Školská rada 29. 5. 2017

Přítomni: Mgr. Lada Králová, zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Miloslava Sláviková, paní učitelka Renata Vondrášková, Bc. Marika Pánková, Mgr. Hana Tomášková, pan Tomáš Petýrek, pan Ladislav Turek, starosta obce

 

Omluveni: paní Jaroslava Oktábcová, Ing. Jiří Tureček

 

Hosté: Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

 

Program zasedání:

 

  1. Zahájení a přivítání přítomných.

Předsedkyně školské rady Mgr. Králová přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem.

 

  1. Seznámení s rozpočtem školy.

Paní ředitelka seznámila všechny přítomné s rozpočtem školy. Rozpočet máme v letošním školním roce stanovený na 1 500 000 Kč (v loňském roce to bylo 1 700 000Kč). Paní ředitelka nás seznámila s většími výdaji i plánovanými výdaji v roce 2017, viz další body.

 

  1. Strategie školy.

Pedagogové školy spolu s paní ředitelkou vypracují novou, strukturovanou, strategii školy, prosíme o zapojení zástupců obce a rodičů ve ŠR.

 

  1. Přechod na digitalizaci prospěchu a absencí – dálkový přístup pod heslem pro žáky a rodiče.

V budoucím školním roce chceme přejít na digitalizaci školní evidence. Jedná se o elektronické třídní knihy a žákovské knížky. Vše se přenáší do programu Bakaláři. Do něho má přístup dítě (pod svým heslem) a také rodič (pod svým heslem). Rodiče tak mají možnost okamžitě sledovat klasifikaci a také absenci svého dítěte. Klasické žákovské knížky bychom ale ještě zatím zachovali.

 

  1. Nové vybavení počítačové učebny.

Je potřeba alespoň 20 nových počítačů s monitory a příslušenstvím (myš, klávesnice) + softwarem, tzn. W10 a Office.

Celkový rozpočet je zhruba 15 000,- Kč na jeden počítač včetně SW, tzn. cca 300 000,- Kč.

Nové počítače jsou nutné kvůli každoročnímu testování ČŠI i vlastnímu testování – např. Scio, dále kvůli přechodu na digitalizaci školní evidence a rozšíření výuky ICT v RVP na obou stupních ZŠ.

 

  1. Testování – ČŠI, Scio.

V letošním školním roce proběhlo opět povinné testování ČŠI a testování Scio, od 15. do 23. 6. 2017 budou zadány ředitelské srovnávací testy.

 

  1. Týdenní plány.

V letošním školním roce jsme začali každý týden vytvářet týdenní plány s cíli učiva. Plány jsou vždy v pondělí v tištěné podobě vyvěšeny v každé třídě a děti tak mají možnost po celý týden do nich nahlížet. Plány je možné použít i v případě absence dětí, zaslat je (např. elektronicky) rodičům a nemocné dítě má tak možnost si zameškané učivo doma doplnit.

 

  1. Dopis rodičů 3. třídy.

Školská rada vzala na vědomí dopis rodičů žáků 3. třídy, se kterým je seznámila předsedkyně školské rady, paní Králová. ŠR dopis projedná ještě na příštím zasedání po doplnění dalších informací.

 

  1. Pozvánka na školní projekt Cirkus a na závěrečnou zahradní slavnost.

Paní učitelka Králová pozvala pana starostu Turka i všechny přítomné na vystoupení našich dětí v celoškolním projektu Cirkus Happy Kids ve dnech 8. a 9. 6. 2017 od 17.00 hodin a na Zahradní slavnost, která se bude letos konat 27. 6. 2017 od 15 hodin. Dále dala návrh na slavnostní přijetí nejlepších žáků 9. třídy panem starostou na závěr školního roku.

 

  1. Různé.

Pan starosta Turek předložil v diskusi členům školské rady dopis rodičů žáků 4. A třídy adresovaný Obecnímu úřadu Bohutín, ČŠI a Odboru školství Příbram, ve kterém rodiče žádají odvolání ředitelky školy. Přítomní pedagogové byli nepravdami v dopise rozhořčeni, dlouho o něm ve ŠR hovořili se zástupci rodičů. Dopis vzala školská rada na vědomí a bude podrobně projednán na příštím zasedání ŠR po zjištění a nutném doplnění příslušných informací.

 

Pan starosta Turek upozornil na možnost kdykoliv využít hřiště a požádal o zaslání odkazu na novou autobusovou zastávku u školy, kterou zničil v nedávné době velký vítr.

 

 

Zapsala: Mgr. Miloslava Sláviková

 

Ověřila:  Bc. Marika Pánková

 

 

Mgr. Lada Králová, předsedkyně školské rady