Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence.

 

Pracovníci :

Výchovný poradce: Mgr. Lada Žáčková –  zackova@zsbohutin.eu 

Školní psycholog: Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD. – vysinova@zsbohutin.eu

Speciální pedagog: Mgr. Petra Pechačová –   pechacova@zsbohutin.eu

Školní metodik prevence: Mgr. Martina Berkovcová –  berkovcova@zsbohutin.eu   

 

Konzultace na základě předchozí domluvy (e-mailové či telefonické na č. 318 676 217).

 

Cíle:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení,
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodická a poradenská podpora učitelům i rodičům,
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními při poskytování poradenských služeb

 

 

Činnosti:

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci,
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 
 • reedukace dětí s SPU,
 • evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření,
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností),
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili,
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte,
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole,
 • preventivní programy pro žáky.

 

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a komunikuje se zákonnými zástupci žáka. Dále komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) či zdravotnickými zařízeními.

 

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.