Řád školního klubu

Řád školního klubu

1 Úvodní ustanovení

Školní klub (dále jen ŠK) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád školního klubu je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školního klubu, stanoví režim školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

 

2 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

 

2.1 Žáci a zákonní zástupci mají právo

 • Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a Školního vzdělávacího programu školního klubu.
 • Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit klubu.
 • Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 • Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

 

2.2  Povinnosti žáků

 • Dodržovat Školní řád a Vnitřní řád školního klubu.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠK vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
 • Z bezpečnostních důvodů neopouštět školní klub a budovu školy bez vědomí vychovatelky.
 • Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do ŠK peněžní hotovost a cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu vychovatelka neručí.
 • Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠK. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 • Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví a bezpečný pohyb.
 • Žáci nesmí  pořizovat nahrávky – video, audio, foto.
 • Žáci nesmí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem.
 • Při docházce do školního klubu žák dbá všech pokynů vychovatelky. Vychovatelka má právo žákovi přerušit aktivitu, případně žáka pro porušení pravidel chování jednorázově vyloučit.
 • Předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená vychovatelce ŠK.

 

2.3  Povinnosti zákonných zástupců

 • Informovat ŠK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.
 • Zdržovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutno.
 • Respektovat provozní dobu ŠK.
 • Na vyzvání vychovatelky ŠK se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka.

 

 • Spolupráce se zákonnými zástupci
 • Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.
 • Začátkem školního roku vedoucí vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci ŠK, seznámí je s režimem oddělení a s Vnitřním řádem školního klubu.
 • Odchody dětí na mimoškolní aktivity si zajišťují rodiče sami, na žádost je vychovatelka v určitou dobu do kroužku nebo ZUŠ odešle. Odchody dětí na tyto činnosti jsou na vlastní zodpovědnost rodičů, vychovatelky neručí za jejich bezpečnost.

 

 1. Provoz školního klubu
 • Školní klub je v provozu denně od 11. 20 hod. do 14. 45 hod. Potom je spojený se školní družinou, která má provoz do 16. 20 hod.
 • Školní klub využívá místnost klubu, popř. další učebny školy včetně tělocvičny, školní dílny, školní zahrady. Kroužky jsou nabízeny v době od 13,00 – 16,00. Kroužek má zpravidla délku 60 minut. Za kroužek se vybírá úplata, podmínky a platba jsou dány směrnicí.

  

3.1 Stravování ve školní jídelně

            Žáci školního klubu chodí do školní jídelny samostatně.

 

3.2.  Docházka žáků do ŠK

 • Docházka do ŠK není pravidelná.
 • Do školního klubu přicházejí a odcházejí žáci samostatně. Při svém příchodu i odchodu se nahlásí vychovatelce klubu, která je zapíše do docházkového sešitu.
 • Každá vychovatelka nese zodpovědnost za jí svěřené žáky, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků.
 • Za žáka, který se do školního klubu nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

4 Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků ze školního klubu

 • Školní klub je určen žákům 6. – 9. třídy.
 • Kapacita ŠK je 60 žáků.
 • Přijetí žáka do ŠK není nárokové.
 • Žáci jsou přijímáni k docházce do ŠK na jeden školní rok.
 • O přijetí žáka k činnosti školního klubu rozhoduje ředitelka školy na základě náležitostí v zápisním lístku a kritérií pro přijetí (odevzdání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, celotýdenní docházka v plném režimu, přednostní přijímání mladších žáků).
 • Zápisní lístek je možné získat u vychovatelek ŠK.

 

4.1 Odhlášení žáka ze ŠK

 • Odhlašování žáků z docházky do školního klubu provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku. Úplata za dané pololetí, ve kterém bylo dítě odhlášeno, se nevrací.

 

4.2 Vyloučení ze ŠK

 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠK se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy.
 • Ředitelka školy rozhoduje o vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu ŠK.
 • Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠK, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, svévolné opuštění družiny.

 

 5 Prázdninový provoz školního klubu

 • V době školních prázdnin není činnost školního klubu zajišťována.

 

6 Dokumentace školního klubu

 • Zápisní lístky do školního klubu.
 • Přehled výchovně vzdělávací práce ve ŠK v souladu se ŠVP školního klubu.
 • Docházkový sešit.

 

7 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Vychovatelky ŠK provedou prokazatelné poučení žáků o BOZP. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
 • Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz hlásí zákonnému zástupci, vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.
 • Vychovatelka dbá na používání bezpečných, věkově přiměřených pomůcek.
 • Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků.
 • Vychovatelka vede žáky k osvojování si norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech.
 • Vychovatelka a žáci mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování.

 

8 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 • Žáci zachází s majetkem a vybavením ŠK šetrně.
 • V případě úmyslného poškození majetku ŠK budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody.
 • Majetek školního klubu nesmí žáci odnášet domů.
 • Oblečení žáků a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, mají být řádně označeny.
 • Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned žáci nebo zákonní zástupci vychovatelce. 

 

 

 

9 Podmínky úplaty

 • Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s vnitřním předpisem  k výši úplaty za pobyt ve školním klubu v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Škola vybírá veškeré platby formou záloh, prostřednictvím programu Školní online pokladna webové stránky https://system.skolniprogram.cz/. Zálohy zákonní zástupci zasílají na účet Školní pokladny vedený u Komerční banky v Příbrami,  číslo účtu        115-9881880247/0100.
 • Poplatky za školní klub budou strhávány účetní školy z přijatých záloh na základě přihlášky do školního klubu. Poplatek je účtován předem za pololetí. Za 1. pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci lednu. V případě, že na podúčtu dítěte nebude dostatečná finanční hotovost, bude rodič vyzván k zaslání finančních prostředků na úhradu školního klubu. Pokud platba neproběhne do stanoveného termínu, dítě může být ze školního klubu vyloučeno. 
 • Výše platby 350,- Kč/pololetí.

 

10 Závěrečné ustanovení

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec (vychovatelky ŠK).
 • Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitelky školy a zveřejněním.
 • Změny a doplňky jsou vydány písemně.

 

 

V Bohutíně 30. 8. 2019

 

 

 

Renata Vondrášková                                                                        Mgr. Lada Králová    

vedoucí vychovatelka                                                                       ředitelka školy