Dobrovolná přítomnost žáků 6.- 8. ročníku v ZŠ od 8. 6. 2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Informace pro rodiče o pobytu žáků 2. stupně (6. – 8. ročník) v Základní škole Bohutín, okres Příbram, dle pokynů  MŠMT do konce školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR se budou moci od 8. června 2020  v omezené míře vrátit do lavic také žáci 2. stupně, tzn. žáci 6., 7., a 8. ročníku.

 

Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, dle rozvrhu, ale o možnost konání konzultací či třídnických hodin pro jednotlivé ročníky ve stanovených dnech v týdnu. Docházka pro žáky bude dobrovolná, v početně omezených a neměnných skupinách za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

 

V těchto dnech připravujeme podmínky pro uskutečnění nástupu žáků, a to v souladu s metodickým pokynem MŠMT. S přihlédnutím k současné situaci Vám předkládám následující informace.

 

Žákům 2. stupně bude dle metodiky MŠMT umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).

 

Konzultace pro žáky 2. stupně budou probíhat od 7:45 do cca 11:20 hodin dle rozpisu – viz tabulka:

 

ročník – třída den v týdnu náplň konzultace
8. třída pondělí matematika, český jazyk, anglický a německý jazyk, případně dle potřeby další předměty (Fy, Che, Př, Dě…), třídnická hodina
6. třída úterý matematika, český jazyk, anglický jazyk, případně dle potřeby další předměty (Fy, Př, Dě…), třídnická hodina
7. třída středa matematika, český jazyk, anglický a německý jazyk, případně dle potřeby další předměty (Fy, Př, Dě…), třídnická hodina

 

 

Konkrétní pokyny a podmínky naleznete níže. Projděte si všechny přílohy, prosím, zvažte všechny možnosti a nejpozději do neděle 31. 5. 2020 do 13:00 odpovězte prostřednictvím dotazníku (viz níže), zda Vaše dítě nastoupí k dobrovolným konzultacím či ne.

V případě přihlášení žáka k dobrovolným konzultacím od 8. 6. 2020 sdělte v dotazníku zároveň zájem o oběd, který můžeme poskytnout Vašemu dítěti pouze v konzultační den.

Tato zpětná vazba v podobě dotazníku je pro nás nezbytná k přípravě skupin, ve kterých by žáci ve škole mohli fungovat za podmínek, které nám stanovilo MŠMT a MZ ČR. V případě nejasností kontaktujte TU.

Vážení rodiče, věřím, že vše společně zvládneme ku prospěchu našich dětí.

Mgr. Lada Králová

 

 

Ředitelka Základní školy Bohutín, okres Příbram, stanovuje rozsah a organizaci aktivit následovně:

 • Období: od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020.
 • Z provozních důvodů a vzhledem k počtu přihlášených žáků může být třída rozdělena na skupiny.
 • Skupiny se nesmí během výuky navzájem mísit a jsou od prvního dne výuky neměnné.
 • Škola zajistí možnost stravování žáků ve školní jídelně v konzultační den v určené době, po skupinách.
 • Od 7:25 hodin budou zaměstnanci školy organizovat pohyb žáků před školou a první den i organizovat žáky do skupin, ve kterých budou následně společně ve třídách. 
 • Rozdělení žáků do skupin bude zveřejněno nejpozději v pátek 5. 5. 2020.
 • Dopolední aktivity budou probíhat v časovém rozmezí od 7:45 do cca 11:20 dle specifického rozvrhu v jednotlivých skupinách. Poté někteří žáci odcházejí (po případném přihlášeném obědě) domů. Dominantní zůstává vzdálená výuka.  
 • Bude-li žák využívat v den konzultace stravování ve  školní jídelně, je nutné, aby zákonný zástupce žáka objednal obědy v systému STRAVA (nyní mají všichni obědy odhlášené) a zaplatil je bezhotovostní platbou na účet školní jídelny nejdéle do pátku 5. 6. 2020.
 • Skupiny na vzdělávací aktivity budou vytvořeny podle počtu přihlášených žáků.  
 • O zařazení žáků rozhoduje ředitelka školy.
 • Je nezbytné ve třídě dodržet zásadu jeden žák v lavici.
 • Tělesná výchova není možná.

 PODMÍNKA ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH A PŘIHLÁŠENÍ

 • Organizace vzdělávacích aktivit žáků ve škole vyžaduje, aby zákonný zástupce jednoznačně a prokazatelně vyjádřil zájem o uvedené vzdělávání, tj. přihlásil dítě ke vzdělávacím aktivitám ve škole do neděle 31. 5. 2020 do 13:00
 • Přihlašování probíhá prostřednictvím dotazníku a přihlášky zaslaných zákonným zástupcům žáků zprávou Komens v systému Bakaláři. Informace a odkaz na dotazník a přihlášku jsou dále uveřejněny i na webových stránkách školy.
 • Nezbytnou podmínkou zapojení žáka do uvedených vzdělávacích aktivit ve škole (přihlášení) je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami, které žák v pondělí 8. 6. osobně předloží před nástupem do školy s podpisovým datem odpovídajícím dni nástupu žáka (tedy 8. 6. 2020).
 • Bez tohoto čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem žáka nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna a bude se nadále vzdělávat s využitím distančních nástrojů. 

 POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

 • Dodržovat předepsaná bezpečnostní pravidla.
 • V případě příznaků virového infekčního onemocnění zamezit účasti žáka na vzdělávání a neprodleně ohlásit rizikový zdravotní stav ředitelce školy.
 • Řádně omlouvat žáky z výuky.
 • Zajistit žákovi minimálně dvě sterilní roušky a igelitový sáček na každý den přímé účasti ve škole.

 

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (tzn. v tuto chvíli dodržování odstupu 2 m).

Organizace před a po výuce:

 • Žáci se shromažďují před školou, kde si je vyzvedne ve stanovený čas pověřený pracovník a odvede je dle stanovených skupin do tříd.
 • Před školou žáci dodržují odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při odchodu dodržují žáci stejná pravidla jako při příchodu, a to tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do školy:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům řádně přihlášeným do výuky, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Žák vstupuje do budovy školy s rouškou.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla v budově školy; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Škola minimalizuje kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci.

 

Ve třídě:

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Po příchodu do školy a po přezutí si musí každý žák umýt důkladně ruce či použít dezinfekci na ruce.
 • Ve třídě bude mít každý žák vyčleněné pracovní místo, ze kterého se může vzdálit pouze se svolením pedagoga.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud tak rozhodne vyučující a je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při případném sejmutí roušky (povoluje pouze vyučující) si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  Pokud přece žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Vážíme si zdraví všech a nechceme ohrozit děti ani jejich příbuzné, ale ani své zaměstnance.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Před prvním vstupem do školy v pondělí 8. 6. 2020 předkládá žák tato prohlášení podepsaná zákonným zástupcem (jedná se o jeden dokument – viz níže):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. – odkaz na tiskopis čestného prohlášení je přiložen níže.

 

 

Úklid a dezinfekce společných prostor

Řídí se obecnými pokyny a doporučeními k provádění úklidu dle zveřejněného manuálu MŠMT.

 

Dotazník pro rodiče – prosíme o vyplnění nejpozději do neděle 31. 5. 2020 do 13:00.

Přihláška

Kompletní manuál MŠMT o ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je k dispozici ZDE. Aktualizovaný ZDE.

Čestné prohlášení je nutné donést s sebou v den nástupu – tzn. v pondělí 8. 6. 2020 do školy (s pondělním datem).