Zápis ze zasedání školské rady dne 7. 3. 2016

Zasedání školské rady dne 7. 3. 2016

Přítomni: Mgr. Lada Králová, Mgr. Miloslava Sláviková, Renata Vondrášková, Bc. Marika Pánková, Mgr. Hana Tomášková, p. Jaroslava Oktábcová, p. Ladislav Turek, Ing. Jiří Tureček

Omluveni: p. Tomáš Petýrek

Hosté: Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

 

Program zasedání:

 • Zahájení a přivítání přítomných. (p. Mgr. Lada Králová, zástupkyně ředitele školy)
 • Seznámení s programem zasedání. (p. Mgr. Lada Králová)
 • Seznámení s inspekční zprávou – září 2015. (p. Mgr. Lada Králová)

Inspekce proběhla na škole 2. týden v září 2015.

Inspekční zpráva je k dispozici na webových stránkách školy.

Závěrečná hodnocení:

Oblast řízení má nadstandardní úroveň.

Průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu je na požadované úrovni.

Výsledky vzdělávání v ZŠ jsou na požadované úrovni.

a)Silné stránky

 • Řízení školy.
 • Podnětné prostředí pro vzdělávání.
 • Zapojení všech pedagogů do DVPP.
 • Škole se daří zapojovat do různých projektů a jejich prostřednictvím zlepšovat podmínky pro vzdělávání.

b)Nedostatky neodstraněné na místě: Čtyři pedagogové (částečné úvazky) zajišťují výuku bez požadované odborné kvalifikace.

c)Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech od data poslední inspekční činnosti :

V úrovni řízení školy nedošlo ke změnám. ZŠ pokračuje ve výuce matematiky Hejného metodou. Výsledky vzdělávání žáků jsou dlouhodobě stabilní. V oblasti zajištění vzdělávání kvalifikovanými pedagogy jsou i nadále nedostatky. V materiální oblasti bylo zlepšeno vybavení školy ICT a didaktickou technikou.

 • Projednání plnění rozpočtu za rok 2015 a rozpočet školy na rok 2016.
 • Paní ředitelka seznámila všechny přítomné s plněním rozpočtu za rok 2015 a rozpočtem školy na rok 2016.
 • Z vlastních projektů škola získala v roce přes 2 miliony korun. Z grantu (výzva 56) byl například uspořádán v září 2015 zájezd pro 40 žáků na 5 dnů do Velké Británie a bylo zakoupeno více jak 550 nových knih do školní knihovny a elektronické čtečky.
 • V rámci projektu ICT nás baví byly pro učitele zakoupeny tablety s klávesnicí.
 • Z provozních prostředků od zřizovatele byl zakoupen školní nábytek i lavice a židle do několika tříd pro 2. stupeň, na 1. stupeň koberce a drobný nábytek a vybavení do školního klubu (televize, přehrávač, vařič).
 • Bylo pokračováno v protidrogové prevenci (MAGDALENA) – 10 000,- Kč.
 • Do rekonstruované školní jídelny byly pořízeny nové stoly a židle a dokoupeny nerezové police a regály.
 • Máme v pronájmu kopírku na 5 let (průměrně platíme 2 500,- Kč za měsíc), potom odkup za 1,- Kč.
 • Jiný materiál a ostatní náklady – největší je spotřeba papírových ručníků a toaletního papíru (1 dodávka vyjde na 13 335,- Kč).
 • Hodně ušetříme po zateplení školy a vzhledem k mírným zimám za LTO (200 000,- Kč), můžeme potom investovat například do nábytku, vybavení školního klubu.
 • Máme podán grant na další interaktivní tabuli.
 • Od 1. ledna 2016 pracuje na naší škole 2 dny v týdnu školní psycholožka. Potřebuje samostatnou místnost vybavit skříňkami a sedacím nábytkem pro navození příznivého klimatu.
 • Zastaralé je vybavení počítačové učebny – budeme pořizovat nová PC ve výběrovém řízení, obec žádáme o převod financí z rezervního fondu do investic na interaktivní tabule.
 • Na školním hřišti a zahradě byly vybudovány nové ochranné sítě a pítko v rámci pitného režimu (120 000,-Kč) a stále jsou naplánované kamery. Požádáme po dohodě se starostou o vypracování projektu na umělý trávník na školním hřišti z důvodů nemožnosti dále zatravňovat vzhledem k intenzitě užívání a také projektu na rozšíření a dovybavení dílny.
 • Projednání doplnění školního řádu.
 • Byl vypracován návrh kritérií hodnocení žáků při udělování pochval a opatření k posílení kázně. Tato opatření je velice složité zkonkretizovat.
 • Paní ředitelka požádala všechny přítomné, aby se všichni po prostudování návrhu ke školnímu řádu vyjádřili (i telefonicky, e – mailem do příští pedagogické rady). Též bude konzultován s rodiči na pravidelných měsíčních setkáních a také bude doplněn o bezpečnost týkající se nově instalovaných sítí, pítka.
 • Seznámení s dokončením záměru zbudování ochranné sítě kolem školního hřiště a pítka (pitný režim na zahradě).
 • V měsíci únoru bylo dokončeno vybudování nových ochranných sítí kolem školního hřiště a pítka na školní zahradě.
 • Seznámení rady školy s pokračováním projektu Děti, rodiče a škola na jedné lodi.
 • Paní ředitelka seznámila všechny přítomné s pokračováním projektu, jehož cílem je navázání hlubší a otevřené spolupráce mezi školou a rodinami našich žáků.
 • V letošním školním roce nabízíme rodičům rozšíření možností navštívit školu a hovořit s učiteli o svých dětech, a to v konzultačních hodinách každé sudé pondělí od 15 – 17 hodin.
 • V 1. třídě byla v březnu uspořádána první rodičovská kavárna. Byla věnována především několika prostředím z matematiky vedené metodou profesora Hejného. Rodiče se velmi aktivně a s velkým zájmem zapojili do všech nabízených činností. Další kavárna se uskuteční v měsíci květnu. Uskutečnilo se setkání se školní psycholožkou, rodiče se zúčastnili několika akcí ve třídách svých dětí.
 • Školní projekt Ochrana člověka za mimořádných situací .
 • Projekt probíhá během celého roku během výuky, několik doplňkových akcí bude uskutečněno na jaře letošního školního roku. Spolupráci a pomoc přislíbil pan Petýrek, který pracuje jako profesionální hasič.
 • Diskuse – bezpečnost u školy, zastávka. Možnosti zapojení rodičů do spolupráce se školou.

 

Závěr: Další zasedání školské rady svolá předsedkyně školské rady.

 

 

Zapsala:  Mgr. Miloslava Sláviková

 

Ověřila:  Bc. Marika Pánková, v.r.

 

                                                                             Mgr. Lada Králová, předsedkyně školské rady, v.r.