Prevence rizikového chování

Mgr. Blanka  Krýdlová, školní metodik prevence sociálně patologických jevů

 

Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok 2016/2017

Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Z pohledu výskytu a rozsahu zneužívání návykových látek a šíření toxikomanie byla situace na vesnicích s porovnáním s městy vždy chápána jako méně problémová. Na základě dostupných dat a výsledku průzkumu v cílové populaci ZŠ se ale ukázalo, že procento dětí, které na vesnických ZŠ experimentovalo s drogou, je obecně srovnatelné s městskými školami.

Základním prvkem a obsahem prevence na naší škole je výchova ke zdravému životnímu stylu po stránce tělesné, duševní i sociální.

A je právě i na nás učitelích, děti co nejvíce zabavit a nenásilně jim pomoci zvolit si svůj vlastní životní styl. V současné době nám velmi pomáhá nejen řešit problémy, ale s dětmi i spolupracovat naše psycholožka Kristýna Baumová.

V rámci školy byly vytvářeny takové podmínky, aby se riziko sociálně patologických jevů minimalizovalo. V rámci osvětové činnosti byly rodičům poskytovány informace související s prevencí a řešením sociálně patologických jevů. Žáci byli v rámci vyučování vedeni ke zdravému životnímu stylu. S problémovými žáky bylo často individuálně hovořeno tzv. „mezi čtyřma očima“

V oblasti protidrogové prevence byly žákům poskytovány informace o účincích drog na zdraví jedince (tělesné, duševní i sociální) a žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu. Žáci druhého stupně se zúčastnili besedy s lektory nestátní a neziskové organizace Magdaléna Příbram Tyto besedy byly opakovaně kladně hodnoceny jak žáky, tak i učiteli, kteří byli vždy na bloku  přítomni.

Parlament školy pomáhal udržovat ve škole otevřenou atmosféru.

 

Ke snížení rizika šikany ve škole nám napomáhaly:

 

  • společné akce žáků 2. stupně, ke kterým patří sportovní aktivity a soutěže
  • skupinové vyučování
  • společné akce žáků 1. a 2. stupně – „starší si hrají s mladšími“
  • schránka důvěry
  • školní řád
  • školní parlament
  • školní klub
  • školní psycholožka

 

Mgr. Blanka Krýdlová,

školní metodik prevence sociálně patologických jevů