobytu ve školním prostředí).

Ze strany žáků (potažmo jejich zákonných zástupců) jde však pouze o možnost, nikoli povinnost, a žáci proto nemohou být nuceni, aby ve škole po tuto dobu skutečně setrvávali. Polední přestávka se na základě novely nestala součástí povinného vyučování, pouze se vymezila jako doba, ve které škola nabízí žákům bezpečný pobyt v budově. Není ani vhodné (potažmo přípustné), aby žáci byli zavázáni pobývat ve škole v době polední přestávky např. po celou dobu školního pololetí. Školská legislativa předpokládá, že dítě školního věku již je způsobilé samostatnému příchodu a odchodu ze školy (z povahy věci tedy i samostatnému pobytu mimo školu), a je proto na rozhodnutí jeho zákonných zástupců, zda a jak dohled nad žákem v době polední přestávky zajistí.

Žádám rodiče, kteří mají zájem o pravidelný pobyt dítěte ve škole během poledních přestávek, aby toto písemně nahlásili. S nahlášenými žáky bude škola pro dobu polední přestávky počítat. Žák může být z poledního dohledu zase odhlášen, pokud zákonný zástupce takovou vůli projeví (ať už obecně, nebo např. pro konkrétní den – žák přinese podepsanou žádost).

Naopak v případě těch žáků, které zákonní zástupci ke školnímu dohledu „nenahlásí“, popřípadě kteří sami neprojeví zájem ve škole pobývat, platí, že mohou polední přestávku využít dle svého uvážení a v budově školy se nezdržují.

Mgr. Vladimíra Melicharová

 

 

————————————————-zde odstřihnout—————————————————–

Žádám pro dítě ______________________ zajistit stálý dohled během poledních přestávek ve dnech (od – do):

Pondělí  
Úterý  
Středa  
Čtvrtek  
Pátek  

 

podpis rodičů

 

 

Dle novely vyhlášky o základním vzdělávání platné od 1. 9. 2012 lze krátit přestávky, což nám umožnilo sjednotit délku hodin a přestávek na 1. i 2. stupni takto:

 

Vyučovací hodiny

1.v.h.

745 – 830

2.v.h.

840 – 925

3.v.h.

940 – 1025

4.v.h.

1035 – 1120

5.v.h.

1130 – 1215

6.v.h.

1220 – 1305

7.v.h.

1310 – 1355

8.v.h.

1400 – 1445