Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Pro budoucí žáky a jejich rodiče

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče předškoláků,

na základě zákona č. 561/2004 Sb., dle § 36 a 37 v platném znění vyhlašuje ředitelka Základní školy Bohutín, okres Příbram, zápis dětí do 1. třídy.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 do ZŠ Bohutín, okres Příbram, se uskuteční za osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve čtvrtek 4. 4. 2024 v budově Základní školy Bohutín, okres Příbram od 13:00 do 17:30 hodin. 

Ve dnech od 18. 3. 2024 (od 8:00 hod) do 29. 3. 2024 (do 12:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněna na www.zsbohutin.cz aplikace ZÁPISY ONLINE, ve které zákonní zástupci vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a předem si zde online zarezervují i termín zápisu – datum a čas. Upozorňujeme, že pořadí u zápisu nemá žádný vliv na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do Základní školy Bohutín, okres Příbram – viz kritéria přijetí.

V aplikaci Zápisy online prosím vyplňte požadované údaje, vyplněnou žádost vytiskněte a podepište a vezměte ji s sebou spolu s potřebnými dokumenty (OP, rodný list dítěte) k zápisu.

K zápisu se musí s náležitými dokumenty dostavit i zákonní zástupci žádající pro své dítě odklad povinné školní docházkyK žádosti o odklad je třeba přiložit vyšetření ze školského poradenského zařízení a vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o odkladu si po jeho vydání ředitelkou školy zákonní zástupci vyzvednou v kanceláři zástupkyně ředitelky školy.

Potřebná dokumentace při zápisu: 

 • žádost o přijetí (nejlépe podaná elektronicky přes aplikaci Zápisy online) nebo žádost o odklad,
 • doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, popř. pas),
 • doklad, že je zákonným zástupcem žáka, jehož přihlašuje k povinné školní docházce (rodný list dítěte, popř. i rozhodnutí soudu).

Ředitelka školy je povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).

Kapacitní možnosti školy stanovené Rejstříkem škol a školských zařízení na 225 žáků umožňují pro školní rok 2024/2025 přijetí maximálně 27 žáků k základnímu vzdělávání do naplnění kapacity. Bude-li počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Bohutín, okres Příbram, přesahovat možný počet přijatých dětí, bude rozhodnuto losem. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu k povinné školní docházce. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 Kritéria přijetí:

 1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, který tvoří obec Bohutín a její části (Bohutín, Havírna, Vysoká Pec, Tisová), v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu školy. Upřednostněny budou děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, kterým byla odložena školní docházka 
 2. Děti s trvalým pobytem mimo spádový školský obvod. Upřednostněny budou děti, které mají a od 1. 9. 2024 budou mít v Základní škole Bohutín, okres Příbram, sourozence.

 

Zápis k povinné školní docházce se skládá ze dvou částí:

 • části administrativní, formální – u zápisu bude provedena kontrola správnosti vyplněných údajů (dle rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce) a dítěti bude přiděleno registrační číslo;
 • a části motivační, kdy pedagogové orientačně posoudí připravenost dítěte na vstup do školy na základě připravených aktivit a rozhovoru s dítětem.

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin na tel. čísle 318 676 217 nebo 737 405 863.

 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým ředitelka školy vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve školní vývěsce před školou a v budově školy a na webových stránkách školy www.zsbohutin.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce za oznámená.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby – ředitelka školy. Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

 

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji dle Desatera pro rodiče.

 

Odklad povinné školní docházky 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Žádáte-li o odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí do školy:

 • tiskopis Žádosti o odklad,
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny),
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Postup, jak žádat o odklad:

Vyplňte online formulář, v online formuláři zatrhněte, že žádáte o odklad. Popř. je možné stáhnout si Žádost o odklad dostupnou na dokumenty/formulare/ a vyplnit ji ručně. Postupujte dle instrukcí výše.

K žádosti o odklad školní docházky musí být vždy přiloženo vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

 1. Pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně: je nutné se na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně objednat. Termín odevzdání všech potřebných dokladů k udělení odkladu školní docházky (doporučující posouzení poradenského pracoviště + vyjádření dětského lékaře) je nejpozději do 30. 5. 2024.
 2. Pokud dítě již bylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně:
 3. Pokud již máte doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny (PPP), přiložte jej k žádosti o odklad společně s vyjádřením dětského lékaře.
 4. Pokud dítě bylo v poradně vyšetřeno, ale doporučení jste od školského poradenského zařízení (PPP) nestihli získat, pedagogicko-psychologická poradna na základě žádosti zákonného zástupce zašle základní škole doporučující posouzení k odkladu školní docházky prostřednictvím datových schránek. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na e-mailovou adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu bydliště a adresu školy, kde zápis proběhne.

Vážení rodiče, zápis budoucího prvňáčka probíhá hravou formou rozhovoru a aktivit s předškoláčkem. Doufáme, že pro vás bude příjemným zážitkem, na který budete rádi vzpomínat. V naší škole se na vás moc těšíme! 

      

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

Rodiče

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30