Organizace vzdělávacích aktivit pro školní skupiny žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jak již víte, dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku bude umožněna od 25. 5. 2020 pouze formou trvalých školních skupin, které zahrnují organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru. 

Jedná se o dobrovolnou formu docházky do školy s nutností přihlášení, při níž dál poběží distanční vzdělávání zajišťované vyučujícími pro všechny přihlášené i nepřihlášené žáky prvního stupně.  Nejedná se o standardní výuku, hlavní zůstává stále distanční výuka vedená třídním učitelem prostřednictvím synchronních video setkání nebo asychronní domácí práce. Toto jsme si my nevymysleli, pro nás je závazné to, co stanovilo ministerstvo zdravotnictví a MŠMT, ať k tomu máme s ohledem na děti jakékoli výhrady či připomínky. 

Informace k organizaci výuky 1. stupně zveřejněné dříve na webových stránkách školy a zaslané rodičům jsou i nadále platné. Jak jistě víte, organizace vzdělávacích a zájmových aktivit žáků ve škole vyžadovala, aby zákonný zástupce jednoznačně a prokazatelně vyjádřil zájem o uvedené vzdělávání, tj. přihlásil dítě ke vzdělávacím aktivitám ve škole do pátku 15. 5. 2020. Pro jistotu jsme s definitivním řešením čekali ještě do včerejška, 18. 5. 2020.  Teprve dle počtu přihlášených žáků a dle toho, zda chtějí být ve školní skupině jen v dopoledních či i v odpoledních hodinách a zda budou či nebudou chtít chodit na oběd do ŠJ, jsme se mohli zodpovědně rozhodnout, jak vše co nejlépe, s ohledem na všechny bezpečnostní předpisy a doporučení, zorganizovat. 

Plně si uvědomujeme, že za stávajících nařízení našim žákům bohužel nemůžeme nabídnout 100%  splnění podmínek, na jaké jsou zvyklí. To ale ostatně vyplývalo již z podmínek nastavených MŠMT a ministerstvem zdravotnictví, o kterých jsme rodiče informovali již 4. 5. 2020. Vzhledem k počtu přihlášených žáků a s ohledem na organizační, technické a legislativní podmínky a možnosti školy se bude jednat o meziročníkové skupiny. Jinak to ani není možné, mají-li se dodržet všechna omezení a bezpečnostní předpisy, maximální počty žáků ve třídách, minimální rozestupy žáků atd. 

Vážení rodiče, vážím si Vaší spolupráce a Vašeho pochopení

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

Ředitelka Základní školy Bohutín, okres Příbram, stanovuje rozsah a organizaci aktivit následovně:

 • Období: od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020.
 • Vzdělávací aktivity přihlášených žáků 1. stupně budou probíhat dle vyjádřeného zájmu rodičů v dopoledních i odpoledních hodinách. Je v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou probíhat.
 • Z provozních důvodů a vzhledem k počtu přihlášených žáků se bude jednat o meziročníkové skupiny.
 • Pro žáky budou připraveny vzdělávací a relaxační aktivity. Zaměření aktivit bude uzpůsobeno personálním možnostem školy, individuálním potřebám žáků a jejich věkovým a rozumovým schopnostem.
 • Určení pedagoga pro výuku ve skupinách je s ohledem na organizační, technické a legislativní podmínky a možnosti školy v kompetenci ředitelky školy. Vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině může zajistit asistent pedagoga či vychovatel.
 • Skupiny se nesmí během výuky navzájem mísit a jsou od prvního dne výuky (25. 5. 2020) neměnné.
 • Škola zajistí možnost stravování žáků ve školní jídelně v době od 11:20 hodin, po skupinách.
 • V pondělí 25. 5. od 7:25 hodin budou zaměstnanci školy organizovat pohyb žáků před školou a organizovat žáky do skupin, ve kterých budou následně společně ve třídách.  
 • Rozdělení žáků do skupin bude oznámeno nejpozději v pátek 22. 5. 2020.
 • Dopolední část bude probíhat v časovém rozmezí od 7:45 do cca 11:20 dle specifického rozvrhu v jednotlivých skupinách. Poté někteří žáci (nepřihlášení do odpolední skupiny) odcházejí (po případném přihlášeném obědě) domů. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Dominantní zůstává vzdálená výuka – dopolední program ve škole bude především v rámci plnění úkolů distančního vzdělávání.
 • Následovat bude (opět po skupinách) oběd ve ŠJ pro tu část žáků, kterým rodiče oběd objednali.
 • Bude-li žák využívat služeb školní jídelny, je nutné, aby zákonný zástupce žáka objednal obědy v systému STRAVA a zaplatil je bezhotovostní platbou na účet školní jídelny nejdéle do pátku 22. 5. 2020.
 • Odpolední část bude pro žáky přihlášené na odpolední aktivity probíhat po obědě nejdéle do 16:00 s možností průběžného odchodu žáků ze školy v domluvených časech.  Odchod žáků ze školy bude na základě informace od zákonného zástupce (rodiče písemně sdělí vedoucí vychovatelce Renatě Vondráškové čas odchodu žáka ze školy) koordinovaný za předpokladu dodržení hygienických a bezpečnostních opatření.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Skupiny na vzdělávací aktivity byly vytvořeny podle počtu přihlášených žáků a s přihlédnutí k zájmu o odpolední zájmovou část. Složení skupin je neměnné po celou dobu.
 • O zařazení žáků rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • Je nezbytné ve třídě dodržet zásadu jeden žák v lavici.
 • Tělesná výchova není možná.
 • Velké přestávky (popř. i další) budou za příznivého počasí probíhat venku. Stejně tak i odpolední zájmová činnost, ovšem za dodržování minimálních odstupů a všech předepsaných bezpečnostních pravidel.

 PODMÍNKA ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH A PŘIHLÁŠENÍ

 • Organizace vzdělávacích aktivit žáků ve škole vyžadovala, aby zákonný zástupce jednoznačně a prokazatelně vyjádřil zájem o uvedené vzdělávání, tj. přihlásil dítě ke vzdělávacím aktivitám ve škole do pátku 15. 5. 2020
 • Přihlašování proběhlo prostřednictvím dotazníku zaslaného zákonným zástupcům žáků 1. stupně dne 4. 5. 2020 zprávou Komens v systému Bakaláři a také vyvěšením na nástěnku Bakalářů. Informace a odkaz na dotazník byly 4. 5. 2020 dále uveřejněny i na webových stránkách školy.
 • Nezbytnou podmínkou zapojení žáka do uvedených vzdělávacích aktivit ve škole (přihlášení) je podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami, které žák v pondělí 25. 5. osobně předloží před nástupem do školy s podpisovým datem odpovídajícím dni nástupu žáka (tedy 25. 5. 2020).
 • Bez tohoto čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem žáka nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna a bude se nadále vzdělávat s využitím distančních nástrojů. 
 • Žák musí dále nosit do školy každý den minimálně dvě sterilní roušky a igelitový sáček na každý den přímé účasti na vzdělávání.

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

 • Dodržovat předepsaná bezpečnostní pravidla.
 • V případě příznaků virového infekčního onemocnění zamezit účasti žáka na vzdělávání a neprodleně ohlásit rizikový zdravotní stav ředitelce školy.
 • Řádně omlouvat žáky z výuky.
 • Zajistit žákovi minimálně dvě sterilní roušky a igelitový sáček na každý den přímé účasti na vzdělávání. Prosíme rodiče, aby předem natrénovali s dětmi manipulaci s rouškou.

 

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (tzn. v tuto chvíli zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržování odstupů 2 m).

Organizace před a po výuce:

 • Žáci se shromažďují před školou, kde si je vyzvedne ve stanovený čas pověřený pracovník a odvede je dle stanovených skupin do tříd.
 • Před školou žáci dodržují odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při odchodu dodržují žáci stejná pravidla jako při příchodu, a to tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do školy:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům řádně přihlášeným do výuky, nikoliv doprovázejícím osobám!
 • Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Žák vstupuje do budovy školy s rouškou. Žádáme rodiče, aby předem natrénovali s dětmi manipulaci s rouškou.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla v budově školy; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Škola minimalizuje kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci.

 

Ve třídě:

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Po příchodu do školy a po přezutí si musí každý žák umýt důkladně ruce či použít dezinfekci na ruce.
 • Ve třídě bude mít každý žák vyčleněné pracovní místo, ze kterého se může vzdálit pouze se svolením pedagoga.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud tak rozhodne vyučující a je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při případném sejmutí roušky (povoluje pouze vyučující) si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  Pokud přece žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Vážíme si zdraví všech a nechceme ohrozit děti ani jejich příbuzné, ale ani své zaměstnance – část z nich patří do rizikové skupiny.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Před prvním vstupem do školy v pondělí 25. 5. 2020 předkládá žák tato prohlášení podepsaná zákonným zástupcem:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. – odkaz na tiskopis čestného prohlášení je přiložen níže.

 

Úklid a dezinfekce společných prostor

Řídí se obecnými pokyny a doporučeními k provádění úklidu dle zveřejněného manuálu MŠMT.

 

 

 

Kompletní manuál MŠMT o ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je k dispozici ZDE.

Čestné prohlášení je nutné donést s sebou v den nástupu – tzn. v pondělí 25. 5. 2020 do školy (s pondělním datem).