Příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky

V souladu s rozhodnutím MŠMT zahájí Základní škola Bohutín, okres Příbram, od pondělí 11. května 2020 částečnou prezenční výuku žáků 9. třídy zaměřenou na intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám.

 

Výuka bude probíhat 2x týdně, a to v pondělí a ve středu, vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách matematiky a dvou vyučovacích hodinách českého jazyka. Výuka ostatních předmětů pokračuje distanční formou.

 

Organizace výuky:

 • Docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí bez jakýchkoli známek respiračního onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní žáky a zaměstnance. Pokud žák projeví známky nemoci, bude izolován od ostatních žáků a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Žáci určenému zaměstnanci před nástupem do školy předloží Čestné prohlášení o bezinfekčnosti žáka i členů rodiny a prohlášení, že nebyla žádnému členu rodiny bydlícím ve společné domácnosti nařízena karanténa, že žák nežije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let nebo s členem rodiny, který je vážně nemocný a ani sám žák nesmí patřit do ohrožené skupiny – dle pokynů MŠMT a MZ.
 • Žáci se první den dostaví v 7:30 před školu v příslušných rozestupech. První den budou rozřazeni dle počtu přihlášených do jedné až dvou skupin, ve kterých bude následně výuka probíhat. Čas příchodu může být v příštích dnech upraven.
 • Konec výuky bude cca v 11:15 hodin. Žáci budou poté odcházet v příslušných rozestupech samostatně domů.
 • V uvedené dny nebude zajištěno stravování ve školní jídelně.
 • Výuka v neměnných skupinách bude probíhat odděleně v průběžně větraných učebnách 2. stupně, žáci se mezi sebou nebudou mísit.
 • V souladu s pokyny MŠMT budou zajištěny hygienické podmínky a desinfekce.
 • Žáci budou první den výuky poučeni o zpřísněných hygienických pravidlech. Jejich opakované nedodržování bude po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka důvodem k  nevpuštění žáka do školy, resp. k jeho vyřazení ze skupiny či přípravy.

 

Ochranné pomůcky:

 • Žáci musí mít k dispozici na každý den minimálně 2 roušky a sáček, do kterého budou použité roušky odkládat.
 • Během výuky ve třídě je možné roušky sejmout, ovšem jen na pokyn vyučujícího a budou-li dodrženy bezpečné rozestupy 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě. Při pohybu po chodbách a na toaletách bude nošení roušek povinné.

 

V případě, že se žák do výuky přihlásí, je třeba jeho účast ve škole považovat za závaznou a případné absence žáka musí zákonný zástupce omlouvat třídnímu učiteli.

 

Vzhledem k tomu, že v pátek je státní svátek, žádáme rodiče o závazné vyjádření zájmu o docházku dítěte nejpozději do středy 6. 5. 2020. Nutným předpokladem pro zařazení žáka do výuky je vyplněné Čestné prohlášení, jehož podepsaný originál musí žák odevzdat první den výuky před vstupem do školy. Bez něj se nemůže výuky účastnit.

Prosíme rodiče o pečlivé prostudování pravidel pobytu ve škole a poučení žáků před prvním vstupem do školy.

 

Shrnutí:

 1. Do středy 6. 5. 2020 zašlou zákonní zástupci žáků závaznou přihlášku k prezenční výuce žáků 9. třídy zaměřené na intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám.
 2. V pondělí 11. 5. 2020 v 7,30 se přihlášení žáci dostaví před školu v příslušných rozestupech – viz pokyny na našich webových stránkách.
 3. S sebou musí mít žáci podepsané Čestné prohlášení, minimálně 2 roušky, sáček na použité roušky, potřebné pomůcky na výuku (učebnice, sešity, pracovní sešity, poznámkové bloky, psací, rýsovací potřeby…), dále přezůvky, svačinu, pití.
 4. Čestné prohlášení odevzdají před vstupem do školy příslušnému zaměstnanci školy.
 5. Tato pravidla mohou být doplněna nebo zpřísněna dle nařízení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR. Ke změnám může dojít i na základě rozhodnutí ředitelky školy dle zkušeností z provozu. Jedná se o zcela novou situaci a budeme se snažit podmínky provozu upravovat tak, abychom všechny co nejvíce ochránili a zároveň celou situaci zvládli za podmínek daných nařízením vlády ČR.
 6. V případě dotazů prosím kontaktujte třídní učitelku.

 

Vašim dětem se budeme i za současných nestandardních podmínek snažit poskytnout co nejlepší podporu v jejich přípravě na přijímací zkoušky.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

Zájem o zařazení žáka 9. třídy do dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky

Čestné prohlášení 

Ochrana zdraví a provoz ZŠ

 

 

Obrázek: pixabay.com