Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Volby členů školské rady

Volby členů školské rady 1

Volby členů školské rady

Vážení rodiče - zákonní zástupci žáků, 

funkční období stávajících členů školské rady za zákonné zástupce končí v květnu 2021. Děkujeme všem stávajícím členům školské rady za jejich práci, kterou ve funkčním období vykonali ve prospěch školy.

Ze zákona jsem pověřena organizací voleb do školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a volebním řádem pro volby členů školské rady vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období. Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhů, respektive ke kandidatuře za člena školské rady. 

 

Informace k průběhu voleb

Volba členů školské rady ze zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a za pedagogické pracovníky proběhne tajnou volbou. V souladu s volebním řádem musí volby proběhnout prezenčně, ne online. Každý volič má jen jeden hlas. Po prokázání totožnosti obdrží volič v místě konání volby hlasovací lístky. S účastí ve volbách musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.

Volby by měly proběhnout v pondělí 24. 5. 2021.  Podrobný způsob, jak budou volby probíhat, závisí na epidemiologické situaci a budeme vás o něm informovat na stránkách školy. Vzhledem k epidemiologické situaci může dojít i ke změně termínu konání voleb.

Členství ve školské radě je čestné. Člen školské rady musí být bezúhonný. Členství zaniká uplynutím funkčního období. Dále zaniká úmrtím; zrušením školské rady; zánikem školské rady v důsledku zrušení příspěvkové organizace, která vykonává činnost školy; pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin.

Součástí tohoto dopisu je kandidátní lístek (návrh na kandidáta na člena do školské rady). Tyto lístky mohou všichni potencionální kandidáti z řad zákonných zástupců obdržet i ve škole (nemají-li možnost tisku). Osoba, která hodlá do rady školy kandidovat, odevzdá tento řádně vyplněný lístek v kanceláři školy  do středy 5. 5. 2021 do 15:00 hodin.

Volební komise eviduje kandidátní lístky a sestaví seznam kandidátů, jejichž kandidátní lístky byly dodány ve stanoveném termínu, byly řádně vyplněny a obsahují písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

 

Harmonogram voleb:

  • Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve školské radě své přihlášky ke kandidatuře mohou odevzdávat do středy 5. 5. 2021 do 15:00 hodin v kanceláři školy nebo je do téže doby mohou poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu zsbohutin@zsbohutin.cz.
  • Dne 10. 5. 2021 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.
  • Dne 24. 5. 2021 proběhnou volby do školské rady. V souladu s volebním řádem musí volby proběhnout prezenčně, ne online. Přesné místo bude upřesněno dle epidemiologické situace (školní vestibul, třídy…).
  • Volit můžete od 11:30 do 17:00 hodin. Voliči si vyzvednou volební lístek ve škole, a to nejpozději do 16:50 hodin. Zde také odvolí vhozením volebního lístku do volební urny.

 

Víte-li o vhodném kandidátovi, či máte-li zájem stát se členem školské rady a podílet se tak na rozvoji školy, pošlete své návrhy na kandidáty (s jejich souhlasem) či potvrďte svůj zájem a odevzdávejte přihlášky do středy 5. 5.  2021 do 15:00 hodin  v kanceláři školy nebo je můžete poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu zsbohutin@zsbohutin.cz.

Vzor přihlášky viz níže, je také ke stažení na webu školy v oddíle Dokumenty – Školská rada. V přihlášce uveďte jméno, titul, třídu Vaší dcery/syna, krátké zdůvodnění Vaší kandidatury a také kontakt. Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném školském zákoně, výňatek týkající se školských rad najdete na webových stránkách naší školské rady dokumenty/skolska-rada/.

Děkujeme za Vaši aktivní účast.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

V Bohutíně 26. 4. 2021

 

obrázek

Zákonná úprava

Výňatek ze školského zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

 

Přílohy

Přihláška

PŘIHLÁŠKA.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,4 kB
Datum vložení: 29. 4. 2021 20:02
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2021 16:27
Autor: Správce Webu

Škola

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
+420 318 676 217
Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6