Školská rada 19. 6. 2017

Přítomni: Mgr. Lada Králová, zástupkyně ředitele školy, Mgr. Miloslava Sláviková, Bc. Marika Pánková, Mgr. Hana Tomášková, p. Tomáš Petýrek, ing. Jiří Tureček, p. Ladislav Turek, starosta obce

 

Omluveni:  p. Jaroslava  Oktábcová, p. Renata Vondrášková

 

Hosté: Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

 

Program zasedání:

 

  1. Zahájení a přivítání přítomných.

Předsedkyně školské rady Mgr. Králová přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem.

 

  1. Projednání dopisu rodičů žáků třetí třídy.

Paní učitelka Králová seznámila všechny přítomné se zněním dopisu rodičů žáků třetí třídy.

 

  1. Projednání dopisu rodičů žáků čtvrté třídy.

Paní učitelka Králová seznámila všechny přítomné s dopisem rodičů čtvrté třídy a zároveň s písemnou reakcí na tento dopis paní učitelky Hausnerové, třídní učitelky čtvrté třídy.

 

  1. Školská rada projednala dopis rodičů žáků třetí třídy se závěry:

Řešení personálních otázek je plně v kompetenci ředitelky školy. Ta školské radě podala profesionální argumenty k přidělování třídnictví v jednotlivých ročnících. Ty podpořila i paní Tomášková jako zkušený pedagog z příbramské školy, kde se postupuje stejně,  i pan starosta s tím, že je nutné zvážit všechny argumenty a že vždy nelze vyhovět všem podle jejich představ.

Žádné přesné rozhodnutí nemůže paní ředitelka dosud učinit, jelikož závisí na personálním obsazení školy i počtu nově příchozích žáků včetně žáků s individuálním plánem a s podporou asistentů, případně žáků přestupujících do jiných škol a gymnázií v příštím školním roce. Konečné rozhodnutí bude učiněno v přípravném týdnu, taková je běžná praxe ve všech školách, pokud do rozhodování vstupuje více faktorů.

Rodiče mají možnost kdykoli komunikovat s kterýmkoli pedagogem i ředitelkou školy, dokonce jsou k tomu i určeny konzultační hodiny dvakrát měsíčně, a neukvapovat se psaním dopisů školské radě, obci atd., pokud nemají doložené a ověřené všechny potřebné argumenty. Prvním krokem by měla být vždy domluva a řešení situace ve škole, s třídní učitelkou a ředitelkou školy. Ví-li  ředitelka o jakémkoli problému včas, vždy se snaží najít optimální řešení pro žáky a rodiče. I v tomto případě pečlivě zváží všechny možnosti včetně návrhů rodičů třetí třídy.

 

  1. Školská rada projednala dopis rodičů žáků čtvrté třídy se závěry:

Dopis byl zaslán starostovi obce bez jakékoli komunikace se školou. Zástupci pedagogů dopis obdrželi až z rukou starosty. Většina školské rady se pak dne 29.5.2017  po minulém zasedání ŠR zúčastnila setkání ředitelky školy s částí rodičů 4.A, kde se vyjádřila ke skutečnostem uvedeným v dopisu. Ukázalo se, že většina zde uvedených skutečností se nezakládá na pravdě, někteří rodiče se pak paní ředitelce omluvili. K situaci se písemně vyjádřila třídní učitelka 4. A, paní magistra Hausnerová, která v byla době schůzky (stejně jako dnes) nepřítomná z důvodů ošetřování člena rodiny. Vyvrátila argumenty o tlaku ze strany vedení školy na její odchod, rovněž se cítí poškozena překrucováním jejích slov v nepravdy uvedené v dopise. K dopisu se rovněž vyjádřili pedagogové školy, zaráží je řada nesrovnalostí, polopravd a smyšleností, ohrazují se proti této formě řešení problémů, mrzí je, že rodiče nejprve nevyužili možnosti domluvy s ředitelkou školy, než dopis poslali.    

Usnesení školské rady: Není žádný důvod k odvolání ředitelky školy. Doporučujeme rodičům komunikovat otevřeně s paní ředitelkou i pedagogy školy. Ukvapené dopisy bez jakéhokoli pokusu o předchozí řešení problému zbytečně ztěžují práci nejen školy, ale i dalších institucí, kterým jsou rozesílány.

 

  1. Strategie školy

Obec i rodiče zastoupení svými zvolenými zástupci ve školské radě chtějí být součinní při tvorbě nové strategie školy.  Souhlasí s návrhem, aby byla strategie školy zjednodušena na vizi, cíle a kritéria plnění. Žádné další konkrétní návrhy dnes nepadly, strategií se ŠR bude opět zabývat na příštím zasedání.

 

 

Zapsala: Mgr. Miloslava Sláviková

 

Ověřila:  Bc. Marika Pánková

 

 

Mgr. Lada Králová, předsedkyně školské rady