Prevence rizikového chování

Mgr. Blanka  Krýdlová, školní metodik prevence sociálně patologických jevů

 

Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok 2018/2019

Základním prvkem a obsahem prevence na naší škole je výchova ke zdravému životnímu stylu po stránce tělesné, duševní i sociální. A je právě i na nás učitelích, děti co nejvíce zabavit a nenásilně jim pomoci zvolit si svůj vlastní životní styl. V současné době nám velmi pomáhá nejen řešit problémy, ale s dětmi i spolupracovat naše psycholožka Pavla Vyšínová, která pracuje ve dvou rovinách – skupinové a individuální. Při skupinové práci mj. napomáhá kolektivům tříd utužovat dobré vztahy mezi žáky.
Podezření na skryté záškoláctví bylo v osmé třídě důslednou kontrolou a neustálým řešením s matkou, OSPODem a Policií ČR vyřešeno. Problémy se záškoláctvím měla i jedna žákyně v sedmé třídě, a to i přes neustálou kontrolu třídní učitelky a její spolupráci s rodiči, OSPODem a Policií ČR. Žákyně ke konci října 2018 přestoupila na školu v místě bydliště.
Případné problémy se šikanou jsme po prošetření důkladně projednali se žáky i rodiči, situace se velmi zlepšila, mj. díky bezodkladnému řešení i zásluhou konzultací s paní
psycholožkou a společnými setkáními s programem zaměřeným na vztahy ve třídě. Na konci školního roku také proběhl vícedenní harmonizačním kurz tříd 2. stupně zaměřený i na tuto
problematiku.
V rámci školy byly vytvářeny takové podmínky, aby se riziko sociálně patologických jevů minimalizovalo. Rodičům byly poskytovány informace související s prevencí a řešením sociálně patologických jevů formou přednášek a besed. Škoda, že se těchto velmi zajímavých přednášek zúčastnilo poměrně málo rodičů.
Žáci byli v rámci vyučování vedeni ke zdravému životnímu stylu. S problémovými žáky bylo často hovořeno individuálně, tzv. „mezi čtyřma očima“.
Žáci druhého stupně se v červnu zúčastnili harmonizačních kurzů ve Věšíně, společně s třídními učitelkami a paní psycholožkou. Pouze devátá třída si určila tento pobyt jako školní
výlet.
Atmosféra ve škole je založená na vzájemné důvěře a kamarádství a snaze vzájemně si vyjít vstříc.

 

Ke snížení rizika šikany ve škole nám napomáhaly:

  • společné akce žáků 2. stupně, ke kterým patří sportovní aktivity a soutěže
  • skupinové vyučování
  • společné akce žáků 1. a 2. stupně – „starší si hrají s mladšími“
  • schránka důvěry
  • školní řád
  • školní parlament
  • školní klub
  • školní psycholožka

 

Mgr. Blanka Krýdlová,

školní metodik prevence sociálně patologických jevů