Historie školy

Nejstarší historie naší základní školy

 

O počátcích naší bohutínské školy není nic přesného známo. Je jisté pouze tolik, že ke konci 18. století už tu škola byla. Její založení se datuje bezpochyby po r. 1773. Toho roku byl zrušen jezuitský  řád, jehož  jmění stát zkonfiskoval a zřídil z něho studijní fond, jehož bylo využito především k zakládání škol nižších. Při každé faře byla zřízena triviální škola, ve které se učilo především třem základním vědomostem: čtení, psaní a počítání. Kromě toho měla tato škola podávat i návod k rozšafnosti a hospodářství.

Je zřejmé, že škola v Bohutíně byla založena nejpozději současně se vznikem lokalie. V Bohutíně byla znovu zřízena lokalie (t.j. místní duchovní správa) již v r.1784. Od r.1787 působil jako lokální kaplan Amadeus Wolf a toho roku také v Bohutíně škola už opravdu byla. Neměla ovšem vlastní budovu, ale krčila se v domku, kde se říkalo „U Kantorských “, dnes dům Kubíkových u potoka.

Panství Starosedlohrádecké, náležející studijnímu fondu, vystavělo na zádušním poli dřevěnou školní budovu na místě, kde stojí škola nynější, datum není přesně známo. Škola byla ovšem jednotřídní a učitelem v ní byl Josef Houra. Po odchodu učitele Houry do Hvožďan byl pro bohutínskou školu jmenován Václav Kalista. Za učitelování V. Kalisty dřevěná školní budova sešla a patronát vystavěl na témž místě kamennou budovu o jedné třídě, která byla v listopadu 1848 vysvěcena.

Po něm byl ustanoven učitelem v Bohutíně Václav Čadek, Teprve za Čadkova učitelování byla škola úředně – vikariátem – rozšířena na dvoutřídní. Dalším definitivním učitelem r.1872 a zatímním ředitelem od 1.3. 1874 se stal Karel Peták. Při jeho nastoupení bylo v přiškolených obcích již 450 dítek školou povinných, a škola byla dosud dvoutřídní. Jeho přičiněním přibyly další třídy

Rychlý rozvoj škol se zakládal mimo jiné též na velikém počtu dítek školou povinných. Mělo-li do školy chodit až 800 dětí, je přirozené, že stará budova nestačila. Stará opravená budova byla prodloužena jižním směrem. Přistaveno bylo pět školních světnic, sborovna a před školou prostorná zahrada. Přistavení školy a oprava staré budovy stála 16 500 zlatých, z čehož 7.000 zaplatil horní závod a 2.500 země. Zbytek nákladů hradily všechny přiškolené obce zvláštní školní přirážkou. Přístavba byla posvěcena 14. září 1885 odpoledne důstojným panem farářem Šimonem Kabátem.

Z roku 1896 pochází nejstarší dokumenty ve škole, smlouvy trhové, které dokazují vlastnictví pozemků školy.

V roce 1907 císařsko-královská zemská školní rada rozhodla o zřizování měšťanských škol. V Bohutíně vznikla chlapecká a dívčí měšťanská škola 1. dubna 1909, kdy zdejší obecná škola měla již osm tříd a tři pobočky. V Bohutíně byla měšťanská škola překvapivě dříve než na blízkých Březových Horách. Prvním ředitelem měšťanských škol se stal Karel Peták, který si zároveň podržel i ředitelství školy obecné.