Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu

1 Úvodní ustanovení 

Školní klub (dále jen ŠK) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Řád školního klubu je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školního klubu, stanoví režim školního klubu, je závazný pro zaměstnance a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

 

2 Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci

Na účastníky zájmového vzdělávání a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád školního klubu upravuje zejména práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

 

2.1 Práva účastníků zájmového vzdělávání

 • Na vzdělávání podle školského zákona a Školního vzdělávacího programu školního klubu.
 • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo účastnit se všech činností a aktivit klubu.
 • Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

 

2.2 Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání

 • Dodržovat Školní řád a Vnitřní řád školního klubu.
 • Plnit pokyny zaměstnanců ŠK vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
 • Z bezpečnostních důvodů neopouštět školní klub a budovu školy bez vědomí vychovatelky.
 • Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do ŠK peněžní hotovost a cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu vychovatelka neručí.
 • Ztráty věcí hlásí účastníci zájmového vzdělávání neprodleně vychovatelce ŠK. Účastníci zájmového vzdělávání dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 • Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje zdraví a bezpečný pohyb.
 • Účastníci zájmového vzdělávání nesmí pořizovat nahrávky - video, audio, foto.
 • Účastníci zájmového vzdělávání nesmí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 • Předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená vychovatelce ŠK.

 

 2.3 Práva zákonných zástupců

 • Rodiče jsou partnerem výchovně vzdělávací práce školy. Jejich role je nezastupitelná a mají právo být informováni o všech skutečnostech, které se týkají jejich dítěte.
 • Rodiče mají právo vyjádřit své postoje a názory, týkající se vzdělání, výchovy i chování dítěte.
 • Rodiče mají možnost přijít se svými nápady a radami.
 • Problémy s dítětem je dobré řešit vzájemnou komunikací rodičů a školy.
 • Rodiče mají právo na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.4 Povinnosti zákonných zástupců

 • Informovat ŠK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka zájmového vzdělávání nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.
 • Oznamovat ŠK údaje a změny údajů uvedené v přihlášce, zejména aktuální telefonické kontakty apod., výhradně písemnou formou.
 • Respektovat provozní dobu ŠK.
 • Na vyzvání vychovatelky ŠK se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka.


2.5 Spolupráce zákonných zástupců se zaměstnanci

 • Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.
 • Začátkem školního roku vedoucí vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci ŠK, seznámí je s režimem oddělení a s Vnitřním řádem školního klubu.
 • Odchody účastníků zájmového vzdělávání na mimoškolní aktivity si zajišťují rodiče sami, na žádost je vychovatelka v určitou dobu do kroužku nebo ZUŠ odešle. Odchody účastníků zájmového vzdělávání na tyto činnosti jsou na vlastní zodpovědnost rodičů, vychovatelky neručí za jejich bezpečnost.

 

 3 Provoz školního klubu

 • Školní klub je v provozu denně od 11. 20 hod. do 14. 45 hod. Potom je spojený se školní družinou, která má provoz do 16. 20 hod.
 • Školní klub využívá místnost klubu, popř. další učebny školy včetně tělocvičny, školní dílny, školní zahrady.   

 

3.1 Stravování ve školní jídelně

            Účastníci zájmového vzdělávání školního klubu chodí do školní jídelny samostatně.

 

3.2 Docházka účastníků zájmového vzdělávání do ŠK, organizace ŠK

 • Kapacita ŠK je 60 žáků, skupiny se naplňují do počtu 30 žáků formou otevřené nabídky činností vycházejících z potřeb a zájmů účastníků.
 • Nepravidelná a příležitostná docházka.
 • Do školního klubu přicházejí a odcházejí účastníci zájmového vzdělávání samostatně. Při svém příchodu i odchodu se nahlásí vychovatelce klubu, která je zapíše do docházkového sešitu.
 • Každá vychovatelka nese zodpovědnost za jí svěřené účastníky zájmového vzdělávání, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví.
 • Za účastníka zájmového vzdělávání, který se do školního klubu nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

4 Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení účastníků zájmového vzdělávání ze školního klubu

 • Školní klub je určen žákům 5. – 9. třídy.
 • Kapacita ŠK je 60 žáků.
 • Přijetí žáka do ŠK není nárokové.
 • Účastníci zájmového vzdělávání jsou přijímáni k docházce do ŠK na jeden školní rok.
 • O přijetí účastníka zájmového vzdělávání k činnosti školního klubu rozhoduje ředitelka školy na základě náležitostí v přihlášce a kritérií pro přijetí (odevzdání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, celotýdenní docházka v plném režimu, přednostní přijímání mladších žáků a dojíždějících žáků). V případě většího počtu zájemců, než je kapacita ŠK se provede výběr losováním.
 • Přihlášku je možné získat u vychovatelek ŠK.

 

4.1 Odhlášení účastníků zájmového vzdělávání ze ŠK 

 • Odhlašování účastníků zájmového vzdělávání z docházky do školního klubu provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku. Úplata za dané pololetí, ve kterém bylo dítě odhlášeno, se nevrací.

 

4.2 Vyloučení ze ŠK

 • Ředitelka školy rozhoduje o vyloučení účastníka zájmového vzdělávání pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu ŠK.
 • Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠK, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků zájmového vzdělávání, svévolné opuštění klubu.

 

 5 Prázdninový provoz školního klubu

 • V době školních prázdnin není činnost školního klubu zajišťována.

 

6 Evidence

 • Evidence účastníků je vedena v docházkovém sešitu a v přehledu výchovně vzdělávací práce.

 

7 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Účastníci zájmového vzdělávání se chovají tak, aby svou činností neohrozili bezpečnost svou a svých spolužáků a zamezili možnost případného úrazu nebo ničení školního majetku.
 • Účastníci zájmového vzdělávání, kteří používají WC, se v těchto prostorách zbytečně nezdržují a důsledně dbají na osobní hygienu.  Nerozhazují papírové ručníky, toaletní papír a nevhazují nadbytečné množství toaletního papíru do WC mís. Po každém použití WC splachují.
 • Účastníkům zájmového vzdělávání je zakázáno do ŠD vnášet a užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují – např. nikotinové sáčky apod.
 • Do ŠD účastník zájmového vzdělávání nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví, způsobit úraz, ohrožovat mravní výchovu nebo věci, které nesouvisí s výukou.
 • Zaměstnanci provedou prokazatelné poučení účastníků zájmového vzdělávání a dodatečné poučení těch, kteří chyběli.
 • Každý úraz účastník zájmového vzdělávání hlásí dozírajícímu nebo jinému učiteli či zaměstnanci školy, který zajistí první pomoc. Zaměstnanci školy při úrazu poskytnou zraněné osobě první pomoc a zajistí její ošetření lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní další předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec, který byl svědkem úrazu, nebo který vykonával dozor.
 • Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání ve školní jídelně se řídí účastníci zájmového vzdělávání řádem školní jídelny a pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců školní jídelny.
 • Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání ve školním klubu se účastníci zájmového vzdělávání řídí podle pokynů vychovatelek.
 • Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu účastníků zájmového vzdělávání připadnout více než 25 účastníků zájmového vzdělávání.
 • Vychovatelka a účastníci zájmového vzdělávání mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování. 

 

8 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany účastníků zájmového vzdělávání

 • Účastníci zájmového vzdělávání zachází s majetkem a vybavením ŠK šetrně.
 • V případě úmyslného poškození majetku ŠK budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody.
 • Majetek školního klubu nesmí účastníci zájmového vzdělávání odnášet domů.
 • Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned účastníci zájmového vzdělávání nebo zákonní zástupci vychovatelce. 

 

9 Podmínky úplaty

 • Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s předpisem k výši úplaty za pobyt ve školním klubu v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.
 • Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky  https://system.skolniprogram.cz/. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami, číslo účtu        115-9881880247/0100.
 • Poplatky za školní klub budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školního klubu. Poplatek je účtován předem za pololetí. Za 1. pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci lednu. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školního klubu.

 

 

10 Závěrečné ustanovení

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec - vychovatelky ŠK.
 • Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitelky  školy a zveřejněním.
 • Změny a doplňky jsou vydány písemně.

 

 

V Bohutíně 30. 8. 2022

 

Renata Vondrášková                                                                        Mgr. Lada Králová    

vedoucí vychovatelka                                                                       ředitelka školy

 

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2