Zdravá škola

 

PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA NA OBDOBÍ 2014 – 2017

 1. Představení školy (prezentace školy, představení činnosti školy)

Základní škola Bohutín, okres Příbram je úplná základní škola s prvním a druhým stupněm. Od 1. ledna 2000 je škola právním subjektem, pracuje jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obecní úřad v Bohutíně. Kapacita školy je 225 žáků. Škola má ještě tři oddělení školní družiny s plně naplněnou kapacitou 90 žáků, školní klub s kapacitou 30 žáků a odloučenou školní jídelnu s kapacitou 150 jídel denně. Škola má vlastní zahradu. Žáci do naší školy dojíždějí i z 5 spádových obcí, z Rožmitálu pod Třemšínem i z Příbrami. Personální podmínky jsou stabilizované, o výchovu a vzdělání žáků školy se stará ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a sedmnáct pedagogů. Dalšími zaměstnanci  jsou ekonom, školnice, uklízečka a tři pracovnice školní jídelny. Personál školy spolu vytváří dobré podmínky pro práci pedagogů a žáků.

V roce 2006 jsme vstoupili do projektu Škola podporující zdraví.

 

Pohoda prostředí

 

Obě části budovy byly rekonstruovány. Též byly zrekonstruovány a  zmodernizovány toalety, byly obnoveny vnitřní rozvody a radiátory topení a rekonstruována kotelna. Další investicí byla celková rekonstrukce půdy nad novější částí budovy. Získali jsme tak nové podkrovní prostory – velkou školní družinu, kancelář a sklad. Na podzim 2007 došlo k havárii tělocvičny, když tam pronikla spodní voda a poničila parkety. Celá část budovy byla poté o prázdninách zvenku odizolována a odvodněna. V prvním pololetí školního roku 2008 – 2009 pak probíhala vlastní rekonstrukce tělocvičny včetně nově vybudované nářaďovny. V červenci 2013 pak proběhla náročná a výrazná rekonstrukce obvodového pláště školy. Bylo provedeno zateplení celé budovy spojené s novou fasádou. V souvislosti se zateplením budovy pak proběhla také výměna vchodových dveří a všech oken za nová, plastová. Všechna okna byla opatřena žaluziemi. O prázdninách 2014 vznikl z místnosti staré školní cvičné kuchyně krásný nový školní klub. Vysázením květin a položením nové dlažby bylo zlepšeno estetické prostředí v okolí školy a zadního dvora. Vše je ve škole již opravené, nic se nenachází v havarijním stavu. Různé granty nám umožňují zlepšovat prostředí školy, zakoupit drobné tělovýchovné nářadí a náčiní, nové pomůcky, počítače apod.

Dnes jsou v přízemí novější části třídy prvního stupně, v suterénu dílna, keramická pec s přípravnou a tělocvična. V přízemí starší části je sborovna, kancelář zástupkyně ředitelky, školní družiny (v jedné z nich je i cvičná kuchyňka), šatna a nový školní klub. V prvním patře jsou třídy druhého stupně, učebna informatiky, kancelář ekonoma, kabinet, školní družina, kancelář ředitelky školy a sklad.

 

Zdravé učení

 

Vedením školy je trvale podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé tuto možnost využívají. Vedení školy se snaží učitele směřovat a motivovat k účasti na seminářích, které vedou k naplňování strategie rozvoje školy, zejména podpory kvality vzdělávání. Nyní je prioritní vzdělávání napomáhající plnění školního vzdělávacího programu, aktivizace žáků ve vyučovacích hodinách, využití moderní multimediální techniky a rozvoj individuální práce se žáky.

Náš školní vzdělávací program jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. V naší škole tedy usilujeme o porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, porozumění sami sobě a porozumění tomu, co se učíme. Chceme, aby i nadále ve škole panovalo rodinné klima a naším cílem je také, aby vyučování probíhalo v nestresujících podmínkách. Stále vytváříme a zdokonalujeme bezpečné prostředí pro žáky jak z hlediska úrazové prevence, tak vštěpování zdravého životního stylu.

 

Otevřené partnerství

 

Budujeme školu otevřenou rodičům i veřejnosti. Nově chceme, v co nejširší míře, zapojit rodiče, aby porozuměli tomu, co se žáci učí – projekt Rodiče vítáni. Jsme školou, která se chová vstřícně a partnersky. Přejeme si, aby rodiče byli otevření vzájemné komunikaci. Existuje školská rada, která mimo jiné schvaluje důležité dokumenty školy – školní řád a výroční zprávu.

 

Jaká je naše vize?

 

Chceme být učící se školou. Naším společným cílem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na jejich další život. Chceme vzdělávat žáky přirozenou aktivitou a samostatností tak, abychom rozvinuli kompetence každého jednotlivého žáka do jeho individuálního maxima. Chceme, aby naši školu opouštěly děti všeobecně vzdělané, děti schopné formulovat a obhájit vlastní názor, děti otevřeně a slušně vystupující, uvědomující si svoji sounáležitost s lidmi i přírodou, děti připravené se neustále vzdělávat.

Chceme být školou smysluplnou, která baví a nenudí, zaměstnancům umožňuje seberealizaci a stálý rozvoj, rodičům garantuje dobré vzdělání a výchovu jejich dětí.

 

 

 

 

 1. Autoevaluace, analýza dosaženého stavu.

 

Při analýze jsme vycházeli ze současného stavu naší školy.

 

1.1  Pohoda věcného prostředí

 

Pozitiva

 

 

 • Bylo zrealizováno zateplení budovy, nová fasáda a celková rekonstrukce půdy školy, výměna oken a dveří, pořízení okenních žaluzií, úprava prostor před školou,   rekonstrukce kotelny a topení, rekonstrukce tělocvičny, toalet, školní zahrada je místem pro pohyb a relaxaci.
 • Došlo ke zlepšení ICT výuky zakoupením dalších interaktivních tabulí a rozšíření PC učebny o nové počítače (v současné době je jich zde 25), počítače jsou téměř ve všech třídách, celá škola je propojena místní sítí, ve všech třídách je přístup k internetu.
 • Učitelům byly zakoupeny nové notebooky.
 • Všechny učebny i chodby mají pěknou estetickou úroveň. K výzdobě tříd, chodeb a školní jídelny jsou využity výtvarné a rukodělné práce z vyučování, kroužků a fotodokumentace školy. K výzdobě slouží i prezentace žáků.
 • Byla vytvořena šatna pro první stupeň a nová učebna.
 • Na prvním stupni byly třídy vybaveny novým nábytkem.
 • Ve škole byly vyhrazeny prostory pro zařízení školního klubu.
 • Třídy prvního stupně jsou vybaveny novými koberci, na chodbách I. i II. stupně jsou umístěny k odpočinku lavičky a relaxační koutek.
 • V původním prostoru skladu v přízemí byla zřízena školní družina a cvičná kuchyňka.
 • Areál školní zahrady je využíván k pobytu venku o přestávkách i v různých vyučovacích hodinách. Jsou zde umístěny houpačky, šplhadla, skluzavky, hrazdičky, koše na basketbal, pískové doskočiště, pískoviště a stůl na stolní tenis. V sezoně je zde umístěna trampolína.
 • Altánek nabízí dětem možnost výuky v přírodě, pobyt při činnostech ve školní družině i jiných aktivitách venku. Kvůli většímu komfortu byla zhotovena betonová podlaha.
 • V souvislosti s projektem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů, jsou umístěny v každé třídě nádoby na třídění odpadu a na chodbách jsou ještě k těmto přidány kontejnery na baterie a drobné použité elektrozařízení.
 • Každým rokem probíhá soutěž ve sběru hliníku, víček od PET lahví a starého papíru.

 

 

 

Negativa:

 • Ve všech učebnách není nový nábytek.
 • Všechny třídy nejsou vybaveny interaktivními tabulemi.
 • Ve školní kuchyňce chybí dovybavení dalšími kuchyňskými spotřebiči.
 • Chceme vylepšit prostředí ve sborovně školy zakoupením nového nábytku.

 

1.2. Pohoda sociálního prostředí

 • Učitelé vnímají přínos projektu Školy podporující zdraví pro další rozvoj školy.
 • Všichni učitelé se k sobě chovají kolegiálně, vzájemně spolupracují a pomáhají si.
 • Všichni učitelé přistupují kladně k osobnímu růstu a dalšímu vzdělávání (vstoupili jsme do projektu Mentoringem ke kvalitě a absolvovali jsme školené MBTI a RWCT).
 • Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož prostřednictvím se žáci zúčastňují řešení problémů týkajících se dění ve škole. Žáci přicházejí s vlastními nápady a organizují celoškolní projekty.
 • Ve všech třídách si děti na začátku školního roku samy společně stanoví a vytváří pravidla chování.
 • Ve školním řádu jsou stanovena jasná pravidla pro soužití ve škole.
 • Vytváříme vztahy vzájemné důvěry a spolupráce mezi spolužáky, učíme děti chápat osobní odpovědnost za výsledky společné práce, samostatně se rozhodovat a za svá rozhodnutí nést důsledky.
 • Během vyučování běžně používáme skupinovou práci žáků, kooperativní učení a vzájemné učení. Děti se také učí naslouchat ostatním, vyslovit a obhájit svůj názor. Učí se také sebehodnocení i hodnocení ostatních spolužáků.
 • V rámci výuky je aplikována metoda komunitního kruhu.
 • Využíváme pomoc starších žáků mladším – první dny prvňáčků ve škole, organizace a rozhodčí soutěží, Den dětí, zahradní slavnost, Mikulášská nadílka i v běžném provozu školy.
 • Vzájemně se poznáváme a komunikujeme prostřednictvím projektových dnů, výletů, exkurzí, soutěží, besídek a jarmarků.
 • Díky proškolení v typologii jsme schopni lépe rozpoznat charakter a individuální potřeby žáků.

 

 

Negativa:

 

 • Občas se setkáváme s projevy špatného chování mezi spolužáky, nevhodným chováním k dospělým, vulgárním vyjadřováním.
 • Pozdravit, požádat o něco, poděkovat jsou pravidla, která se musí stále dětem vštěpovat.
 • V rámci školy se mezi žáky ojediněle objevilo sebepoškozování.

 

 

1.3. Pohoda organizačního prostředí

 

Pozitiva:

 • Škola má vlastní fungující školní jídelnu, kde se děti podle vyjádření KHS stravují podle pravidel zdravé výživy.
 • Účast na projektu Zdravé zuby.
 • Žáci jsou vedeni v rámci výuky ke zdravé výživě, ke zdravému životnímu stylu.
 • Všem žákům je umožněn vstup do školy v 7:00, v případě potřeby i dříve.
 • V případě pěkného počasí jsou přestávky organizovány s pobytem venku na zahradě.
 • Žáci mají možnost odejít během výuky na WC, mohou se i napít.
 • Do vyučování na I. stupni jsou zařazovány relaxační a pohybové chvilky.
 • Nabídka aktivit je v zájmových kroužcích – aerobic, angličtina pro nejmenší, dovedné ručičky a počítačový kroužek.
 • Žáci se každoročně zúčastňují sportovních školních i okresních soutěží.
 • Jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol.

 

Negativa:

 • Chybí důslednější propagace zdravé výživy a ovlivňování rodičů vedoucí ke změnám ve stravovacích návycích dětí.

 

II. ZDRAVÉ UČENÍ

 

Smysluplnost výuky

Pozitiva:

 • Máme účelně a smysluplně vypracovaný rámcový plán exkurzí, vycházek a kulturních akcí, který je průběžně aktuálně doplňován.
 • Učitelé se soustavně vzdělávají v oblasti nových forem a metod práce a své poznatky uplatňují ve výuce, stanovují si cíle osobního pedagogického rozvoje a tvoří si portfolia.
 • Většina učitelů působících ve škole má potřebnou kvalifikaci.
 • Do výuky na I. i II. stupni pravidelně zařazujeme projekty vyplývající z našeho školního vzdělávacího programu a další krátkodobé projekty.
 • Ve vyučování se střídají různé metody a formy práce žáků, snažíme se, aby byly děti aktivní.
 • Zakoupením dalších interaktivních tabulí se rozšířily možnosti výuky na I. i II. stupni.
 • Volitelné předměty jsou zařazeny do učebního plánu od 7. ročníku, na základě výběru žáků.
 • Celoročně spolupracujeme s Městskou knihovnou J. Drdy v Příbrami. Žáci 1. třídy v rámci projektu se zúčastňují projektu Knížka pro prvňáčka. Žáci 2. – 5. třídy knihovnu navštěvují pravidelně každý měsíc.
 • Do výuky jsou zváni odborníci na oblast psychopatologických jevů. Spolupracujeme se společností Magdaléna, která se zabývá pomocí v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.

 

Negativa:

 • Nemáme vlastní místnost pro knihovnu a informační centrum.
 • Máme rezervy ve využívání profesní odbornosti rodičů a bývalých žáků k besedám.
 • Míra aktivního učení a individuálního rozvoje žáků má ještě rezervy.

 

 

Možnost výběru a přiměřenost

Pozitiva:

 • Žáci společně s rodiči mají možnost výběru:
 • volitelných předmětů od 7. ročníku
 • zájmových kroužků v rámci školy
 • V některých hodinách mají žáci možnost si vybrat úkoly podle náročnosti i metodu práce.
 • Při paralelních třídách si rodiče mohli vybrat pro své dítě umístění.
 • Z iniciativy žáků byla nabídka volitelných předmětů rozšířena o nový předmět Domácnost.
 • V rámci školy funguje pobočka ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem, kde si žáci mohou vybrat z několika uměleckých oborů.

 

Negativa:

 • Učitelé by se měli více věnovat talentovaným žákům a připravovat je na soutěže a olympiády.
 • Stále chybí větší angažovanost učitelů nabídnout dětem možnost dalších kroužků.

 

Spoluúčast a spolupráce ve výuce

 

Pozitiva:

 • Ve škole je tým lidí, kteří mají zájem společně měnit školu a hledat nové cesty ve své školní práci.
 • Ve výuce je uplatňována skupinová práce, při níž vedeme žáky ke vzájemné komunikaci a spolupráci, ke zvýšení schopnosti dětí vyslovit a obhájit svůj názor, umět naslouchat ostatním.
 • Učitelé navzájem spolupracují jak v rámci celého sboru, tak i v menších skupinách (projekt Mentoringem ke kvalitě).
 • Funguje spolupráce mezi vedením školy a učiteli.

 

Negativa:

 • V učebnách jsme omezeni nedostatkem prostoru při uspořádání lavic.
 • Ne všichni učitelé chápou mentoring jako přínos a podporu při jejich profesním rozvoji.

 

 

 

Motivující hodnocení

Pozitiva:

 • Výuka je uspořádána tak, abychom vždy žákům poskytovali zpětnou vazbu.
 • Žáci jsou oceňováni za reprezentaci školy, účast v soutěžích i za přípravu školních akcí.
 • Vedeme žáky k vzájemné toleranci a pomoci.
 • Snažíme se nesrovnávat žáky, ale hodnotit jejich pokroky za určité období vzhledem k možnostem a schopnostem a dáváme tak možnost zažít pocit úspěchu a uznání každému žákovi.
 • Ve snaze o pozitivní přístup učitelů k žákům často využíváme pozitivního hodnocení a pochval (i veřejně udělených).
 • V 1. a 3. čtvrtletí využíváme formy slovního hodnocení a sebehodnocení, ke kterému se mohou vyjádřit i rodiče žáků.
 • Aktivity školy prezentujeme na webových stránkách školy, facebooku, v regionálním tisku a v Bohutínském zpravodaji.
 • Vyučující dávají žákům možnost napravit neúspěch nebo nepříznivé hodnocení.
 • Ve výchovných předmětech může úspěch zažít každý žák.

 

Negativa:

 • Ne vždy jsou žáci chráněni před „posměchem“ spolužáků.
 • Setkáváme se s nezájmem některých žáků o výuku a o školu vůbec.
 • Velice často dochází k neobjektivnímu sebehodnocení (podceňování či přeceňování).
 • Sebehodnocení žáků bývá často nevypovídající.

 

III. OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

 

3.1. Škola jako demokratické společenství

Pozitiva:

 • Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož prostřednictvím se mohou žáci podílet na dění ve škole, přicházet se svými návrhy a vyjadřovat své názory.
 • Na chodbě prvního stupně je umístěna schránka důvěry.
 • Informace o svém dítěti získávají rodiče na pravidelných třídních schůzkách, v konzultačních hodinách, prostřednictvím žákovské knížky, individuálními a telefonickými rozhovory, e-mailem, obecné informace prostřednictvím facebooku       a webu.
 • V některých třídách fungují třídní schůzky formou rodič, učitel, žák.
 • Pro rodiče a ostatní veřejnost pořádáme každoročně Týden otevřených dveří, kde se návštěvníci mohou zúčastnit vyučování a seznámit s prostředím školy. Rodiče mohou vyučovací hodinu navštívit kdykoliv po dohodě s vyučujícím.
 • Prostřednictvím školské rady, třídních schůzek a různých dotazníků mohou rodiče uplatnit své názory na školu, vzájemnou spolupráci i návrhy ke zlepšení.
 • Mezi učiteli se tvoří menší pracovní skupiny, které se podílejí na řešení konkrétních úkolů (jsme zapojeni do projektu Mentoringem ke kvalitě).
 • Škola se podílí na kulturních akcích v obci.
 • Škola spolupracuje s okolními mateřskými, základními i středními školami.

 

Negativa:

 • Členové školního parlamentu se stále učí vyjadřovat své názory, zaujímat postoje k různým problémům a navrhovat jejich řešení.
 • Malá účast rodičů na Týdnu otevřených dveří a konzultacích.

 

3.2. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce

Pozitiva:

 • Škola pořádá tradiční akce pro žáky, rodiče i ostatní veřejnost:
  • Den otevřených dveří
  • vánoční jarmark
  • velikonoční jarmark
  • slavnostní zápis do 1. ročníku
  • dětský karneval na ledě
  • bruslení pro žáky I. i II. stupně
  • stavby na sněhu a závody na běžkách
  • závody psích spřežení (v případě příznivých sněhových podmínek)
  • soutěž O nejkrásnější jablíčko
  • mikulášská nadílka pro mladší žáky a děti z MŠ
  • oslava Dne dětí
  • sportovní soutěže ve vybíjené, fotbalu, florbalu, nohejbalu a atletické všestrannosti
  • v rámci výuky a projektů navštěvujeme výstavy, muzea (Hornické v Příbrami, Podbrdské v Rožmitále pod Třemšínem, důl Řimbaba), filmová a divadelní představení, uskutečňujeme exkurze a vzdělávací přednášky pro děti
  • návštěva Centra primární prevence Magdaléna
  • slavnostní ukončení školní docházky pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče (zahradní slavnost a předání upomínkových knih vycházejícím žákům)
  • plnění průkazu mladého cyklisty (4. třída)
  • sběr papíru
  • sběr hliníku
  • sběr PET víček

o   sběr kaštanů a žaludů

 • O činnosti školy publikujeme v místním a regionálním tisku. Dále informujeme na webových stránkách školy a na facebooku.
 • Spolupracujeme s okolními MŠ – pravidelné vzájemné návštěvy usnadňují dětem přechod z MŠ do ZŠ.
 • Akce Škola nanečisto – budoucí prvňáčci si vyzkouší, jak se budou v té opravdové škole učit.
 • Spolupracujeme s PPP a SVP při individuální diagnostice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Negativa:

 • Nedostatek finančních prostředků na akce, které tradičně škola pořádá.
 • Nedostatečná propagace školy všemi pedagogy a šíření jejího dobrého jména.

 

RÁMCOVÝ PROGRAM PROJEKTU ŠPZ ZŠ BOHUTÍN

Rámcový projekt je zpracován na období 2014-2018 dle jednotlivých pilířů a zásad podpory zdraví.

Plnění cílů mohou zkomplikovat určitá rizika a jejich dosažení může být ovlivněno řadou faktorů.

Jedná se například o podcenění nebo přecenění některých záměrů, změny v kolektivu, zhoršení vnějších podmínek pro realizaci projektu, nedostatek finančních prostředků a podobně.

Projekt, který předkládáme, byl vytvořen na základě analýzy školy a vychází ze zjištěných poznatků.

Obsahuje vše důležité, co lze na naší škole změnit. Domníváme se, že je realizovatelný, jelikož využití stávajících podmínek je na dobré úrovni. K tvorbě projektu jsme také využili názory žáků, učitelů i rodičů.

 1. Pohoda prostředí

 

1.1.Pohoda věcného prostředí

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
1.1.1. Je třeba zakoupit nový nábytek do učeben, kde se tak ještě neučinilo. průběžně Podle ekonomické situace školy postupně dovybavíme všechny dosud nevybavené učebny.
1.1.2. Je třeba dovybavit interaktivními tabulemi další třídy. průběžně Podle ekonomické situace školy postupně dovybavíme všechny dosud nevybavené učebny interaktivními tabulemi.
1.1.3. Je třeba vybudovat nové šatny. 2018 Podle ekonomické situace školy. Nedostatek prostor řeší pouze přístavba.
1.1.4. Ve školní kuchyňce chybí dovybavení kuchyňskými spotřebiči. 2015 Zakoupíme potřebné kuchyňské spotřebiče z provozního fondu školy.
1.1.5. Chceme vylepšit prostředí ve sborovně školy zakoupením nových skříní, stolů a židlí. 2016 Podle ekonomické situace školy postupně dovybavíme sborovnu.

 

 

1.2. Pohoda sociálního prostředí

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
1.2.1. Občas se setkáváme s projevy špatného chování mezi spolužáky, nevhodným chováním k dospělým, vulgárním vyjadřováním. trvale Společně se žáky stanovíme jasná a srozumitelná pravidla na začátku školního roku, která budeme formulovat na základě práv všech dětí i zaměstnanců. Stanovení žákovských pravidel

školním parlamentem.

 

1.2.2. Pozdravit, požádat a poděkovat jsou pravidla, která někteří žáci nepoužívají. trvale Společně se žáky stanovíme jasná a srozumitelná pravidla na začátku školního roku. Trvalé vedení žáků k dodržování těchto pravidel.
1.2.3. Mezi žáky se objevily náznaky sebepoškozování. 2015 Informování rodičů. Navázání spolupráce s odborníky v této problematice a zaměření se více na prevenci.

 

 

1.3.Pohoda organizačního prostředí

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
1.3.1. Chybí důslednější propagace zdravé výživy vedoucí ke změnám ve stravovacích návycích dětí. 2015 Setkání rodičů ve školní jídelně – společná dohoda na nabídce jídel.

 

 

 

 1. Zdravé učení

 

2.1.Smysluplnost výuky

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
2.1.1. Nemáme místnost pro knihovnu a informační centrum. 2015 Nové prostorové možnosti řeší pouze přestavba – žádost OÚ.
2.1.2. Máme rezervy ve využívání profesní odbornosti rodičů nebo bývalých žáků k besedám. trvale Vyučující naváží spolupráci s rodiči. Na základě vzájemné domluvy zapojí rodiče do vyučovacího procesu.
2.1.3. Zvýší se míra použití metod RWCT ve vyučování. trvale Budeme aplikovat nabytých vědomostí ze školení RWCT.

 

 

 

 

2.2.Možnost výběru a přiměřenost

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
2.2.1. Učitelé se budou více věnovat talentovaným žákům a připravovat je na soutěže a olympiády. trvale Pořádání školních kol.

2.3.Spoluúčast a spolupráce při výuce

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
2.3.1. V některých učebnách nemůžeme z nedostatku prostoru měnit uspořádání lavic. průběžně Budeme hledat možnosti zlepšení variability uspořádání lavic i v menších učebnách.
2.3.2. Ne všichni učitelé chápou mentoring jako přínos a podporu v jejich pedagogickém rozvoji. trvale Vhodná motivace ostatních zúčastněnými učiteli – mentory a přednáška odborníka.

 

 

 

2.4.Motivující hodnocení

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
2.4.1. Ne vždy jsou žáci chráněni před „posměchem“ spolužáků. trvale Budeme využívat metody a zkušenosti z MBTI ke zlepšení sociálního klimatu. Zapojení školního parlamentu.
2.4.2. Setkáváme se s nezájmem některých žáků o výuku a o školu vůbec. trvale Vhodná motivace ze strany vyučujících, pestrá paleta činností během výuky.
2.4.3. Velice často dochází k neobjektivnímu sebehodnocení (podceňování či přeceňování). trvale Budeme využívat další formy hodnocení. Zaměříme se na rozvoj sebehodnocení.
2.4.4. Sebehodnocení žáků bývá často stručné a nevypovídající. průběžně Budeme postupně vést žáky k  osvojení patřičných vyjadřovacích dovedností.

 

 

 

 1. Otevřené partnerství

 

3.1. Škola jako demokratické společenství

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
3.1.1. Členové školního parlamentu se stále učí vyjadřovat své názory, zaujímat postoje k různým problémům a navrhovat jejich řešení. průběžně Budeme stále trénovat patřičné vyjadřovací dovednosti.
3.1.2. Malá účast rodičů na Týdnu otevřených dveří a konzultacích. trvale Budeme více hledat způsoby, jak vtáhnout rodiče do života školy (školská rada, otevřené hodiny, objasňování kurikula na pravidelných setkáních.

 

3.2. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce

  Cíl (o co nám jde) Termín Prostředky (jak toho dosáhneme)
3.2.1. Nedostatek finančních prostředků na akce, které tradičně škola pořádá. trvale Všichni budou hledat sponzory.
3.2.2. Nepravidelná informovanost a propagace školy na veřejnosti. průběžně Všichni budeme pravidelněji   všemi možnými prostředky informovat o veškerém dění ve škole.

 

 

 

Řízením projektu se bude zabývat tým učitelů-řešitelů formou těchto činností:

a)      koordinace prováděcího plánu

b)      pravidelná evaluace projektu

c)       průběžné doplňování a úprava projektu

d)      prezentace výsledků realizace projektu na veřejnosti

Uvědomujeme si, že projekt je chápán jako otevřený materiál, který bude průběžně doplňován a bude se dál vyvíjet.

 

 

 Vypracovala Mgr. Miloslava Sláviková a tým řešitelů ZŠ Bohutín