Základní škola Bohutín
ZŠ Bohutín,
okres Příbram

Zdravá škola

Prováděcí plán projektu Zdravá škola na školní rok 2021 – 2022

Podporováním zdravého životního stylu, zdravých vztahů mezi lidmi, zdravou stravou a dalšími činnostmi v této oblasti se zabýváme již několik let. Již v roce 2006 se totiž naše škola rozhodla, že vstoupí do projektu Škola podporující zdraví. Z tohoto projektu jsme také vycházeli při vytváření našeho školního vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí. Projekt je dlouhodobý a jeho plán je vždycky vytvářen na čtyři roky a v letošním školním roce vstoupíme do čtvrtého období dlouhodobého plánu na roky 2018 až 2022. Obsahuje tři důležité pilíře: Pohodu prostředí, Zdravé učení a Otevřené partnerství. Z důvodů dlouhodobé distanční výuky v souvislosti s Covid 19 nemohly být splněny všechny úkoly, které jsme si stanovili v prováděcím plánu na začátku loňského školního roku. Ale i tak se nám v krátké době prezenční výuky podařilo některé realizovat. 

Byla instalována v další třídě interaktivní tabule a budeme se snažit dovybavit tabulemi i další třídy. Také jsme realizovali adaptační kurz pro žáky 6.ročníku, školní výlety a bude tomu tak i v letošním školním roce. Tímto se nám daří posilovat pozitivní vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách. Nadále budeme podporovat a propagovat zdravou výživu formou projektů Mléko do škol a Ovoce do škol, které jsou u dětí velmi oblíbené.

Učitelé se po celý letošní školní rok budou společně s rodiči setkávat na konzultacích a třídních schůzkách formou učitel, rodič a žák. I nadále budeme využívat elektronické třídní knihy, žákovské knížky a pracovat v systému Bakaláři. Vše toto nám velice pomáhalo v období distanční výuky, kdy děti i rodiče komunikovali s vyučujícími převážně online.

 Výchovná poradkyně, žákovský parlament a školní psycholožka budou opět po celý školní rok aktivně spolupracovat se všemi žáky, rodiči i zaměstnanci školy. Pro integrované žáky máme vytvořené smysluplné a optimální individuální plány a k práci s těmito dětmi budeme využívat i práci asistentů pedagoga a speciálního pedagoga. V letošním školním roce také uskutečníme doučování podle pokynů MŠMT a Národního plánu doučování, které pomůže zmírnit negativní dopady distanční výuky na žáky. Doučování bude určeno všem žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku pandemie.  Budeme stále vytvářet každý týden pro každou třídu týdenní plány, které budou umístěny na webových stránkách školy. Zde se také snažíme všemi možnými prostředky soustavně informovat širokou veřejnost o veškerém dění ve škole. Budeme stále spolupracovat s obcí při tvorbě strategie školy a též se zúčastníme některých jednání zastupitelstva obce.

Stejně jako v loňském školním roce, tak i do letošního jsme vstoupili s mnoha opatřeními. V souvislosti s výskytem Covid 19 máme vypracované Obecné zásady provozu naší školy, které vychází ze závazných dokumentů MŠMT a ČŠI, důsledně se jimi řídíme a v případě změn vždy ihned reagujeme na informace úpravou opatření.

Náš projekt se týká všech činností školy. Jeho prvotním a důležitým cílem neustále zůstává, jak také vyplývá z názvu naší školy, zajistit zde pro děti radostné a bezpečné prostředí na základě rozvíjení důvěry, úcty, snášenlivosti a spolupráce mezi všemi.

I. Pohoda prostředí

Cíl: Vytvoření věcného prostředí, ve kterém by se všichni účastníci výchovně – vzdělávacího procesu cítili příjemně a které by pro ně bylo přínosné.


 

  1. Pohoda věcného prostředí

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

1.1.1.

Nadále průběžně zlepšovat úroveň vybavení ICT. Interaktivní tabule do dalších tříd nebo využití projekční možnosti s připojením přes PC či NTB.

2020 - 2022

Podle ekonomické situace školy a podle investice zřizovatele postupně vybavíme všechny učebny.

1.1.2.

Nadále průběžně zlepšovat vybavení dalších učeben - přírodních věd a jazyků.

2019 - 2022

Podle ekonomické situace školy postupně vybavíme všechny učebny.

1.1.3

Ve všech třídách, hlavně i na vyšším stupni, dovybavit relaxační koutky koberci, podložkami, relaxačními vaky, gymnastickými míči.

2020 - 2022

Zakoupíme další relaxační pomůcky z finančních prostředků školy.

1.1.4

Zřídit relaxační místnost.

2020 - 2022

Nové prostorové možnosti řeší pouze přístavba – spolupráce s obcí, dle finančních možností.


 

1.2 Pohoda sociálního prostředí

 

Cíl:  Snažit se o budování a udržení pozitivních mezilidských vztahů: pedagog – žák, pedagog – žák – rodič, škola – partneři školy, pohodu ve třídě i v pedagogickém sboru  –  vzájemné porozumění, snášenlivost, tolerance, poskytnutí prostoru k otevřené komunikaci všem.

 

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

1.2.1.

Omezovat projevy špatného chování mezi spolužáky, nevhodné chování k dospělým, vulgární vyjadřování. Vést žáky k vzájemné toleranci a pomoci.

trvale

Společně se žáky stanovíme jasná a všemi sdílená třídní pravidla na začátku školního roku, která budeme formulovat na základě práv a názorů všech dětí. Trvale povedeme žáky k dodržování těchto pravidel.

1.2.2

Posilování pozitivních vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách. Adaptace nových žáků na prostředí školy, harmonizační kurzy.

trvale

Budeme realizovat seznamovací a sebepoznávací aktivity, kurzy a celoškolní akce (adaptační kurz, výlety, exkurze, sportovní soutěže, tvořivé aktivity.)

1.2.3

Pravidelná, efektivní a aktivní komunikace všech učitelů s rodiči žáků. Učitelé budou motivovat rodiče pro vzájemné poznávání i seznamování s vyučovacími metodami školy - kavárny, dílny.

trvale

Učitelé na pravidelných  schůzkách, kavárnách i konzultačních  setkáních formou učitel - rodič - žák komunikují s rodiči.

1.2.4

Využít metodiků mentoringu  –  práce mentorů k udržení pozitivních mezilidských vztahů a pohody v učitelském sboru. 

trvale

Učitelé – mentoři budou aktivně pracovat s ostatními pedagogickými pracovníky školy.

1.2.5

Pravidelné řešení dotazů ze schránky důvěry.

Věnovat pozornost námětům školního parlamentu.

trvale

Výchovná poradkyně, žákovský parlament a školní psycholožka budou po celý školní rok aktivně spolupracovat se všemi žáky, rodiči a zaměstnanci školy.

1.2.6

Žákovský parlament bude pracovat

aktivně a pravidelně.

trvale

Na začátku roku se uskuteční třídní volby do žákovského parlamentu, který se bude během školního roku pravidelně scházet a podílet se na chodu školy a jejich akcích.

1.2.7

Na základě společně vypracované strategie školy spolupracovat se všemi partnery a využívat jejich podněty k činnosti školy.

trvale

Budeme trvale spolupracovat se všemi partnery školy.

1.2.8

Budeme prohlubovat vztah dětí, rodičů a zaměstnanců ke škole, posilovat důvěru ve vedení školy.

trvale

Budeme si trvale vážit dobré práce a výsledku žáků i zaměstnanců školy, oceňovat je - zpětná vazba.

1.2.9

Budeme spolupracovat s místní komunitou a spolky - společné akce, např. vánoční zpívání na návsi, bohutínský masopust, spolek Řimbaba, hasiči, zahradní slavnost a jiné.

trvale

Budeme trvale spolupracovat s místní komunitou a spolky.

 

1.3. Pohoda organizačního prostředí

Cíl: Organizace činností ve škole probíhají tak, aby byly v souladu s rytmem

biologických funkcí a splňovaly požadavky zdravé výživy a pohybové

aktivity.

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

1.3.1

Zapojení všech žáků do různých kroužků školy. Podpora žáků v jejich pohybových aktivitách. Speciálně se věnovat nadaným žákům.

trvale

Žákům nabídneme co nejvíce zájmových a sportovních kroužků. Budeme propagovat všechny aktivity, motivovat žáky ke sportovním a jiným soutěžím, olympiádám, zveřejňovat úspěchy našich žáků.

1.3.2

Budeme pokračovat v realizaci projektů Mléko do škol, Ovoce do škol a Zdravé zoubky.

trvale dle nabídky

Budeme nadále podporovat a propagovat všechny tyto projekty. 

1.3.3

Pravidelné zařazování relaxačních chvilek během vyučování. Pravidelné větrání učeben i ostatních prostor školy. Umožnit žákům pracovat v jim pohodlných podmínkách - využití koberců, ŠD ap.

trvale

Budeme pravidelně zařazovat relaxační chvilky během vyučování, důkladně větrat učebny i ostatní prostory školy.

1.3.4

V souvislosti s výskytem Covid 19 budeme pracovat podle Obecných zásad provozu naší školy, vycházející ze závazných dokumentů MŠMT a ČŠI.

trvale

Budeme se i nadále důsledně řídit těmito zásadami a v případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v dokumentech MŠMT reagovat na informace úpravou opatření.


II. Zdravé učení

Cíl: Dbát o praktickou využitelnost toho, čemu se žáci ve škole učí, využívat smysluplné učení  a učení v reálném prostředí. Přecházet od znalostí k dovednostem a jejich využívání v souvislostech tak, aby po ukončení školní docházky je byli žáci schopni využít v běžném životě.

2.1 Smysluplnost výuky

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

2.1.1

Využívat profesní odbornosti rodičů, bývalých žáků, spoluobčanů nebo pracovníků okolních firem a podniků k rozmanitým besedám. 

trvale

Vyučující naváží spolupráci s rodiči, bývalými žáky, spoluobčany  i pracovníky okolních firem a podniků. Na základě vzájemné domluvy  je zapojí do vyučovacího procesu.

2.1.2

Zvýšit míru použití metod RWCT ve vyučování. Využívat rozmanitých forem učení. Zaměřit se na metody podporující komunikační dovednosti žáků, čtenářskou gramotnost a orientaci v textu, čtení s porozuměním, matematickou, přírodovědnou gramotnost, polytechnickou gramotnost.

trvale

Budeme aplikovat nabytých vědomostí ze školení DVPP a samostudia.

2.1.3

Vytváření týdenních plánů pro každý ročník.

trvale

Učitelé vytvoří pro každý ročník každý týden týdenní plán učiva, který bude v elektronické podobě na webových stránkách školy a v tištěné podobě v jednotlivých třídách.

2.1.4

Propojení učení s reálným  životem. Učení musí být pro žáky smysluplné.

trvale

Budeme využívat projektů (i vícedenních, zážitkového učení, exkurzí, spolupráce mladších a starších žáků.

2.1.5

Průběžné rozšiřování fondu žákovské i učitelské knihovny.

trvale

Budeme postupně doplňovat učitelskou i žákovskou knihovnu novými knižními tituly.

2.1.6

Zřízení přírodovědné učebny na školní zahradě.

2020-2022

Spolupráce s obcí popř. žádost o grant.

2.1.7

Využívání projektů ve výuce. 

trvale

Financováno z rozpočtu školy

2.1.8

Zřízení přírodovědné a jazykové  učebny.

2020 - 2022

Nové prostorové možnosti řeší pouze přístavba – spolupráce s obcí, dle finančních možností. 

2.2 Možnost výběru a přiměřenost

Cíl: Poskytnout žákům takovou nabídku obsahu učiva (gradované úlohy i testy), která bude

odpovídat jejich věku s ohledem na individuální zvláštnosti, dbát

přitom na proporcionalitu rozumové a emocionální výchovy


 

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

2.2.1.

Učitelé  budou vyhledávat talentované žáky a připravovat je na soutěže a olympiády a dávat jim přiměřeně náročné úlohy.

trvale

Pořádání školních kol soutěží. Individualizace směrem k nadaným dětem.

2.2.2.

Nadále vytvářet podmínky (materiální i prostorové) pro integraci žáků s podpůrnými opatřeními, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale i sociálních vztahů.

trvale

Budeme využívat práci asistentů pedagoga, speciálního pedagoga, školního psychologa  a účastnit se školení v rámci DVPP.

2.2.3.

Smysluplné a optimální individuální plány pro žáky s podpůrnými opatřeními.

trvale

Vytvoříme smysluplné a optimální individuální plány pro integrované žáky - spolupráce s výchovnou poradkyní,  PPP, školní psycholožkou a  speciálním pedagogem. 

2.2.4.

Vytváření podmínek a podpůrných opatření pro integraci žáků.

trvale

Rozšíříme fond pomůcek pro integrované žáky. 

2.3 Spoluúčast a spolupráce při výuce

Cíl: Motivovat žáky ke vzájemné spolupráci a spoluúčasti pomocí

vhodných forem a metod výuky.

 

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

2.3.1.

Rozvoj spolupráce mezi třídami.

trvale

Při vyučování i mimoškolních aktivitách budeme rozvíjet spolupráci mezi třídami v rámci sportovních akcí, zážitkových aktivit pro žáky (jarmarky, tvořivé dílny), nácvik vystoupení v rámci školních i jiných akcí. 

2.3.2.

Vedení žáků ke vzájemné spolupráci a spoluúčasti, snaze o zlepšení jejich postojů k ostatním spolužákům a okolnímu prostředí.

trvale

Budeme realizovat ve výuce “projektové dny” podporující činnostní a kooperativní učení, uplatňovat při vyučování prvky skupinové práce, podporovat spolupráci ve třídách a přátelství mezi žáky.

2.3.3

Aktivní činnost školního žákovského parlamentu.

trvale

Školní parlament bude zprostředkovatelem vzájemné komunikace  mezi třídními kolektivy i vedením školy.

2.3.4

V rámci výuky volitelných předmětů se žáci naučí spolupráci napříč ročníky

trvale

Společné rozvrhové hodiny


 

2.4 Motivující hodnocení

Cíl: Vytvářet ve škole nesoutěživé prostředí s bohatou zpětnou vazbou –

rozvíjení sebedůvěry, samostatnosti žáků.

 

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

2.4.1.

Chránit všechny žáky před „posměchem“ ostatních spolužáků.

trvale

Budeme využívat metody a zkušenosti z MBTI ke zlepšení sociálního klimatu. Zapojení školního parlamentu a psycholožky.

2.4.2.

Lépe motivovat žáky k odpovědnosti za své učení.

trvale

Vhodná motivace ze strany vyučujících, pestrá paleta činností během výuky. Učitelé využijí POPR. Při pravidelných konzultacích s rodiči společné hledání cesty.

2.4.3.

Využívání rozličných metod hodnocení a sebehodnocení, zpětné vazby.

trvale

Budeme využívat další formy hodnocení. Budeme postupně vést žáky k osvojení patřičných vyjadřovacích dovedností. Na základě cílů v týdenních plánech se zaměříme na rozvoj sebehodnocení.

2.4.5.

Před soutěžením preferovat vnitřní motivaci, radost z učení, celoživotního učení, kooperaci a spolupráci, skupinovou práci a  projekty.

trvale

Budeme méně soutěžit a preferovat všechny dané prvky.

2.4.6

Na konci I. a III. čtvrtletí žáci provedou sebehodnocení své práce a učitel jim poskytne zpětnou vazbu.

trvale

Komunikace učitel -  žák, žák -  učitel.


 

III. Otevřené partnerství

3.1. Škola jako demokratické společenství

Cíl: Rozvíjet a upevňovat ve výchovně – vzdělávacím procesu principy

demokracie – svoboda, odpovědnost, spravedlnost, spoluúčast,

spolupráce.

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

3.1.1.

Členové školního parlamentu se stále učí vyjadřovat své názory, zajímat postoje k různým problémům a navrhovat jejich řešení. Navrhovat aktivity a nové projekty, které jsou žákům blízké a vidí je smysluplně.

trvale

Budeme stále trénovat patřičné vyjadřovací dovednosti.

3.1.2.

Zvýšit účast rodičů na Týdnu otevřených dveří a konzultacích, hledat možnosti pro

větší zapojení rodičů do života školy. Úkol třídních učitelů je motivovat rodiče ke spolupráci a zajistit pro ně různé aktivity. Třídní schůzky a konzultace formou učitel a rodič a žák. Komunikace a informovanost jako základ důvěry. Předcházet konfliktním situacím včasným odhalením případných problémů. Dodržovat dohodnutá pravidla soužití a vytvořený systém práv a povinností (školní řád).

trvale

Budeme více hledat způsoby, jak vtáhnout rodiče do života školy (školská rada, otevřené hodiny, přednášky, besedy, kavárny, objasňování kurikula na pravidelných setkáních. Projektové dny, školní výlety, exkurze a další akce.  Využití spolupráce s rodiči, SRPŠ. Vánoční a velikonoční jarmark. Sponzoring. 

3.2. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce

Cíl: Zpřístupnit se široké veřejnosti školními a mimoškolními aktivitami a

udržovat se všemi otevřené partnerství.

 

 

Cíl (o co nám jde)

Termín

Prostředky (jak toho dosáhneme)

3.2.1.

Získání finančních prostředků na akce, které tradičně škola pořádá.

trvale

Všichni budou hledat zdroje. Sponzoring.

3.2.2.

Pravidelně informovat a propagovat školu na veřejnosti. Všichni fotí a informují o zajímavých činnostech v hodinách, ne jen o projektech. Zvát zastupitele na všechny akce.

trvale

Všichni budeme soustavně všemi možnými prostředky informovat o veškerém dění ve škole. Zajistit dostatečnou informovanost žáků, jejich rodičů i širší veřejnosti, dbát na dobré jméno školy v očích veřejnosti. Využití webových stránek školy, zpráv v tisku, školních nástěnek, vývěsek apod. Zveřejňování týdenních plánů.  

3.2.3.

Spolupracovat s obcí (zřizovatelem) při tvorbě strategie školy a při pořádání společných kulturních a společenských akcích.

trvale

Obec má možnost zapojit se do tvorby nové strategie rozvoje školy. Účastníme se vánočního setkání na návsi, masopustu a dalších akcí pořádaných v obci.


 

Zpracovala: Mgr. M. Sláviková

 

Datum vložení: 11. 11. 2020 10:36
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2022 9:04

Projekty

Rychlý kontakt

Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41

Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217

Školní jídelna: 
+420 606 676 145

Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Datová schránka: asxwehr

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4