Poplatky za školské služby

Základní škola Bohutín, 262 41 Bohutín 37, okr. Příbram,

IČO: 70565902, tel. 318 676 217, e-mail: zsbohutin@zsbohutin.cz

 

                       

POPLATKY ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY

  

Na základě ustanovení § 123 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka ZŠ Bohutín, okres Příbram následující výši úplaty za školské služby s účinností od 1.9.2019.

 

 1. STRAVOVÁNÍ

1.1. stravování žáka 7 – 10 let               25,- Kč/oběd

       stravování žáka 11 – 14 let              27,- Kč/oběd

       stravování žáka 15 a více let            29,- Kč/oběd

 

 • Strávníci se dělí podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., do věkových kategorií podle věku dosaženého ve školním roce. Poplatky za obědy je nutné hradit platebním příkazem z účtu nebo složenkou na účet číslo 27-6480480257/0100 s variabilním symbolem přiděleným vedoucí školní jídelnou (a to vždy do 20. před začátkem následujícího měsíce) nebo je vybírá vedoucí školní jídelny paní Křivonosková v hotovosti nejvýše na 2 stravné měsíce předem.
 • Na začátku září je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny dny, ve kterých bude žák odebírat oběd. Všichni strávníci musí vyplnit přihlášku ke stravování. Obědy na září se platí hotově.
 • Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni odhlásit obědy dítěti nepřítomnému ve škole ve školní jídelně nejpozději do 07:30 hodin. Ohlašovat lze pomocí aplikace Strava.cz (nutná registrace v školní jídelně), osobně ve ŠJ, případně telefonicky na čísle 606 676 145.

Pokud nebudou obědy odhlášeny, budou od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole účtovány i režijní náklady. Pro školní rok 2019/2020 režijní náklady byly stanoveny na 54,- Kč za 1 oběd. V případě nahlášených výletů, exkurzí budou obědy odhlášeny pro celou třídu hromadně a ranní odhlašování nebude akceptováno. Za ostatní odhlašování zodpovídá žák a jeho zákonný zástupce.

 • Stravování žáků v době nemoci

Zařízení školního stravování – školní jídelny uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle školského zákona č. 561/2004 Sb., dle ust. § 119 a podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ust. § 4 dost. 9. V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, kdy je žákovi podle uvedených předpisů povoleno odebrat oběd. Na další dny je nutné dítě ze stravování odhlásit. Pokud obědy nebudou odhlášeny a školní jídelna je připraví, lze vymáhat režijní náklady ve výši 54,- Kč za 1 oběd.

Pokud si rodiče přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech (nesmí se jednat o infekční nemoc), bude cena oběda zahrnovat finanční normy na potraviny i mzdové a provozní náklady na přípravu jídla. Žáci s tak v době nemoci stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací.

 

 1. POPLATKY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU, KLUB A KROUŽKY

Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky  https://system.skolniprogram.cz/. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami,  číslo účtu        115-9881880247/0100.

 

 1. POBYT ŽÁKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A Školním klubu

 

3.1. Poplatky ve školní družině

                                                   500,- Kč/pololetí,

                                                   polední družina je zdarma.

      

 • Poplatky za školní družinu budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školní družiny. Poplatek je účtován předem za pololetí. Za 1. pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci lednu. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školní družiny. Pokud platba neproběhne do stanoveného termínu, dítě může být ze školní družiny vyloučeno.

 

 • Poplatky ve školním klubu

                                                    350,- Kč/pololetí.

 

 • Poplatky za školní klub budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školního klubu. Poplatek je účtován předem za pololetí. Za 1. pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci lednu. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školního klubu. Pokud platba neproběhne do stanoveného termínu, dítě může být ze školního klubu vyloučeno.
 • Ze školního klubu odchází žák sám podle svého uvážení. Rodiče žáků 5. ročníku mohou požádat o pevně stanovenou dobu docházky dítěte do školního klubu.
 • V případě, že zákonný zástupce chce žáka úplně odhlásit ze ŠD a ŠK, je nutné toto učinit písemně. Rozhodující datum pro odhlášení je datum, kdy písemnou odhlášku odevzdá vedoucí vychovatelce ŠD paní Renatě Vondráškové. Při odhlášení během měsíce tj. od 1. do 31. dne se za datum odhlášení počítá následující měsíc. Ústní způsob odhlášení, či odhlášení u vedoucího zájmového útvaru není možný. Stejně tak přihlášení do ŠD a ŠK je možné jen po vyplnění přihlášky a jejím odevzdání u vedoucí vychovatelky paní Renaty Vondráškové. Žák, který je přihlášen do ŠD, může navštěvovat jakýkoliv počet zájmových útvarů organizovaných školou.

 

 1. ZÁJMOVÉ KROUŽKY

4.1. Poplatky zájmové kroužky

       účast na kroužku                    500,- Kč/pololetí

       ve 2. a dalším kroužku            300,- Kč/pololetí

 

 • Poplatky za kroužky bude strhávat účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do zájmového kroužku. Poplatek je účtován předem za pololetí. Za 1. pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci lednu. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu zájmového kroužku. Pokud platba neproběhne do stanoveného termínu, dítě může být z kroužku vyloučeno.
 • Vybrané finanční prostředky za kroužky jsou určeny na provozní náklady a úhradu mzdy a zákonných odvodů z mezd pracovníků, kteří kroužky vedou. Odměna je stanovena smluvně a řídí se především počtem žáků v kroužku a náročností činností.

 

 1. Podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. lze požádat o snížení nebo prominutí úhrady. Žádost se podává písemně, prostřednictvím vychovatelky ŠD, ŠK, vedoucího kroužku neb o přímo a rozhoduje o ní ředitelka školy.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Tímto vnitřním předpisem se zrušuje směrnice „Poplatky za školské služby“ ze dne 31. 8. 2018 včetně všech jejích dodatků a příloh. Směrnice nabývá účinnosti od 2. 9. 2019.

 

 

 V Bohutíně 30. 8. 2019

                                                                                                    Mgr. Lada Králová

                                                                                                         ředitelka školy