Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Řád školní jídelny

1. V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.

2. Žák nemá nárok na dotovaný oběd, pokud je přítomen ve školském zařízení (ŠD) v době prázdnin nebo ředitelského volna.

3. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni odhlásit obědy dítěti nepřítomnému ve škole ve školní jídelně (dále jen ŠJ) nejpozději den předem. Odhlašovat lze pomocí aplikace Strava.cz (nutná registrace ve ŠJ), osobně ve ŠJ případně telefonicky na čísle 606 676 145.

4. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole, a proto je možné vyzvednout oběd ve ŠJ do vlastních čistých (ne skleněných) nádob od 11:00 hodin do 11:30 hodin.

5. Další dny se hradí obědy v plné výši včetně režijních a mzdových nákladů vypočítaných v daném roce.

6. V případě výletů, exkurzí, plánovaných návštěv lékaře apod. je nutné odhlásit obědy nejpozději den předem, ranní odhlašování nebude akceptováno. Za předem neodhlášené obědy se neposkytuje náhrada.

7. Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) u vedoucí ŠJ. Při přihlášení ke stravování obdrží veškeré informace o stravování a způsobech úhrady stravného.

8. Poplatky za obědy jsou vybírány zálohově formou svolením k inkasu z účtu (a to vždy k 20. před začátkem následujícího měsíce). Platební příkaz ani trvalý příkaz není možné použít.

9. Strávníci se dělí podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., do věkových kategorií podle věku dosaženého ve školním roce (1.9. – 31.8.). Finanční limity na nákup potravin:

  • 7 – 10 let            32,- Kč
  • 11 -14 let             34,- Kč
  • více let               36,- Kč                  

10. K výdeji oběda používají strávníci čip. Cena čipu je 121,- Kč. Pokud strávník čip ztratí nebo poškodí, musí tuto skutečnost nahlásit ve ŠJ a zakoupit si čip nový.

11. Školní jídelna připravuje jeden druh jídla. Jídelní lístek je vystaven na informační tabuli ve ŠJ, ve škole a na internetových stránkách školy.

12. Problémy, připomínky a dotazy řeší žáci a rodiče (zák. zástupci) s vedoucí ŠJ nebo ředitelkou školy.

13. Výdej obědů ve ŠJ začíná v 11:00 hodin a končí v 13:30 hodin, pokud nebude výdej z provozních důvodů prodloužen nebo jinak upraven.

14. V prostorách ŠJ dodržují žáci Řád školní jídelny a Školní řád. Dodržují pravidla slušného chování a dbají pokynů pedagogického dozoru, v jeho nepřítomnosti se řídí pokyny pracovnic ŠJ.

15. Stravování dětí ve školní družině řídí vychovatelky jednotlivých oddělení.

16. Jídla a nápoje podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování, tj. v jídelně. Z hygienických důvodů není dovoleno vynášet z jídelny doplněk oběda.

17. Použité nádobí strávníci odevzdávají na určené místo.

18. Provozní řád ŠJ je součástí Řádu školy. Je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy.

19. Při porušení řádu ŠJ bude strávník vyloučen ze stravování na jeden měsíc.

20. Při opakovaném porušení řádu ŠJ bude strávník vyloučen ze stravování do konce školního roku.

21. Dojde-li během pobytu ve ŠJ k úrazu strávníka, musí být úraz nahlášen dozírajícímu učiteli, jehož povinností je zajistit první pomoc a další opatření (informace rodičům a zápis do knihy úrazů).

V Bohutíně, dne 1. 9. 2022

 

Lucie Sadílková                              b                           Mgr. Králová Lada

vedoucí školní jídelny                                                    ředitelka školy

Jídelna

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2