Školní vzdělávací program – Školní klub

Identifikační údaje

 

Školní klub při ZŠ Bohutín, okres Příbram

Bohutín 37, 262 41

IČO :                          70 56 59 02

IZO :                           114 001 260

Telefon:                     318 676 217

Mobilní telefon:        739 039 560

e-mail :                      zsbohutin@zsbohutin.cz

Bc. Radka Petráňová, účetní  petranova@zsbohutin.cz

webové stránky :     www.zsbohutin.cz

 

 

Zpracovala:              Renata Vondrášková – vedoucí vychovatelka

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2014 pod číslem jednacím 79/2014

 

Ředitelka školy:       Mgr. Vladimíra Melicharová

                                     Mgr. Lada Králová, od 1. 8. 2018

 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB ZŠ BOHUTÍN

 

Činnost školního klubu navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Provoz školního klubu je upraven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí.
Ve školním klubu se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné a příprava na vyučování.

 

 

Cíle zájmového vzdělávání

 • rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a poznávání, vnímavost a citlivé vztahy k lidem a přírodě
 • získávání všeobecných poznatků, osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na svoje okolí
 • osvojování si základů hodnot
 • výchova k smysluplnému využívání volného času a vybavování žáků dostatkem námětů pro jeho naplňování
 • výchova k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám

 

Délka vzdělávání

 

Do školního klubu docházejí žáci od 6. do 9. ročníku.

 

 

Formy a metody vzdělávání

Téměř veškeré činnosti školního klubu jsou založeny na hrách, které přinášejí dětem nové informace, znalosti, dovednosti a zážitky. Zájmové vzdělávání ve školním klubu probíhá formou pravidelných činností přihlášených účastníků podle stanoveného programu. Z důvodu vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí se také využívá forma individuální práce. Otevřená nabídka spontánních činností je základem neformální kamarádské komunikace.

 

 • Volná činnost – ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, luštění křížovek, apod.
 • Pravidelná zájmová činnost –  se realizuje v oblasti informatiky, sportovně-rekreační, výtvarně – estetické, pracovně – technické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí.
 • Příprava na vyučování – možnost psaní domácích úkolů, hry logických a didaktických her, opakování učiva, četba, vypracování projektů na počítači.

 

 

Obsah

 

Navazuje na ŠVP pro ZŠ, Škola porozumění a bezpečí prvního a druhého stupně ZŠ. Školního klubu  se týká bod Člověk a příroda, Člověk a společnost.

 

Snažíme se u dětí:

 

 • pěstovat pěkné mezilidské vztahy

chování ke spolužákům i dospělým osobám

oslovování kamarádů i dospělých

vést s dětmi rozhovory na témata – vztahy v rodině, trávení volného času,  pomoc starším osobám, vytváření kladných vztahů ke spolužákům

 

 • vést děti k samostatnosti a správnému vystupování na veřejnosti

osvojování zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi

uvědomování si významu a podstaty tolerance a vzájemné úcty

seznámení se základními právy a povinnostmi

 

 • umět zvládat základní sebeobslužné činnosti

učit děti, jak mají využívat svůj čas, vytvářet návyky na pravidelnou přípravu       na vyučování a především na vyplňování volného času

 

 • poznávat a chránit přírodu

práce s atlasy (živočichové, rostliny, města a jejich znaky, země a vlajky)

práce s encyklopediemi

seznámení s chráněnými územími ČR, hrady a zámky

rozhovory s dětmi o bohatství lesa, polí, luk

připomínání lidových přísloví a pranostik, lidových tradic

vycházky – orientace v místě bydliště a okolí školy

seznámit žáky s rozmanitostí a proměnlivostí přírody živé a neživé

tématické vycházky a pobyty v přírodě

pozorovat změny v přírodě a následné výtvarné či jiné zpracování poznatků

pečovat o pokojové rostliny

 

 

Rozvíjené klíčové kompetence

 

Komunikativní kompetence

Žák:    – vyjadřuje se kultivovaně

– naslouchá druhým a vhodně reaguje

– vyjadřuje své myšlenky a názory

– obhajuje svůj názor

 

Občanská kompetence

Žák:    – projevuje smysl pro kulturu a tvořivost

– zapojuje se do kulturního dění a sportovních aktivit

– respektuje přesvědčení druhých lidí

– respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

 

Pracovní kompetence

Žák:    – dodržuje vymezená pravidla

– plní povinnosti a závazky

– používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, se kterými se setká

 

Sociálně personální kompetence

Žák:    – diskutuje ve skupině

– podílí se na vytváření pravidel práce v týmu

– spolupracuje při řešení daného úkolu

– poskytne pomoc nebo o ní požádá

 

Kompetence k řešení problému

Žák:    – promyslí a plánuje způsob řešení

– nenechá se odradit případným nezdarem

– činí rozhodnutí a je schopen je obhájit

 

 

Časový plán

Každodenní činnosti:

odpočinková činnost

zájmová činnost

pobyt venku

příprava na vyučování

rekreační činnost

 

Zájmové činnosti pravidelné:      

přírodovědné

pracovně-technické

sportovní

esteticko-výchovné

informatika

 

Zájmové činnosti nepravidelné:  

dramatická

společensko-vědní

literární

 

 

Provoz školního klubu

 

Provoz školního klubu je od 11.20 h do 15.00h.

 

Podmínky přijímání uchazečů

  V současné době je kapacita školního klubu 60 žáků. Přednost mají žáci nižších ročníků, děti dojíždějící ze vzdálenějších vesnic a žáci, kteří mají zaměstnané rodiče.

 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Při plánování a realizaci vzdělávacího a výchovného procesu vycházíme z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které jsou poskytovány odbornými pracovišti. Žákům jsou vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání v rámci jejich vlastních možností.

 

 • Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

 Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků je třeba uplatňovat při jejich výchově vzdělávání kombinaci speciálně pedagogických postupů. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné školní prostředí, respektování individuality žáka, využívání podpůrných opatření, zohlednění druhu, stupně a míry postižení. Důležitá je spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky. Žákům se zdravotním postižením je v souladu s právními předpisy umožněno působení asistenta pedagoga.

 

 •  Žáci se sociálním znevýhodněním

Tito žáci pocházejí ze sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného prostředí, v němž vyrůstají žáci majoritní populace. Žáci se obtížněji integrují díky svým jazykovým odlišnostem, různým hodnotovým žebříčkům či celkovému stylu života. Pozornost je věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím. Na druhé straně má být žákům umožněno vzdělávání v jazyce příslušné národní menšiny. Vychovatel se orientuje v rodinném prostředí žáků a volí vhodné přístupy, které ve třídě vytváří příznivé společenské klima. Využívá individuální či skupinové péče, pomoci asistenta pedagoga, volí odpovídající metody a formy práce, komunikuje a spolupracuje s odborníky.

 

 • Žáci se speciálními poruchami učení

V rámci naší školy integrujeme žáky v běžné třídě a realizujeme podpůrná opatření v rámci individuálního vzdělávacího plánu. Nejčastěji se v naší škole objevuje dyslexie, dysgrafie a dysortografie v různých stupních. V těchto případech využíváme individuální přístup. Dále naši školu navštěvují žáci, u kterých byl diagnostikován syndrom ADHD s poruchami školního chování. Při práci s těmito dětmi uplatňujeme klidné, trpělivé, laskavé a důsledné vedení, rozvíjíme sociální dovednosti a samostatnost, nevhodné chování se snažíme řešit okamžitě, pokud to situace umožňuje, upřednostňujeme přirozené důsledky a nápravu před jinými tresty. Pochvalou posilujeme pozitivní chování. Dítě podporujeme, chválíme a oceňujeme nejen dobrý výsledek, ale i snahu, pohotovost a dílčí úspěchy. Na impulzivitu reagujeme bez emocí, v klidu, necháme nejdříve afekt dítěte odeznít se snahou přenést zodpovědnost za chování dítěte na něj. Žákům umožňujeme dostatek svobodného pohybu, nejlépe venku. Ve všech činnostech těmto dětem poskytujeme stálý zájem a maximální podporu.

 

 • Žáci mimořádně nadaní

Usilujeme o maximální využití potenciálu žáků a snažíme se je podporovat v jejich osobnostně-sociálním rozvoji. Při identifikaci žáků mimořádně nadaných a následné péči spolupracujeme s odborníky PPP a s rodiči.

Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka a v rámci osobnostní výchovy rozvíjet jejich toleranci a ochotu pomáhat slabším spolužákům.

K rozvíjení talentu přispívá rovněž zájmová mimoškolní činnost a povinně volitelné předměty.

Žáci s uměleckými sklony mohou navštěvovat umělecké obory zřízené na naší škole pobočkou Základní umělecké školy J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Tuto mimoškolní činnost tvoří hudební a výtvarné obory.

 

 

Materiální podmínky

Výchovně vzdělávací činnost probíhá v nově vybudované učebně školního klubu, v učebně informatiky a na školní zahradě, která je výborně přizpůsobená pro odpočinkovou, rekreační a sportovní činnost.

Na začátku školního roku kupujeme pomůcky pro výtvarnou a pracovní činnost, na Vánoce děti dostávají společenské a logické hry stavebnice a další pomůcky. Zájmovou činnost informatiku stále doplňujeme novými výukovými i zábavnými programy.

Školní klub může využívat všechny učebny školy, tělocvičnu i materiální vybavení.

 

 

Personální podmínky

 Ve ŠK pracuje vychovatelka na zkrácený pracovní úvazek. 

 

 

Bezpečnostní podmínky

 

Žáky seznamujeme s možnými riziky pohybu i pohybu ve škole i mimo ni.

Seznamujeme je s možnými následky různých činností, se správnými způsoby používání nástrojů a různých předmětů.

Žáky poučujeme o zásadách správného chování nejen ve škole, ale také na veřejnosti a na komunikacích. Také jim připomínáme, jak se mají chovat v době prázdnin.

Žáky  seznamujeme s postupem při úrazu nebo v případě požáru.

 

  

Zásady chování.

 1. Žáci se ve ŠK chovají obezřetně, dbají na bezpečnost svou i druhých.
 2. Do ŠK je zakázáno nošení předmětů, které ohrožují zdraví.
 3. Nedoporučuje se nošení drahých předmětů a cenných věcí, za ztrátu takových věcí nenese škola zodpovědnost.
 4. Při úraze zajistí vychovatelka první pomoc postiženému a v případě nutnosti zajistí i lékařské ošetření.

 

 

 

Řád školního klubu

 

Závěr

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte.

Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné i náročné situace se smyslem pro zodpovědnost.