Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Jídelna

Vážení rodiče,

obědy na nový školní rok je možné přihlašovat již v týdnu od 26. do 30. srpna v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin. Využijte, prosím, tento termín, neboť první školní den je vždy velice náročný – velká čekací doba na vyřízení.

Je nutné, aby se dostavil jeden z rodičů (zákonných zástupců), neboť se musí znovu potvrdit Přihláška ke stravování a vyřídit nový způsob odhlašování obědů (Strava.cz).

Obědy na září se platí hotově, dále pak trvalým příkazem na číslo účtu ŠJ a se správným variabilním symbolem (vše se rodiče dozví ve ŠJ), případně v hotovosti nejvýše na 2 stravné měsíce předem.

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ

Cena obědů

  • stravování žáka                      7 – 10 let                 25,- Kč za oběd
  • stravování žáka                      11 – 14 let                27,- Kč za oběd
  • stravování žáka                      15 a více let            29,- Kč za oběd

Číslo účtu: 27-6480480257/0100

Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) u vedoucí ŠJ. Při přihlášení ke stravování obdrží veškeré informace o stravování a způsobech úhrady stravného.

Poplatky za obědy je nutné hradit platebním příkazem z účtu nebo složenkou na účet číslo 27-6480480257/0100 s variabilním symbolem přiděleným ve ŠJ a to vždy do 20. před začátkem následujícího měsíce nebo hotově nejvýše na 2 stravné měsíce předem. Vyúčtování stravného bude provedeno ke konci kalendářního roku a poté ke konci školního roku. Výši platby se dozví rodiče při přihlášení obědů. V případě nedodržení termínu úhrady platby budou obědy strávníka zablokovány a znovu přihlášeny až bude uhrazena platba.

Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni odhlásit obědy dítěti nepřítomnému ve škole ve školní jídelně (dále jen ŠJ) nejpozději do 7:30 hodin. Odhlašovat lze pomocí aplikace Strava.cz (nutná registrace ve ŠJ), osobně ve ŠJ případně telefonicky na čísle 606 676 145.

Další dny se hradí obědy v plné výši včetně režijních a mzdových nákladů vypočítaných v daném roce. V případě výletů, exkurzí, plánovaných návštěv lékaře apod. je nutné odhlásit obědy nejpozději den předem, ranní odhlašování nebude akceptováno. Za předem neodhlášené obědy se neposkytuje náhrada.

Nejprve je nutné nahlásit ve ŠJ název vašeho bankovního ústavu a číslo vašeho účtu pro zavedení do evidence. Tam budou zasílány případné přeplatky (na konci kalendářního roku a poté na konci školního roku).

Od října bude placení v tomto školním roce probíhat takto 

1. převodem z účtu:

podle počtu obědů v měsíci plaťte trvalým příkazem určitou částku, která je uvedena níže, nejpozději k 20. dni před následujícím měsícem, ve kterém se strávník bude stravovat.

Číslo účtu, kam je třeba zasílat zálohy:

Komerční banka Příbram    27- 6480 480 257/0100

Jako variabilní symbol uvádějte kód, který jste obdrželi v jídelně.

2. složenkou na poště:

nejpozději k 20. dni před následujícím měsícem, ve kterém se strávník bude stravovat. Číslo účtu a výše záloh uvedena v bodě 1. Vyúčtování záloh bude provedeno stejným způsobem jako při placení trvalým příkazem.

Při těchto způsobech placení nebude docházet k tomu, že by některé děti byly na začátku měsíce bez oběda. Jejich nahlášené obědy budou automaticky převáděny na další měsíc (stejně jako tomu bylo v minulém školním roce při placení obědů přes účet) – pouze v případě, že se při kontrole plateb zjistí, že není záloha uhrazena, bude strávník z obědů vyškrtnut.

Obědy lze odhlásit den předem, stačí telefonicky na čísle 606 676 145. Pouze při náhlém onemocnění je možné obědy odhlásit ráno do 7,30 hodin nebo odebrat do jídlonosiče. Pokud nebudou obědy odhlášeny, budou od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole účtovány i režijní náklady. V případě výletů, exkurzí a podobně nebude ranní odhlašování akceptováno, za odhlášení zodpovídá žák a jeho zákonný zástupce nikoli škola!

Stravování žáků v době nemoci

Zařízení školního stravování – školní jídelna uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 119 a podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9.

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, kdy je žákovi podle výše uvedených předpisů povoleno odebrat oběd. Na další dny je nutné dítě  ze stravování odhlásit, pokud obědy nebudou odhlášeny a školní jídelna je připraví, budou požadovány režijní náklady.

Pokud si rodiče přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech  (nesmí se však jednat  o infekční nemoc), bude cena oběda zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i mzdové a provozní náklady na přípravu oběda. Žáci se tak v době nemoci stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací.

obrázekobrázek

Jídelna

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
+420 318 676 217
Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4