Pro budoucí žáky a jejich rodiče

 

Naším cílem je vychovávat vzdělaného a zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit své myšlenky a názory, přijímat zodpovědnost za sebe i za druhé, spolupracovat, hledat a objevovat, chránit přírodu a vážit si sám sebe i ostatních.

 

Dny otevřených dveří se budou konat od 30. března do 1. dubna 2020. Přijďte si prohlédnout naši školu, nahlédnout do školní družiny a školního klubu.

Zápis do 1. třídy ZŠ Bohutín pro školní rok 2020/2021 ve čtvrtek 2. 4. od 14 hodin.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok. Výjimečně mohou být zapsány i mladší mimořádně talentované děti.

Potřebná dokumentace při zápisu: žádost o přijetí nebo žádost o odklad, osobní list žáka (dostupné na http://www.zsbohutin.cz/?page_id=1782) , doklad totožnosti zákonného zástupce a doklad, že je zákonným zástupcem žáka, jehož přihlašuje k povinné školní docházce (doklad totožnosti zákonného zástupce – občanský průkaz, pas, doklad zákonného zástupce žáka – rodný list, popř. i rozhodnutí soudu).

K žádosti o odklad je třeba přiložit vyšetření ze školského poradenského zařízení a vyšetření od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče a prvňáčka