Informace o státních přijímacích zkouškách – 8. a 9. června 2020 – aktualizováno

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze jeho agenturu CERMAT. Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

 

Ministr školství  na tiskové konferenci 6. 5. 2020 uvedl, že

jednotná přijímací zkouška bude probíhat 8. a 9. června 2020

V důsledku opatření v souvislosti s šířením koronaviru se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn.

První změnou je počet „pokusů“ na vykonání zkoušky – místo dvou termínů mají termín pouze jeden.

Další změnou je termín konání zkoušek – ty proběhnou pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia v pondělí 8. června a pro obory víceletých gymnázií 9. června.

Zkoušku budou uchazeči konat ve škole s maturitním oborem, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí.

Uchazeči, kteří se hlásí pouze na jednu školu s maturitním oborem, a uvedli ji na přihlášce jako  druhou v pořadí (například z důvodu, že na první pozici uvedli učební obor), o možnost konat jednotnou zkoušku nepřijdou – budou ji konat na této škole.

Další podstatná změna, která se uchazečů dotkne, je prodloužení času na konání zkoušky. V případě didaktického testu z českého jazyka a literatury se vymezený čas prodlouží o deset minut (z 60 na 70 minut) a na řešení testu z matematiky budou mít uchazeči patnáct minut navíc (dojde tedy k navýšení času ze 70 na 85 minut).

Vzhledem k tomu, že se zkouška bude konat pouze v jednom termínu a termíny byly posunuty na červen, došlo ke zkrácení doby pro vyhodnocení testů řádného termínu. Střední školy obdrží od CERMATu výsledky didaktických testů 7. den po konání zkoušky. Ředitel školy tyto výsledky zpřístupní uchazečům následující den. CERMAT zašle školám podrobné informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v nejbližších dnech.

 

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 ze 6. 5. 2020 vydané MŠMT ČR

 

 

NEZAPOMEŇTE VČAS ODEVZDAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020.

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď v příslušné střední škole, nebo musí být podán k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

 

 

Protože se žáci od poloviny března neúčastní výuky ve škole, připravil CERMAT pro uchazeče, jejich rodiče a pedagogy řadu studijních materiálů k přípravě na zkoušku v rámci podpůrného balíčku pod názvem  „Přijímačky bez obav“ . Na stránkách CERMATu tak uchazeči najdou kromě již zveřejněných testových zadání z minulých let také Průvodce řešením testů, webovou aplikaci na procvičování testů a testových úloh či instruktážní videa týkající se informací o zkoušce, způsobu vyplňování záznamového archu nebo některých testových úloh.

https://www.youtube.com/channel/UCbzbakw2GYzMTYKtxWbU1iQ

 

 

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

  • Test z českého jazyka a matematiky.
  • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
  • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
  • U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
  • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
  • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. 

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2020. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

 

Více informací o státních přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu zde.

 

 

 

Obrázek: pixabay