Zápis ze zasedání školské rady dne 31. 8. 2015

Přítomni: Mgr. Lada Králová, zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Miloslava Sláviková, paní Renata Vondrášková, Bc. Marika Pánková, Mgr. Hana Tomášková, pan Tomáš Petýrek, pan Ladislav Turek, starosta obce

Omluveni: paní Jaroslava Oktábcová, Ing. Jiří Tureček

Hosté: Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

Program zasedání:                                             

 1. Zahájení a přivítání přítomných.
 • ředitelka školy přivítala všechny přítomné
 1. Seznámení s novými členy školské rady z řad rodičů, učitelů i jmenovaných zřizovatelem.
 • ředitelka seznámila všechny přítomné s novými členy školské rady z řad rodičů – s paní Tomáškovou, Pánkovou a panem Petýrkem, dále z řad učitelů – s paní Královou, Slávikovou a Vondráškovou a jmenovaných zřizovatelem – s panem Turkem. Pan starosta omluvil zbývající dva členy.
 1. Volba předsedy a místopředsedy školské rady, schválení jednacího řádu.
 • na návrh pana starosty Turka byla členy ŠR jednohlasně zvolena jako předsedkyně paní Králová a jako místopředseda pan Petýrek
 • byl schválen jednací řád.
 1. Přítomní projednali doplňky ŠVP pro ZV, Škola porozumění a bezpečí, 7. verze 2015/2016
 • paní ředitelka předložila doplňky do školního vzdělávacího programu – doplnění rozsahu pracovních činností o technické práce a rozšíření nabídky volitelných předmětů o mediální výchovu, konverzaci – anglický jazyk a cvičení z matematiky.
 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2014/2015 a Školního řádu 2015/2016.
 • paní Králová seznámila přítomné s výroční zprávou, dále seznámila všechny přítomné se změnami ve školním řádu na nový školní rok
 • oba dokumenty byly jednohlasně schváleny.
 1. Bezpečnost u školy, zastávka.
 • pan starosta Turek přítomné seznámil s momentálním stavem – měřič rychlosti u školy nebyl povolen. Obec má možnost odkoupit pozemek u zastávky od soukromého majitele a využít jej na vytvoření točny, eventuálně víceúčelového hřiště. Z majetku obce by bylo možné rozšířit prostor na parkování aut před školou. V otázce bezpečnosti dětí na přechodech při příjezdu ranních autobusů by bylo možné využít zaměstnance obce jako dohlížitele u zastávek (již toto funguje například v Rožmitále pod Třemšínem).
 1. Ochranná síť kolem školního hřiště a pítko (pitný režim na zahradě).
 • paní ředitelka předložila projekt na zasíťování kolem školní zahrady a pítko– projekt od firmy Aspira
 • pan starosta projedná se stavebním úřadem, zda bude potřeba povolení nebo ohlášení.
 1. Seznámení rady školy s pokračováním projektu Děti, rodiče a škola na jedné lodi.
 • paní ředitelka seznámila přítomné s pokračováním projektu, jehož cílem je navázání hlubší a otevřené spolupráce mezi školou a rodinami našich žáků. V loňském roce jsme rodičům nabízeli především otevřené hodiny, kde mohli pozorovat své děti při vyučování. Z řad rodičů však o tuto možnost velký zájem nebyl. V letošním školním roce nabízíme rodičům rozšíření možnosti navštívit školu a hovořit s učiteli o svých dětech, a to v konzultačních hodinách,  každé sudé pondělí od 15 do 17 hodin.
 • paní ředitelka informovala dále přítomné o novém školním projektu Ochrana člověka za mimořádných situací, který bude uskutečněn v letošním školním roce.
 1. Školní jídelna
 • paní ředitelka informovala přítomné o tom, že školní jídelna je již dokončena, vybavena novými stoly, židlemi i podlahovou krytinou
 • také jsme vstoupili do Sítě zdravých jídelen (omezili jsme glutamáty a sladidla ve všech nápojích, rozšířili jsme možnost výběru zeleniny a ovoce, chystáme salátový bufet)
 • již na minulém zastupitelstvu obce proběhla nabídka vaření obědů pro cizí strávníky.

Závěr:

 1. Do vedení školské rady byli zvoleni: předsedkyně školské rady – Mgr. Lada Králová, zástupkyně ředitelky školy, místopředseda školské rady– pan Tomáš Petýrek, z řad rodičů.
 1. Rada školy schválila Jednací řád školské rady, Výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015 a Školní řád 2015/2016.

 

 

Zapsala: Mgr. Miloslava Sláviková

 

Ověřila: Bc. Marika Pánková, v.r.

 

                                                                                      Mgr. Lada Králová, předsedkyně školské rady, v.r.