Řád školního klubu

 

1. Úvodní ustanovení

Školní klub (dále jen ŠK) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád školního klubu je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školního klubu, stanoví režim školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

 

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

 

2.1 Žáci a zákonní zástupci mají právo

 • Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a Školního vzdělávacího programu školního klubu.
 • Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit klubu.
 • Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 • Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

 

 • 2.2  Povinnosti žáků
 • Žáci dodržují Školní řád a Řád školního klubu.
 • Žáci plní pokyny pedagogických pracovníků ŠK vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
 • Žáci odcházejí ze třídy a ŠK jen s vědomím vychovatelky.
 • Žáci řádně pečují o své osobní věci, nenosí do ŠK peněžní hotovost a cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu vychovatelka ani škola neručí.
 • Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠK. 
 • Žáci se přezouvají se a přezůvky udržují ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví a bezpečný pohyb.
 • Žáci nesmí  pořizovat nahrávky – video, audio, foto.
 • Žáci nesmí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a školním řádem.
 • Žáci jsou povinni předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená vychovatelce ŠK.

 

2.3  Povinnosti zákonných zástupců

 • Informovat ŠK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.
 • Zdržovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutno.
 • Respektovat provozní dobu ŠK.
 • Na vyzvání vychovatelky ŠK se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka.

 

2.4  Spolupráce se zákonnými zástupci

 • Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.
 • Začátkem školního roku vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci ŠK, seznámí je s režimem oddělení a s Vnitřním řádem školního klubu.
 • Odchody dětí na mimoškolní aktivity si zajišťují rodiče sami, na žádost je vychovatelka v určitou dobu do kroužku nebo ZUŠ odešle. Odchody dětí na tyto činnosti jsou na vlastní zodpovědnost rodičů, vychovatelky neručí za jejich bezpečnost.

 

 1. Provoz školního klubu

 Školní klub je v provozu denně od 11. 20 hod. do 14. 45 hod. Potom je spojený se školní družinou, která má provoz do 16. 20 hod.

 

3.1 Stravování ve školní jídelně

            Žáci školního klubu chodí do školní jídelny samostatně.

 

3.2.  Docházka žáků do ŠK

 • Docházka do ŠK není pravidelná.
 • Do školního klubu přicházejí a odcházejí žáci sami.
 • Každá vychovatelka nese zodpovědnost za jí svěřené žáky, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků.

 

4. Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků ze školního klubu

 • Školní klub je určen žákům 5 – 9. třídy.
 • Kapacita ŠK je 60 žáků.
 • Přijetí žáka do ŠK není nárokové.
 • Žáci jsou přijímáni k docházce do ŠK na jeden školní rok.
 • O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě náležitostí v zápisním lístku a kritérií pro přijetí (odevzdání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, celotýdenní docházka v plném režimu, přednostné přijímání žáků 5. a 6. tříd).
 • Zápisní lístek je možné získat u vychovatelek ŠK.

 

4.1 Odhlášení žáka ze ŠK

 • Odhlašování žáků z docházky do školního klubu provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku. Úplata za dané pololetí, ve kterém bylo dítě odhlášeno, se nevrací.

 

4.2 Vyloučení ze ŠD

 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠK se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy.
 • Ředitel školy rozhoduje o vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu ŠK.
 • Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, svévolné opuštění družiny.

 

 5. Prázdninový provoz školního klubu

 • V době školních prázdnin není činnost školního klubu zajišťována.

 

6. Dokumentace školní družiny

 • Zápisní lístky do školní družiny.
 • Přehled výchovně vzdělávací práce ve ŠK v souladu se ŠVP školní družiny.
 • Docházkový sešit.

 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Vychovatelky ŠK provedou prokazatelné poučení žáků o BOZP. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
 • Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz hlásí zákonnému zástupci, vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.
 • Vychovatelka dbá na používání bezpečných, věkově přiměřených pomůcek.
 • Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků.
 • Vychovatelka vede žáky k osvojování si norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech.
 • Vychovatelka a žáci mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování.

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 • Žáci zachází s majetkem a vybavením ŠK šetrně.
 • V případě úmyslného poškození majetku ŠK budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody.
 • Majetek školního klubu nesmí žáci odnášet domů.
 • Oblečení žáků a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, mají být řádně označeny.
 • Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned žáci nebo zákonní zástupci vychovatelce. 

 

9. Podmínky úplaty

 • Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s Vnitřním předpisem zaměstnavatele k výši úplaty za pobyt ve školním klubu v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.
 • Školní klub je placen pololetně na číslo účtu školy.
 • 1. pololetí (září – leden) – platba do 30. září.
 • 2. pololetí (únor – červen) – platba do 28. února.
 • Výše platby
  • Celotýdenní klub 80,- Kč měsíčně (pokud dítě navštěvuje ŠK alespoň 3x týdně).
  • Nepravidelný klub 50,- Kč měsíčně (pokud dítě navštěvuje ŠK 1x nebo 2x týdně).

 

10. Závěrečné ustanovení

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec (vychovatelky ŠK).
 • Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitelky školy a zveřejněním.
 • Změny a doplňky jsou vydány písemně

 

V Bohutíně 31. 8. 2018

 

 

Renata Vondrášková                                                                                                         Mgr. Lada Králová 

vedoucí vychovatelka                                                                                                          ředitelka školy