Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Řád školního klubu

1. Úvodní ustanovení

Školní klub (dále jen ŠK) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád školního klubu je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školního klubu, stanoví režim školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

2.1 Žáci a zákonní zástupci mají právo

Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a Školního vzdělávacího programu školního klubu.

Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit klubu.

Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

2.2  Povinnosti žáků

Dodržovat Školní řád a Vnitřní řád školního klubu.

Plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠK vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

Z bezpečnostních důvodů neopouštět školní klub a budovu školy bez vědomí vychovatelky.

Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do ŠK peněžní hotovost a cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu vychovatelka neručí.

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠK. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví a bezpečný pohyb.

Žáci nesmí  pořizovat nahrávky – video, audio, foto.

Žáci nesmí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem.

Při docházce do školního klubu žák dbá všech pokynů vychovatelky. Vychovatelka má právo žákovi přerušit aktivitu, případně žáka pro porušení pravidel chování jednorázově vyloučit.

Předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená vychovatelce ŠK.

2.3  Povinnosti zákonných zástupců

Informovat ŠK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.

Zdržovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutno.

Respektovat provozní dobu ŠK.

Na vyzvání vychovatelky ŠK se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka.

Spolupráce se zákonnými zástupci

Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.

Začátkem školního roku vedoucí vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci ŠK, seznámí je s režimem oddělení a s Vnitřním řádem školního klubu.

Odchody dětí na mimoškolní aktivity si zajišťují rodiče sami, na žádost je vychovatelka v určitou dobu do kroužku nebo ZUŠ odešle. Odchody dětí na tyto činnosti jsou na vlastní zodpovědnost rodičů, vychovatelky neručí za jejich bezpečnost.

3. Provoz školního klubu

Školní klub je v provozu denně od 11. 20 hod. do 14. 45 hod. Potom je spojený se školní družinou, která má provoz do 16. 20 hod.

Školní klub využívá místnost klubu, popř. další učebny školy včetně tělocvičny, školní dílny, školní zahrady. Kroužky jsou nabízeny v době od 13,00 – 16,00. Kroužek má zpravidla délku 60 minut. Za kroužek se vybírá úplata, podmínky a platba jsou dány směrnicí.

3.1 Stravování ve školní jídelně

Žáci školního klubu chodí do školní jídelny samostatně.

3.2.  Docházka žáků do ŠK

Docházka do ŠK není pravidelná.

Do školního klubu přicházejí a odcházejí žáci samostatně. Při svém příchodu i odchodu se nahlásí vychovatelce klubu, která je zapíše do docházkového sešitu.

Každá vychovatelka nese zodpovědnost za jí svěřené žáky, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků.

Za žáka, který se do školního klubu nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4. Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků ze školního klubu

Školní klub je určen žákům 6. – 9. třídy.

Kapacita ŠK je 60 žáků.

Přijetí žáka do ŠK není nárokové.

Žáci jsou přijímáni k docházce do ŠK na jeden školní rok.

O přijetí žáka k činnosti školního klubu rozhoduje ředitelka školy na základě náležitostí v zápisním lístku a kritérií pro přijetí (odevzdání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, celotýdenní docházka v plném režimu, přednostní přijímání mladších žáků).

Zápisní lístek je možné získat u vychovatelek ŠK.

4.1 Odhlášení žáka ze ŠK

Odhlašování žáků z docházky do školního klubu provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku. Úplata za dané pololetí, ve kterém bylo dítě odhlášeno, se nevrací.

4.2 Vyloučení ze ŠK

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠK se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy.

Ředitelka školy rozhoduje o vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu ŠK.

Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠK, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, svévolné opuštění družiny.

5. Prázdninový provoz školního klubu

V době školních prázdnin není činnost školního klubu zajišťována.

6. Dokumentace školního klubu

Zápisní lístky do školního klubu.

Přehled výchovně vzdělávací práce ve ŠK v souladu se ŠVP školního klubu.

Docházkový sešit.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Vychovatelky ŠK provedou prokazatelné poučení žáků o BOZP. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz hlásí zákonnému zástupci, vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

Vychovatelka dbá na používání bezpečných, věkově přiměřených pomůcek.

Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků.

Vychovatelka vede žáky k osvojování si norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech.

Vychovatelka a žáci mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování.

8. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

Žáci zachází s majetkem a vybavením ŠK šetrně.

V případě úmyslného poškození majetku ŠK budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody.

Majetek školního klubu nesmí žáci odnášet domů.

Oblečení žáků a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, mají být řádně označeny.

Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned žáci nebo zákonní zástupci vychovatelce. 

9. Podmínky úplaty

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s vnitřním předpisem  k výši úplaty za pobyt ve školním klubu v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky https://system.skolniprogram.cz/. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami,  číslo účtu        115-9881880247/0100.

Poplatky za školní klub budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školního klubu. Poplatek je účtován předem za pololetí. Za 1. pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci lednu. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školního klubu. Pokud platba neproběhne do stanoveného termínu, dítě může být ze školního klubu vyloučeno. 

Výše platby 80,- Kč/měsíčně.

10. Závěrečné ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec (vychovatelky ŠK).

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitelky školy a zveřejněním.

Změny a doplňky jsou vydány písemně.

 

V Bohutíně 30. 8. 2022

 

Renata Vondrášková                                                                        Mgr. Lada Králová    

vedoucí vychovatelka                                                                       ředitelka školy

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5