Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Charakteristika školy

obrázek

Naším cílem je vychovávat vzdělaného a zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit své myšlenky a názory, přijímat zodpovědnost za sebe i za druhé, spolupracovat, hledat a objevovat, chránit přírodu a vážit si sám sebe i ostatních.

Základní škola Bohutín, okres Příbram je plnotřídní základní škola s prvním a druhým stupněm. Od 1. ledna 2000 je škola právním subjektem, pracuje jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obecní úřad Bohutín.

Kapacita školy je 225 žáků. Škola sdružuje ještě školní družinu s plně naplněnou kapacitou 120 žáků, školním klubem s kapacitou 60 žáků a odloučenou školní jídelnu s kapacitou 260 jídel.

Obecná škola byla v Bohutíně založena asi v roce 1787, měšťanská škola vznikla roku 1909. Základy části dnešní budovy pocházejí z roku 1849, přístavba byla provedena v roce 1885. V druhé polovině 50. let byla vystavěna nejnovější část budovy s tělocvičnou. V letech 1975 – 76 byla postavena kotelna a zavedeno ústřední topení. Škola má i vlastní zahradu.

Žákům škola nabízí příjemné a podnětné prostředí, které je průběžně modernizováno, každým rokem je část školy rekonstruována. Nejnovějším počinem je rekonstrukce a modernizace počítačové učebny. I v budoucích letech se počítá se zlepšováním a úpravou vnitřních i vnějších prostor školy. Dnes jsou v přízemí novější části třídy prvního stupně, v suterénu dílny, keramická pec s přípravnou a tělocvična. V přízemí starší části je sborovna, kancelář zástupkyně ředitelky, školní družiny, šatna, cvičná kuchyňka a školní klub. V prvním patře jsou třídy druhého stupně, třída sloužící jako pracovna informatiky, pracovna ekonomky a školní psycholožky, školní družina a ředitelna, dva malé kabinety a sklad učebnic a učebních pomůcek.

Žáci do naší školy dojíždějí i z 5 spádových obcí a z Rožmitálu pod Třemšínem i z Příbrami.

Základní škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí, který byl vytvořen s ohledem na potřeby žáků, podmínky školy a možnosti regionu i soudobé trendy v oblasti školství a vzdělávání. Školní vzdělávací plán je průběžně analyzován, rozvíjen a inovován.

Naše žáky podporujeme a pomáháme jim – v průběhu celé školní docházky jsou jim k dispozici výchovná poradkyně, školní psycholožka a speciální pedagožka. Ty poskytují dětem, rodičům i pedagogům odbornou pomoc a konzultace. Škola dále spolupracuje s odbornými pracovišti, poradnami a středisky. Dále realizujeme minimální preventivní program koordinovaný metodičkou prevence rizikového chování a školní psycholožkou. Jeho součástí jsou akce zaměřené na prevenci rizikového chování, projekty, přednášky a besedy.

Naše škola spolupracuje s rodiči našich žáků, zúčastňuje se akcí obce. Funguje školská rada, ve které jsou zástupci zřizovatele, rodičů i školy a která mimo jiné schvaluje důležité dokumenty školy – školní vzdělávací program, řád školy, výroční zprávu apod, řeší otázky spolupráce školy a (nejen) rodičovské veřejnosti a hledá cesty podpory výchovně vzdělávacího procesu. Školská rada ZŠ Bohutín má devět členů a schází se několikrát ročně. 

Ve škole pracuje i žákovský školní parlament, který se podílí na životě školy. 

V ZŠ Bohutín pečujeme o žáky i v době mimo vyučování. Žákům prvního stupně je k dispozici školní družina, od 5. třídy mají možnost navštěvovat školní klub. V oblasti zájmové činnosti nabízíme každoročně širokou škálu zájmových kroužků. Žáci tak mohou smysluplně a bezpečně využívat svůj volný čas a všestranně rozvíjet své zájmy a schopnosti.

Již od prvního ročníku mají žáci možnost využívat ve výuce moderní technologie. Tradiční učebnice, metody a didaktické pomůcky jsou doplňovány elektronickými učebnicemi a cvičeními, výukou na interaktivních tabulích, použitím projektorů či vizualizéru a prací na PC. Důraz je kladen na smyslové vnímání, zážitek, na kreativitu aktivitu žáků, jejich schopnost komunikovat a  samostatně řešit problémy. 

Cíleně také dbáme na zdraví a pohybový rozvoj našich žáků. Kromě předmětu výchova ke zdraví a nejrůznějších projektů škola podporuje tělesný rozvoj v pohybově zaměřených předmětech, kroužcích či dalších aktivitách. Plně využíváme školní zahradu s hřištěm a relaxačními prvky i velké školní hřiště a tělocvičnu školy.

Škola byla dne 15. června 2006 po roční přípravě přijata do sítě projektu „Zdravá škola“, jejímž garantem je Státní zdravotní ústav v Praze. Cílem programu je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se zodpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho životní priority. Škola se účastní i projektů Ovoce do škol a Mléko do škol, v rámci kterého je dětem 1. – 5. ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce a zelenina či mléko a mléčné produkty pro všechny žáky.

Personální podmínky jsou poměrně stabilizované, o výchovu a vzdělání žáků školy se stará ředitelka, zástupkyně ředitelky,  pedagogové a  vychovatelky. Dalšími zaměstnanci  jsou školní psycholožka, speciální pedagožka, účetní, školnice, uklízečka a tři zaměstnankyně školní jídelny. Personál školy vzájemnou spoluprací vytváří dobré podmínky pro práci pedagogů a žáků.

Vedením školy je trvale podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků v seminářích, které vedou k naplňování plánů školy. Nyní je prioritní vzdělávání napomáhající plnění školního vzdělávacího programu,  získávání dalších znalostí zajímavých metod a forem práce, využití moderní multimediální techniky, rozvoj individuální práce se žáky, získávání nových poznatků pro prohloubení znalostí v neaprobovaných předmětech i získávání manažerských dovedností.

Součástí práce učitelů na naší škole je pochopitelně i pozornost věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. 

Výhodou je i pobočka ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, která v naší škole funguje již dlouhá léta. Naši žáci tak nemusejí dojíždět do hlavní budovy ZUŠ v Rožmitále a  vzdělávají se v uměleckých oborech přímo v budově naší školy.

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2