Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

1 Úvodní ustanovení 

Školní družina (dále jen ŠD) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školní družiny, stanoví režim školní družiny, je závazný pro zaměstnance a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

 

2 Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci

Na účastníky zájmového vzdělávání a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád školní družiny upravuje zejména práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

 

2.1 Práva účastníků zájmového vzdělávání

 • Na vzdělávání podle školského zákona a Školního vzdělávacího programu školní družiny.
 • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo účastnit se všech činností a aktivit družiny.
 • Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

 

2.2 Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání

 

 2.3 Práva zákonných zástupců

 

2.4  Povinnosti zákonných zástupců

 • Informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka zájmového vzdělávání nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.
 • Oznamovat ŠD údaje a změny údajů uvedené v přihlášce, zejména aktuální telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD výhradně písemnou formou.
 • Odchod účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD v jinou dobu, než je na přihlášce, je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu, informací, zda odchází sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.
 • Telefonická dohoda o změně docházky není možná.
 • Při vyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD zákonný zástupce nevstupuje z bezpečnostních a hygienických důvodů do prostor ŠD.
 • Zdržovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí a obléknutí účastníka zájmového vzdělávání. 
 • Respektovat provozní dobu ŠD, zabezpečit vyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání do konce provozní doby ŠD.
 • Na vyzvání vychovatelky ŠD se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání účastníka zájmového vzdělávání.

 

2.5 Spolupráce zákonných zástupců se zaměstnanci

 • Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.
 • Začátkem školního roku vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci ŠD, seznámí je s režimem oddělení a s řádem školní družiny.
 • Odchody účastníků zájmového vzdělávání na mimoškolní aktivity si zajišťují rodiče sami, na žádost je vychovatelka v určitou dobu do kroužku nebo ZUŠ odešle. Odchody účastníků zájmového vzdělávání na tyto činnosti jsou na vlastní zodpovědnost rodičů, vychovatelky neručí za jejich bezpečnost.

 

3 Provoz a vnitřní režim školní družiny

 • Provoz ranní ŠD je zabezpečován od 6:45 – 7:30. Odpolední ŠD je zabezpečována ve čtyřech odděleních od 11.20 – 16.20 hod.
 • Doba od 13.05 do 14.30 hod. je věnována zájmovým činnostem a vycházkám podle programu jednotlivých oddělení, vychovatelky s účastníky zájmového vzdělávání mohou pobývat venku mimo budovu školy a jiných prostorách školy. Není proto vhodné vyzvedávat účastníka zájmového vzdělávání v tuto dobu, narušuje se program školní družiny. Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí a k zájmu účastníků zájmového vzdělávání v oddělení. Vždy však vychází ze školního vzdělávacího programu.

 

3.1 Stravování ve ŠD 

 • Vychovatelka vede účastníky zájmového vzdělávání k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i z jídelny, vede účastníky zájmového vzdělávání ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků.
 • Po příchodu do družiny v 10:40 hod., v 11:20 hod. nebo ve 12: 15 hod. účastníci zájmového vzdělávání odcházejí společně s vychovatelkou na oběd. 

 

3.2 Formy docházky

a) pravidelná denní docházka k zájmovému vzdělávání nejméně čtyři dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsíců

b) pravidelná docházka k zájmovému vzdělávání, která není pravidelnou denní docházkou a koná se nejméně pět po sobě jdoucích měsíců alespoň jednou za týden v rozsahu alespoň 1 hodiny v týdnu nebo dva týdny alespoň v rozsahu 2 hodin

c) nepravidelná a příležitostná docházka v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a) a b)

 • Vychovatelka přebírá zodpovědnost za účastníky zájmového vzdělávání ráno po předání od rodičů, odpoledne účastníci zájmového vzdělávání docházejí do školní družiny samostatně.
 • Každá vychovatelka nese zodpovědnost za jí svěřené účastníci zájmového vzdělávání, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví účastníků zájmového vzdělávání. Účastníky zájmového vzdělávání předává rodičům nebo osobám uvedeným na přihlášce.
 • V případě, že účastník zájmového vzdělávání odchází ze ŠD sám, činí tak výhradně na základě písemného sdělení zákonných zástupců.
 • Zákonní zástupci si musí vyzvednout účastníka zájmového vzdělávání nejpozději do 16.20 hod.

 

3.3 Postup při nevyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání 

 • Vychovatelka vyčká s účastníkem zájmového vzdělávání 5 minut po ukončení provozní doby zařízení, pak vyzkouší varianty kontaktů uvedené v přihlášce a zjišťuje příčinu nevyzvednutí. O situaci informuje vedení školy.
 • Při nevyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve dle možností informuje telefonicky rodiče účastníka zájmového vzdělávání a osoby uvedené na přihlášce do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný,

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
c) požádá o pomoc Policii ČR.

 • Všechny náklady spojené s péčí o účastníka zájmového vzdělávání po ukončení provozu zařízení nesou zákonní zástupci účastníka zájmového vzdělávání.
 • Opakované nevyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny a účastník zájmového vzdělávání může být ze školní družiny vyloučen.

 

4 Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení účastníka zájmového vzdělávání ze školní družiny 

 • Školní družina je určena žákům 1. – 4. třídy.
 • Kapacita ŠD je 120 žáků, oddělení se naplňují do počtu 30 účastníků zájmového vzdělávání.
 • Přijetí účastníka zájmového vzdělávání do ŠD není nárokové.
 • Účastníci zájmového vzdělávání jsou přijímáni k docházce do ŠD na jeden školní rok.
 • O přijetí účastníka zájmového vzdělávání k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě náležitostí v přihlášce a kritérií pro přijetí. V případě většího počtu zájemců než je kapacita ŠD se provede výběr losováním.
 • Přihlášku možné získat u vychovatelek ŠD. V přihlášce musí být vyznačeny odchody domů, do ZUŠ a na kroužky. Každá změna v docházce musí být oznámena písemně s datem. Také je nutné uvést, zda účastník zájmového vzdělávání odchází sám nebo komu vychovatelka účastníka zájmového vzdělávání předá. Stejným způsobem se postupuje i v případě výjimečných odchodů a vyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání cizími osobami nebo sourozenci.
 • Docházka do ŠD je podle údajů vyplněných v přihlášce.

 

4.1 Odhlášení účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD 

 • Odhlašování účastníka zájmového vzdělávání z docházky do školní družiny provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku. Úplata za dané pololetí, ve kterém bylo dítě odhlášeno, se nevrací.

 

4.2 Vyloučení ze ŠD

 • Ředitelka školy rozhoduje o vyloučení účastníka zájmového vzdělávání pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu ŠD.
 • Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků zájmového vzdělávání, svévolné opuštění družiny.

 

5 Prázdninový provoz školní družiny

 • V době školních prázdnin není činnost školní družiny zajišťována.

 

6 Evidence

 • Evidence účastníků je vedena v přehledu výchovně vzdělávací práce.

 

7 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Účastníci zájmového vzdělávání se chovají tak, aby svou činností neohrozili bezpečnost svou a svých spolužáků a zamezili možnost případného úrazu nebo ničení školního majetku.
 • Účastníci zájmového vzdělávání, kteří používají WC, se v těchto prostorách zbytečně nezdržují a důsledně dbají na osobní hygienu.  Nerozhazují papírové ručníky, toaletní papír a nevhazují nadbytečné množství toaletního papíru do WC mís. Po každém použití WC splachují.
 • Účastníkům zájmového vzdělávání je zakázáno do ŠD vnášet a užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují – např. nikotinové sáčky apod.
 • Do ŠD účastník zájmového vzdělávání nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví, způsobit úraz, ohrožovat mravní výchovu nebo věci, které nesouvisí s výukou.
 • Zaměstnanci provedou prokazatelné poučení účastníků zájmového vzdělávání a dodatečné poučení těch, kteří chyběli.
 • Každý úraz účastník zájmového vzdělávání hlásí dozírajícímu nebo jinému učiteli či zaměstnanci školy, který zajistí první pomoc. Zaměstnanci školy při úrazu poskytnou zraněné osobě první pomoc a zajistí její ošetření lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní další předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec, který byl svědkem úrazu, nebo který vykonával dozor.
 • Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání ve školní jídelně se řídí účastníci zájmového vzdělávání řádem školní jídelny a pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců školní jídelny.
 • Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině se účastníci zájmového vzdělávání řídí podle pokynů vychovatelek.
 • Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu účastníků zájmového vzdělávání připadnout více než 25 účastníků zájmového vzdělávání.
 • Vychovatelka a účastníci zájmového vzdělávání mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování. 

 

8 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany účastníků zájmového vzdělávání

 • Účastníci zájmového vzdělávání zachází s majetkem a vybavením ŠD šetrně.
 • V případě úmyslného poškození majetku ŠD budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody.
 • Majetek školní družiny nesmí účastníci zájmového vzdělávání odnášet domů.
 • Oblečení účastníků zájmového vzdělávání a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, mají být řádně označeny. 
 • Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned účastníci zájmového vzdělávání nebo zákonní zástupci vychovatelce. 

 

9 Podmínky úplaty

 • Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s předpisem k výši úplaty za pobyt ve školní družině a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky  https://system.skolniprogram.cz/. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami,  číslo účtu        115-9881880247/0100.
 • Poplatky za školní družinu budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školní družiny. Poplatek je účtován předem za pololetí. Za 1. pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci lednu. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školní družiny.   

10 Závěrečné ustanovení

 • Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec  - vychovatelky ŠD.
 • Vnitřní řád školní družiny nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitelky školy a zveřejněním.
 • Změny a doplňky jsou vydány písemně. 

 

 

V Bohutíně 30. 8. 2022

 

Renata Vondrášková                                                                                    Mgr. Lada Králová

vedoucí vychovatelka                                                                                   ředitelka školy
 

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4