Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Přijímací řízení na střední školy

Před podáním přihlášek

 • uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol
 • informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si, jaké podmínky ředitel dané střední školy stanovil pro přijetí do vybraného oboru vzdělání
 • uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením
 • uchazeč si zajistí jednu až dvě přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení – v základní škole; lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole
 • uchazeč vyplní s rodiči přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis); v přihlášce/přihláškách uvede i den přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák vystavit na první stranu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují

Přijímací řízení na střední školy

Žáci si mohou podat 1 až 2 přihlášky – do 1. 3. 2023 (na obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022).

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka, škola je bude potvrzovat do konce února, případně do konce října (obory s talentovou zkouškou).

Podmínky pro přijetí vyhlásí ředitel střední školy do 31. 1. 2023 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. 10. 2022).  Po tomto datu se podmínky již nemohou změnit. Najdete je na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce střední školy.

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky je stanovena na dny:

 • 1. termín: 13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělávání, 17. dubna 2023 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia
 • 2. termín: 14. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělávání, 18. dubna 2023 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

 • 1. termín: 10. května 2023
 • 2. termín: 11. května 2023

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:

- od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou;

- od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP;

- od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.

• Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2022/2023, MŠMT ČR (msmt.cz). Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. informace o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku. 

Pozvánku k přijímací zkoušce žák obdrží nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

Náhradní termín může využít pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Svou neúčast ve zvoleném termínu musí do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli střední školy.

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět  je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání. Zápisový lístek vydáme na základní škole nejpozději do 1. března nebo do 30. listopadu v případě přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.  V případě nepřijetí se může žák odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ, případně u výchovné poradkyně.

 

Publikace (každoročně obnovované)

Online databáze škol:

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám. Doporučujeme sledovat webové stránky.

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Vycházející žáci si přihlášky vyhledají na internetové stránce od cermatu: www.msmt.cz (tiskopisy po stažení lze vyplnit elektronicky).

Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.

 • na jednotlivé přihlášky doplňte své osobní údaje, název vybrané školy s adresou, obor vzdělání (kód a název), termín přijímací zkoušky, podpisy žáka a zákonného zástupce, místo a datum
 • vyplněnou přihlášku přinesete do školy – třídní učitel doplní klasifikaci na druhé straně přihlášky, přihlášky budou obratem vráceny zpět orazítkované a podepsané ředitelkou školy
 • zkontrolujte osobní údaje a klasifikaci na druhé straně přihlášky
 • doplníte případné lékařské potvrzení  (sami musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje)
 • poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy – potvrzené přihlášky  rodiče (žáci) sami doručí vybraným školám
 • platná je pouze přihláška  a zápisový lístek s razítkem ZŠ a podpisem ředitele školy
 • zápisový lístek  odevzdá žák pouze jedné zvolené střední škole, na kterou byl přijat, musí tak  učinit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

 

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2