Školní klub

 

ŠK – 5. – 9. tř.      

Činnost školního klubu navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Provoz školního klubu je upraven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí.
Ve školním klubu se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné a příprava na vyučování.

Cíle zájmového vzdělávání

  • rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a poznávání, vnímavost a citlivé vztahy k lidem a přírodě
  • získávání všeobecných poznatků, osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na svoje okolí
  • osvojování si základů hodnot
  • výchova k smysluplnému využívání volného času a vybavování žáků dostatkem námětů pro jeho naplňování
  • výchova k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám

                

vychovatelky:

Mgr. Petra Pechačová

Ladislava Lišková

Mgr. Lada Žáčková

Mgr. Jitka Mrázová

Mgr. Lenka Malá

 

Provoz ŠK:    

Školní klub je pro žáky od 5. do 9. ročníku, v době od 11.20  do 14.45 hodin.

Od 14.45 do 16.20 jsou všechna oddělení ŠD a ŠK spojena.

 

Poplatky za ŠK:

pobyt žáka ve školním klubu:

                                                            350,- Kč/pololetí

       

 

Poplatek za 1. pololetí vybíráme v září, za 2. pololetí v lednu. Prosíme rodiče, aby, pokud je to možné,  platbu provedli bezhotovostně na účet školní pokladny. 

Výchovně – vzdělávací práce probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní klub. Vytváříme dětem klidné prostředí, ve kterém rozvíjíme jejich tvořivost, vedeme je k otevřené komunikaci, k schopnosti naslouchat kolektivu. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. Učíme děti odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, vedeme je ke správným stravovacím návykům, k dodržování osobní hygieny a posilování tělesné zdatnosti.Všechny děti vedeme ke kladnému přístupu k přírodě. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh. Velmi oblíbené jsou u dětí logické hry. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry či stolní tenis.

 

Formy a metody vzdělávání

Téměř veškeré činnosti školního klubu jsou založeny na hrách, které přinášejí dětem nové informace, znalosti, dovednosti a zážitky. Zájmové vzdělávání ve školním klubu probíhá formou pravidelných činností přihlášených účastníků podle stanoveného programu. Z důvodu vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí se také využívá forma individuální práce. Otevřená nabídka spontánních činností je základem neformální kamarádské komunikace.

 

  • Volná činnost – ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, luštění křížovek, apod.
  • Pravidelná zájmová činnost – se realizuje v oblasti informatiky, v oblasti sportovně–rekreační, výtvarně –estetické, pracovně – technické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí.
  • Příprava na vyučování – možnost psaní domácích úkolů, hraní logických a didaktických her, opakování učiva, četba, vypracování projektů na počítači.

 

Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka