Zápis ze školské rady ZŠ Bohutín, okres Příbram, ze dne 30. 8. 2016

 

Přítomni: Mgr. Lada Králová, Mgr. Miloslava Sláviková, Renata Vondrášková, Bc. Marika Pánková, Mgr. Hana Tomášková, p. Tomáš Petýrek, p. Jaroslava Oktábcová, p. Ladislav Turek,

Omluveni:  Ing. Jiří Tureček

Hosté: Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

 

Program zasedání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných.

Předsedkyně školské rady Mgr. Králová přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem.

 

 1. Seznámení s novou úpravou školního vzdělávacího programu.

Paní ředitelka seznámila všechny přítomné s novou úpravou školního vzdělávacího programu, který byl přepracován hlavně v souvislosti s inkluzí, vysvětlila, o jaké změny se jedná. V ŠVP byla rozšířena týdenní hodinová dotace v předmětech: matematika, český jazyk a člověk a svět. Dramatická výchova byla přesunuta do volitelných předmětů.

Úpravy ŠVP pro ZV byly jednomyslně schváleny ŠR.

 

 1. Granty

V rámci IROP Výzvy 47 se pokusíme požádat o novou přírodovědnou učebnu, učebnu informatiky a nové vybudování dílen. Žádost o projekt a stavební povolení – řešeno s projektantem p. Kabátníkem.

Škola se zapojí do Výzvy 22 MŠMT, kde bychom rádi získali peníze na školního psychologa.

 

 

 1. Noví pedagogičtí pracovníci.

V letošním školním roce máme 5 nových pedagogických pracovníků:

 • pan učitel Bc. Jan Jelínek – matematika
 • paní učitelka Mgr. Karolína Šuchmanová – výtvarná výchova a asistent pedagoga v 7. třídě
 • paní učitelka Ing. Marie Traxlerová – chemie a asistent pedagoga v 1. třídě
 • paní učitelka Bc. Nikola Hložánková – anglický jazyk
 • paní učitelka Mgr. Michaela Hausnerová – třídní učitelka 4. A třídy

 

 1. Adaptační pobyt žáků 6. a 7 třídy.

Na základě posilování vztahů ve třídě ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Kristýnou Baumovou bude uskutečněn v září adaptační pobyt žáků 6. a 7. třídy u Sobenského rybníka v Rožmitále pod Třemšínem.

 

 

 1. Pokračování v projektu Děti, rodiče a škola na jedné lodi.

V letošním školním roce opět nabízíme rodičům rozšíření možnosti navštívit školu a hovořit s učiteli o svých dětech. A to v konzultačních hodinách každé sudé pondělí od 15 – 17 hodin. Rodičovské schůzky budou svolávány pouze tehdy, pokud bude potřeba.

 

Informativně v diskuzi:

 • Byli přijati noví žáci z Příbrami, Rožmitálu a Milína.
 • Na schůzce zástupců tříd na konci školního roku se hovořilo o možnosti vaření 2 chodů obědů ve školní jídelně, prevenci při výskytu vší, využití příspěvků SRPŠ.
 • Pan starosta informoval přítomné o koupi pozemku před kostelem, kterého by bylo možné využít jako parkoviště a točny pro autobusy a o akci na Vysoké Peci v sobotu 3. 9. 2016 – Pohádkové odpoledne, Neckyáda a večer filmové představení.

 

 

Zapsala: Mgr. Miloslava Sláviková

 

Ověřila:  Bc. Marika Pánková, v.r.

 

Mgr. Lada Králová, předsedkyně školské rady, v.r.