Zdravá škola

Prováděcí plán projektu Zdravá škola na školní rok 2019 – 2020

                Do projektu Zdravá škola jsme vstoupili ve školním roce 2006/2007. Je vypracován vždy na čtyři roky a v letošním školním roce vstupujeme do prvního období dlouhodobého plánu. Pro tento projekt jsme se rozhodli proto, jelikož vyhovuje našim představám o všestranně se rozvíjející osobnosti jednotlivce v dynamickém prostředí školy. Být zdravou školou znamená vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci, vytvářet zdravý názor na život a na svět kolem sebe, naučit se pracovat i odpočívat. Jsme součástí evropského systému a domníváme se, že každé dítě a mladý člověk má právo na vzdělání ve škole podporující zdraví. V loňském školním roce se nám již podařilo splnit některé úkoly z dlouhodobého plánu. Byla provedena modernizace školní zahrady, hřiště s umělým povrchem a dětskými fitness prvky.  Zakoupili jsme nové, kovové a barevně provedené šatní skříňky. Také jsme zavedli elektronické třídní knihy a žákovské knížky,

 

 

  1. Pohoda prostředí

Cíl: Vytvoření věcného prostředí, ve kterém by se všichni účastníci výchovně – vzdělávacího procesu cítili příjemně a které by pro ně bylo přínosné.

 

  • Pohoda věcného prostředí
  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
1.1.1. Nadále průběžně zlepšovat úroveň vybavení ICT. Interaktivní tabule do dalších tříd nebo využití projekční možnosti s připojením přes PC či NTB. 2019 – 2021 Podle ekonomické situace školy a podle investice zřizovatele postupně vybavíme všechny učebny.
1.1.2. Nadále průběžně zlepšovat vybavení dalších učeben – přírodních věd a jazyků. 2019 – 2021 Podle ekonomické situace školy postupně vybavíme všechny učebny.
1.1.3. Modernizace zázemí učitelů. 2019 – 2020 Podle ekonomické situace školy postupně vybavíme sborovnu.
1.1.4 Ve všech třídách dovybavit relaxační koutky koberci, podložkami, relaxačními vaky, gymnastickými míči. 2020 Zakoupíme další relaxační pomůcky z finančních prostředků školy.
1.1.5 Nákup tabletů – využití ve výuce i pro školní družinu či školní klub. 2019 – 2022 Využijeme projekt Šablony II.
1.1.8 Zřídit relaxační místnost. 2019 – 2022 Nové prostorové možnosti řeší pouze přístavba – spolupráce s obcí, dle finančních možností.

 

 

 

 

 

  • Pohoda sociálního prostředí

 

Cíl:  Snažit se o budování a udržení pozitivních mezilidských vztahů: pedagog – žák, pedagog – žák – rodič, škola – partneři školy, pohodu ve třídě i v pedagogickém sboru  –  vzájemné porozumění, snášenlivost, tolerance, poskytnutí prostoru k otevřené komunikaci všem.

 

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
1.2.1. Omezovat projevy špatného chování mezi spolužáky, nevhodné chování k dospělým, vulgární vyjadřování. Vést žáky k vzájemné toleranci a pomoci. trvale Společně se žáky stanovíme jasná a všemi sdílená třídní pravidla na začátku školního roku, která budeme formulovat na základě práv a názorů všech dětí. Trvale povedeme žáky k dodržování těchto pravidel.

 

1.2.2 Posilování pozitivních vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách. Adaptace nových žáků na prostředí školy, harmonizační kurzy. trvale Budeme realizovat seznamovací a sebepoznávací aktivity, kurzy a celoškolní akce (adaptační kurz, výlety, exkurze, sportovní soutěže, tvořivé aktivity.)
1.2.3 Pravidelná, efektivní a aktivní komunikace všech učitelů s rodiči žáků. Učitelé budou motivovat rodiče pro vzájemné poznávání i seznamování s vyučovacími metodami školy – kavárny, dílny. trvale Učitelé na pravidelných  schůzkách, kavárnách i konzultačních  setkáních formou učitel – rodič – žák komunikují s rodiči.
1.2.4 Využít metodiků mentoringu  –  práce mentorů k udržení pozitivních mezilidských vztahů a pohody v učitelském sboru. trvale Učitelé – mentoři budou aktivně pracovat s ostatními pedagogickými pracovníky školy.

 

1.2.5 Pravidelné řešení dotazů ze schránky důvěry.

Věnovat pozornost námětům školního parlamentu.

trvale Výchovná poradkyně, žákovský parlament a školní psycholožka budou po celý školní rok aktivně spolupracovat se všemi žáky, rodiči a zaměstnanci školy.
1.2.6 Žákovský parlament bude pracovat

aktivně a pravidelně.

trvale Na začátku roku se uskuteční třídní volby do žákovského parlamentu, který se bude během školního roku pravidelně scházet a podílet se na chodu školy a jejich akcích.
1.2.7 Na základě společně vypracované strategie školy spolupracovat se všemi partnery a využívat jejich podněty k činnosti školy. trvale Budeme trvale spolupracovat se všemi partnery školy.
1.2.8 Budeme prohlubovat vztah dětí, rodičů a zaměstnanců ke škole, posilovat důvěru ve vedení školy. trvale Budeme si trvale vážit dobré práce a výsledku žáků i zaměstnanců školy, oceňovat je – zpětná vazba.
1.2.9 Budeme spolupracovat s místní komunitou a spolky – společné akce, např. vánoční zpívání na návsi, bohutínský masopust, spolek Řimbaba, hasiči, zahradní slavnost a jiné. trvale Budeme trvale spolupracovat s místní komunitou a spolky.

 

 

 

 

1.3. Pohoda organizačního prostředí

 

 

Cíl: Organizace činností ve škole tak, aby byly v souladu s rytmem

biologických funkcí a splňovaly požadavky zdravé výživy a pohybové

aktivity.

 

 

 

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
1.3.1 Zapojení všech žáků do různých kroužků školy. Podpora žáků v jejich pohybových aktivitách. Speciálně se věnovat nadaným žákům. trvale Žákům nabídneme co nejvíce zájmových a sportovních kroužků. Budeme propagovat všechny aktivity, motivovat žáky ke sportovním a jiným soutěžím, olympiádám, zveřejňovat úspěchy našich žáků.
1.3.2 Budeme pokračovat v realizaci projektů Mléko do škol, Ovoce do škol a Zdravé zoubky. trvale dle nabídky Budeme nadále podporovat a propagovat všechny tyto projekty.
1.3.3 Pravidelné zařazování relaxačních chvilek během vyučování. Pravidelné větrání učeben i ostatních prostor školy. Umožnit žákům pracovat v jim pohodlných podmínkách – využití koberců, ŠD ap. trvale Budeme pravidelně zařazovat relaxační chvilky během vyučování, důkladně větrat učebny i ostatní prostory školy.

 

  1. Zdravé učení

 

Cíl: Dbát o praktickou využitelnost toho, čemu se žáci ve škole učí, využívat smysluplné učení  a učení v reálném prostředí. Přecházet od znalostí k dovednostem a jejich využívání v souvislostech tak, aby po ukončení školní docházky je byli žáci schopni využít v běžném životě.

 

 

 

 

 

2.1 Smysluplnost výuky

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
2.1.1. Zřídit informační koutky ve třídách. 2022  
2.1.2. Využívat profesní odbornosti rodičů, bývalých žáků, spoluobčanů nebo pracovníků okolních firem a podniků k rozmanitým besedám. trvale Vyučující naváží spolupráci s rodiči, bývalými žáky, spoluobčany  i pracovníky okolních firem a podniků. Na základě vzájemné domluvy  je zapojí do vyučovacího procesu.
2.1.3. Zvýšit míru použití metod RWCT ve vyučování. Využívat rozmanitých forem učení. Zaměřit se na metody podporující komunikační dovednosti žáků, čtenářskou gramotnost a orientaci v textu, čtení s porozuměním, matematickou, přírodovědnou gramotnost, polytechnickou gramotnost. trvale Budeme aplikovat nabytých vědomostí ze školení DVPP a samostudia.
2.1.4. Vytváření týdenních plánů pro každý ročník. trvale Učitelé vytvoří pro každý ročník každý týden týdenní plán učiva, který bude v elektronické podobě na webových stránkách školy a v tištěné podobě v jednotlivých třídách.
2.1.5. Propojení učení s reálným  životem. Učení musí být pro žáky smysluplné. trvale Budeme využívat projektů (i vícedenních, zážitkového učení, exkurzí, spolupráce mladších a starších žáků.
2.1.6 Průběžné rozšiřování fondu žákovské i učitelské knihovny. trvale Budeme postupně doplňovat učitelskou i žákovskou knihovnu novými knižními tituly.
2.1.7 Zřízení přírodovědné učebny na školní zahradě. 2021 Spolupráce s obcí popř. žádost o grant.
2.1.8 Využívání projektů ve výuce. trvale Financováno z rozpočtu školy
2.1.9 Zřízení přírodovědné a jazykové  učebny. 2019 – 2022 Nové prostorové možnosti řeší pouze přístavba – spolupráce s obcí, dle finančních možností.

 

 

 

 

2.2 Možnost výběru a přiměřenost

Cíl: Poskytnout žákům takovou nabídku obsahu učiva (gradované úlohy i testy), která bude

odpovídat jejich věku s ohledem na individuální zvláštnosti, dbát

přitom na proporcionalitu rozumové a emocionální výchovy

 

 

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
2.2.1. Učitelé  budou vyhledávat talentované žáky a připravovat je na soutěže a olympiády a dávat jim přiměřeně náročné úlohy. trvale Pořádání školních kol soutěží. Individualizace směrem k nadaným dětem.
2.2.2. Nadále vytvářet podmínky (materiální i prostorové) pro integraci žáků s podpůrnými opatřeními, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale i sociálních vztahů. trvale Budeme využívat asistenty pedagoga a účastnit se školení v rámci DVPP.
2.2.3.  Smysluplné a optimální individuální plány pro žáky s podpůrnými opatřeními. trvale Vytvoříme smysluplné a optimální individuální plány pro integrované žáky – spolupráce s PPP a psycholožkou.
2.2.4. Vytváření podmínek a podpůrných opatření pro integraci žáků. trvale Rozšíříme fond pomůcek pro integrované žáky, najdeme speciálního pedagoga, budeme spolupracovat s PPP.

 

 

2.3 Spoluúčast a spolupráce při výuce

 

Cíl: Motivovat žáky ke vzájemné spolupráci a spoluúčasti pomocí

vhodných forem a metod výuky.

 

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
2.3.1. Rozvoj spolupráce mezi třídami. trvale Při vyučování i mimoškolních aktivitách budeme rozvíjet spolupráci mezi třídami v rámci sportovních akcí, zážitkových aktivit pro žáky (jarmarky, tvořivé dílny), nácvik vystoupení v rámci školních i jiných akcí.
2.3.2. Vedení žáků ke vzájemné spolupráci a spoluúčasti, snaze o zlepšení jejich postojů k ostatním spolužákům a okolnímu prostředí. trvale Budeme realizovat ve výuce “projektové dny” podporující činnostní a kooperativní učení, uplatňovat při vyučování prvky skupinové práce, podporovat spolupráci ve třídách a přátelství mezi žáky.
2.3.3 Aktivní činnost školního žákovského parlamentu. trvale Školní parlament bude zprostředkovatelem vzájemné komunikace  mezi třídními kolektivy i vedením školy.
2.3.4 V rámci výuky volitelných předmětů se žáci naučí spolupráci napříč ročníky trvale Společné rozvrhové hodiny

 

 

2.4 Motivující hodnocení

Cíl: Vytvářet ve škole nesoutěživé prostředí s bohatou zpětnou vazbou –

rozvíjení sebedůvěry, samostatnosti žáků.

 

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
2.4.1. Chránit všechny žáky před „posměchem“ ostatních spolužáků. trvale Budeme využívat metody a zkušenosti z MBTI ke zlepšení sociálního klimatu. Zapojení školního parlamentu a psycholožky.
2.4.2. Lépe motivovat žáky k odpovědnosti za své učení. trvale Vhodná motivace ze strany vyučujících, pestrá paleta činností během výuky. Učitelé využijí POPR. Při pravidelných konzultacích s rodiči společné hledání cesty.
2.4.3. Využívání rozličných metod hodnocení a sebehodnocení, zpětné vazby. trvale Budeme využívat další formy hodnocení. Budeme postupně vést žáky k osvojení patřičných vyjadřovacích dovedností. Na základě cílů v týdenních plánech se zaměříme na rozvoj sebehodnocení.
2.4.5. Před soutěžením preferovat vnitřní motivaci, radost z učení, celoživotního učení, kooperaci a spolupráci, skupinovou práci a  projekty.

 

trvale Budeme méně soutěžit a preferovat všechny dané prvky.
2.4.6 Na konci I. a III. čtvrtletí žáci provedou sebehodnocení své práce a učitel jim poskytne zpětnou vazbu. trvale Komunikace učitel –  žák, žák –  učitel.

 

 

  • Otevřené partnerství

3.1. Škola jako demokratické společenství

Cíl: Rozvíjet a upevňovat ve výchovně – vzdělávacím procesu principy

demokracie – svoboda, odpovědnost, spravedlnost, spoluúčast,

spolupráce.

 

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
3.1.1. Členové školního parlamentu se stále učí vyjadřovat své názory, zajímat postoje k různým problémům a navrhovat jejich řešení. Navrhovat aktivity a nové projekty, které jsou žákům blízké a vidí je smysluplně. trvale Budeme stále trénovat patřičné vyjadřovací dovednosti.
3.1.2. Zvýšit účast rodičů na Týdnu otevřených dveří a konzultacích, hledat možnosti pro

větší zapojení rodičů do života školy. Úkol třídních učitelů motivovat je ke spolupráci  – zajistit 4 aktivity pro rodiče ročně. Třídní schůzky a konzultace formou učitel a rodič a žák. Komunikace a informovanost jako základ důvěry. Předcházet konfliktním situacím včasným odhalením případných problémů. Dodržovat dohodnutá pravidla soužití a vytvořený systém práv a povinností (školní řád).

 

trvale Budeme více hledat způsoby, jak vtáhnout rodiče do života školy (školská rada, otevřené hodiny, přednášky, besedy, kavárny, objasňování kurikula na pravidelných setkáních. Projektové dny, školní výlety, exkurze a další akce – využití spolupráce s rodiči.

SRPŠ. Vánoční a velikonoční jarmark. Sponzoring.

 

 

 

 

 

3.2. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce

Cíl: Zpřístupnit se široké veřejnosti školními a mimoškolními aktivitami a

udržovat se všemi otevřené partnerství.

 

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
3.2.1. Získání finančních prostředků na akce, které tradičně škola pořádá. trvale Všichni budou hledat zdroje. Sponzoring.
3.2.2. Pravidelně informovat a propagovat školu na veřejnosti. Všichni fotí a informují o zajímavých činnostech v hodinách, ne jen o projektech. Zvát zastupitele na všechny akce. trvale Všichni budeme soustavně všemi možnými prostředky informovat o  veškerém dění ve škole. Zajistit dostatečnou informovanost žáků, jejich rodičů i širší veřejnosti, dbát na dobré jméno školy v očích veřejnosti. Využití webových stránek školy, školního facebooku, galerie fotografií na rajče. cz, zpráv v tisku, školních nástěnek a vývěsek apod. Zveřejňování týdenních plánů.  
3.2.3. Spolupracovat s obcí (zřizovatelem) při tvorbě strategie školy a při pořádání společných kulturních a společenských akcích. trvale Obec má možnost zapojit se do tvorby nové strategie rozvoje školy. Účastníme se vánočního setkání na návsi, masopustu a dalších akcí pořádaných v obci.
3.2.4 Zahradní slavnost (komunitní setkávání) – škola, obec, rodina. trvale Využijeme projekt Šablony II.

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. M. Sláviková