Distanční výuka v 5. třídě

V páté třídě probíhá distanční výuka hned od druhého dne, kdy došlo z důvodu pandemie k uzavření škol. Se žáky se scházíme při online hodinách každý den ve stejný čas. Myslím, že je to určitá výhoda, neboť se ještě nestalo, že by někdo na společnou online hodinu zapomněl a do výuky se nepřipojil. S připojováním nemá nikdo problémy, jen někdy někoho potrápí jeho mikrofon nebo kamera.

Každý den se při online hodinách zaměřujeme především na učivo českého jazyka a matematiky.  Pravidelně ve čtvrtek mají páťáci ještě online hodinu angličtiny s paní učitelkou Haškovou. V českém jazyce se už učíme poměrně těžké pravopisné učivo, a tak se při online hodinách snažím žákům neznámé učivo vysvětlit a zároveň ho společně procvičujeme. V matematice jsme se začali učit počítat se zlomky, kde žáci potřebují také moje vysvětlení, k čemuž právě využívám online hodiny.

Při distanční výuce musí žáci také pracovat samostatně ze svého domova. K zadávání domácích úkolů využíváme kromě pracovních sešitů především Google Učebnu, kam posílám dětem zajímavé úkoly na procvičování probíraného učiva a také odkazy na zajímavá výuková videa k učivu přírodovědy a vlastivědy. Vypracované domácí úkoly mi žáci posílají do Google Učebny nebo v příloze e- mailu. Každý úkol hned slovně hodnotím a posílám dětem zpětnou vazbu, za některé úkoly dostávají velmi pěkné známky, které jim průběžně zapisuji do Bakalářů. Chtěla bych všechny pochválit, protože většina dětí plní zadané úkoly okamžitě, svědomitě a zodpovědně mi je včas posílají. Přestože se nám daří distanční výuku velmi dobře zvládat, všichni už se těšíme, až se společně sejdeme v naší třídě a popovídáme si spolu osobně a ne přes monitor počítače.

Velkou roli v distanční výuce hrají i rodiče žáků, kteří jim především s odesíláním úkolů velmi pomáhají. Chtěla bych jim tímto za jejich spolupráci poděkovat a popřát jim pevné zdraví v této nelehké době.

Na závěr přikládám několik pěkných prací, které žáci v době distanční výuky doma vytvořili.

Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 5. třídy