Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Řád školní družiny

1. Úvodní ustanovení

Školní družina (dále jen ŠD) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školní družiny, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

2.1 Žáci a zákonní zástupci mají právo

Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a Školního vzdělávacího programu školní družiny.

Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit družiny.

Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

2.2  Povinnosti žáků

Dodržovat Školní řád a Vnitřní řád školní družiny.

Plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠD vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

Odcházet ze třídy a ŠD jen s vědomím vychovatelky.

Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do ŠD peněžní hotovost a cenné věci, hračky z domova, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu vychovatelka neručí.

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví a bezpečný pohyb.

Žáci nesmí pořizovat nahrávky – video, audio, foto.

Žáci nesmí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem.

Předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená vychovatelce ŠD.

2.3  Povinnosti zákonných zástupců

Informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.

Oznamovat ŠD údaje uvedené v zápisním lístku, zejména aktuální telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu žáka ze ŠD výhradně písemnou formou.

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu, informací, zda odchází žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

Telefonická dohoda o změně docházky není možná.

Při vyzvednutí žáka ze ŠD zákonný zástupce nevstupuje z bezpečnostních a hygienických důvodů do prostor ŠD.

Zdržovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí a obléknutí žáka.

Respektovat provozní dobu ŠD, zabezpečit vyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD.

Na vyzvání vychovatelky ŠD se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka.

Spolupráce se zákonnými zástupci

Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.

Začátkem školního roku vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci ŠD, seznámí je s režimem oddělení a s Vnitřním řádem školní družiny.

Odchody dětí na mimoškolní aktivity si zajišťují rodiče sami, na žádost je vychovatelka v určitou dobu do kroužku nebo ZUŠ odešle. Odchody dětí na tyto činnosti jsou na vlastní zodpovědnost rodičů, vychovatelky neručí za jejich bezpečnost.

3. Provoz a vnitřní režim školní družiny

Provoz ranní ŠD je zabezpečován od 6.45 – 7.30 hod. Odpolední ŠD je zabezpečována ve třech odděleních od 11.20 – 16.20 hod.

Doba od 13.05 do 14.30 hod. je věnována zájmovým činnostem a vycházkám podle programu jednotlivých oddělení, vychovatelky s žáky mohou pobývat venku mimo budovu školy a jiných prostorách školy. Není proto vhodné vyzvedávat žáka v tuto dobu, narušuje se program školní družiny. Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí a k zájmu žáků v oddělení. Vždy však vychází ze školního vzdělávacího programu.

3.1 Stravování ve ŠD

Vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

Po příchodu do družiny v 11.20 hod. nebo ve 12. 15 hod. žáci odcházejí společně s vychovatelkou na oběd.

3.2.  Docházka žáků do ŠD

Pravidelná docházka přijatých žáků do ŠD je povinná.

Vychovatelka přebírá zodpovědnost za děti ráno po předání od rodičů, odpoledne žáci docházejí do školní družiny samostatně.

Každá vychovatelka nese zodpovědnost za jí svěřené žáky, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků. Žáky předává rodičům nebo osobám uvedeným na zápisovém lístku.

 V případě, že žák odchází ze ŠD sám, činí tak výhradně na základě písemného sdělení zákonných zástupců.

Zákonní zástupci si musí vyzvednout žáky nejpozději do 16.20 hod.

3.3.  Postup při nevyzvednutí žáka

Vychovatelka vyčká s žákem 5 minut po ukončení provozní doby zařízení, pak vyzkouší varianty kontaktů uvedené v zápisním lístku žáka a zjišťuje příčinu nevyzvednutí. O situaci informuje vedení školy.

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný,

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
c) požádá o pomoc Policii ČR.

Všechny náklady spojené s péčí o žáka po ukončení provozu zařízení nesou zákonní zástupci žáka.

Opakované nevyzvednutí žáka bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny a žák může být ze školní družiny vyloučen.

4. Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků ze školní družiny

Školní družina je určena primárně žákům 1.- 5. třídy.

Kapacita ŠD je 120 žáků, oddělení se naplňují do počtu 30 žáků.

Přijetí žáka do ŠD není nárokové.

Žáci jsou přijímáni k docházce do ŠD na jeden školní rok.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě náležitostí v zápisním lístku a kritérií pro přijetí (odevzdání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, celotýdenní docházka v plném režimu, přednostné přijímání žáků 1. a 2. tříd).

Zápisní lístek je možné získat u vychovatelek ŠD. V zápisním lístku musí být vyznačeny odchody domů, do ZUŠ a na kroužky. Každá změna v docházce musí být oznámena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce. Také je nutné uvést, zda žák odchází sám nebo komu vychovatelka žáka předá. Stejným způsobem se postupuje i v případě výjimečných odchodů a vyzvednutí žáka cizími osobami nebo sourozenci.

Docházka do ŠD je povinná podle údajů vyplněných v zápisním lístku.

4.1 Odhlášení žáka ze ŠD

Odhlašování žáků z docházky do školní družiny provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku. Úplata za dané pololetí, ve kterém bylo dítě odhlášeno, se nevrací.

4.2 Vyloučení ze ŠD

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy.

Ředitelka školy rozhoduje o vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu ŠD.

Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, svévolné opuštění družiny.

5. Prázdninový provoz školní družiny

V době školních prázdnin není činnost školní družiny zajišťována.

6. Dokumentace školní družiny

Zápisní lístky do školní družiny.

Přehled výchovně vzdělávací práce ve ŠD v souladu se ŠVP školní družiny.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Vychovatelky ŠD provedou prokazatelné poučení žáků o BOZP. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz hlásí zákonnému zástupci, vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

Vychovatelka dbá na používání bezpečných, věkově přiměřených pomůcek.

Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků.

Vychovatelka vede žáky k osvojování si norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech.

Vychovatelka a žáci mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování.

8. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

Žáci zachází s majetkem a vybavením ŠD šetrně.

V případě úmyslného poškození majetku ŠD budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody.

Majetek školní družiny nesmí žáci odnášet domů.

Oblečení žáků a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, mají být řádně označeny.

Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned žáci nebo zákonní zástupci vychovatelce. 

9. Podmínky úplaty

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s vnitřním předpisem k výši úplaty za pobyt ve školní družině v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky https://system.skolniprogram.cz/. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami,  číslo účtu        115-9881880247/0100.

Poplatky za školní družinu budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školní družiny. Poplatek je účtován předem za pololetí. Za 1. pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci lednu. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školní družiny. Pokud platba neproběhne do stanoveného termínu, dítě může být ze školní družiny vyloučeno.

Výše platby

  • Odpolední družina 120,- Kč/měsíčně,
  • Ranní a polední družina je zdarma.

10. Závěrečné ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec (vychovatelky ŠD).

Řád školní družiny nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitelky školy a zveřejněním.

Změny a doplňky jsou vydány písemně.

 

V Bohutíně 30. 8. 2022

 

Renata Vondrášková                                                                                    Mgr. Lada Králová

vedoucí vychovatelka                                                                                   ředitelka školy

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5