Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020 – aktualizováno

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnes jsme do datových schránek dostali metodiku MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020.

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. 

V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka pro žáky 2. stupně a žáky 1. stupně, kteří zůstanou doma.  Žáky prvních stupňů nečeká klasická výuka. Účast žáků je na dobrovolném rozhodnutí zákonných zástupců. Žák nesmí žít ve společné domácnosti s osobou starší 65 let nebo s členem rodiny, který je vážně nemocný a ani sám žák nesmí patřit do ohrožené skupiny. Zákonní zástupci budou muset podepsat před nástupem žáka do školy čestné prohlášení. 

Prosíme vás, abyste pečlivě zvážili všechna pravidla a doporučení a poté se zodpovědně rozhodli.

 

Rodiče žáků 9. ročníku žádáme, aby vyjádřili zájem o docházku do středy 6. 5. 2020. Z bezpečnostních důvodů bude při výuce nutné dodržovat hygienická pravidla uvedená mj. v žádosti níže. Seznamte s nimi prosím důsledně své dítě. Žáci, kteří nebudou pravidla splňovat, nebudou do školy vpuštěni.

Podepsanou žádost (zájem o docházku) zašlete buď naskenovanou elektronicky na email zsbohutin@zsbohutin.cz, nebo poštou, nebo ji doručte do schránky u školy. Po 11. 5. již nebude dle pokynů MŠMT možnost Vaše dítě do výuky zařadit.
Zároveň je nutné, abyste vyplnili a podepsali čestné prohlášení v příloze. Bez tohoto prohlášení nebude možné, aby se žák výuky zúčastnil.

 

Rodiče žáků 1. stupně pak žádáme, aby vyjádřili v dotazníku (byl mj. zaslán zprávou Komens v Bakalářích) zájem o docházku do 15. 5. 2020 – prosíme ale o co nejdřívější vyjádření.

 

Zde je výňatek ze zaslaných pravidel. Celý materiál spolu s požadovaným Čestným prohlášením najdete na konci stránky. Tato pravidla mohou být doplněna nebo zpřísněna dle nařízení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR. Ke změnám může dojít i na základě rozhodnutí ředitelky školy dle zkušeností z provozu. Jedná se o zcela novou situaci a budeme se snažit podmínky provozu upravovat tak, abychom všechny co nejvíce ochránili a zároveň celou situaci zvládli za podmínek daných nařízením vlády ČR.

 

Důležité body z metodiky MŠMT

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a žáků 9. ročníků ve škole.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky – doporučujeme roušek na celý den více.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

V budově školy

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si musí každý umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud tak rozhodne vyučující a je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí nebo vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Dle místních podmínek, množství žáku a personálu je možné zvažovat jednu z variant:
 • 1) Školní stravování – vydávání obědů dle nastavených hygienických pravidel (podrobněji viz dokument MŠMT).
 • 2) Školní stravování – studené obědové balíčky dle výše uvedených pravidel.
 • 3)Po dohodě s rodiči si žáci přinesou vlastní stravu (namísto oběda).
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Stravování musí být po skupinách.
 • Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu.

 

Osoby s rizikovými faktory

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1.  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2.  při protinádorové léčbě, 
  3.  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

  

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která zákonný zástupce  podepíše před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. – odkaz na tiskopis je přiložen dole.

 

Školní skupiny žáků 1. stupně

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

 

Vzdělávací a zájmové aktivity žáků 1. stupně – od 7:45 do 16:00 hodin

(to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.
 • V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistent pedagoga.
 • Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Jestliže se bude vaše dítě účastnit v odpoledních hodinách výchovné činnosti, sdělte prosím neprodleně vedoucí vychovatelce Renatě Vondráškové na email: rvondraskova@zsbohutin.eu  účast vašeho dítěte v jednotlivých dnech v týdnu a časy odchodu ze školy.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Tělesná výchova není možná.

 

 

Specifika pro žáky 9. tříd připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
 • Výuka bude pokračovat až do stanoveného termínu přijímacích zkoušek na střední školy.
 • Výuka bude probíhat po dobu čtyř vyučovacích hodin, vždy v pondělí a ve středu od 7:45 do 11:15 hodin.
 • V ostatních dnech a předmětech budou žáci pokračovat v distanční formě vzdělávání.
 • Žákům nebude poskytnuto školní stravování.
 • Další dotazy zodpoví třídní učitelka.

Vašim dětem se budeme i za současných nestandardních podmínek snažit poskytnout co nejlepší podporu v jejich přípravě na přijímací zkoušky a pomoci jim v plynulém přechodu na střední školu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Přiložené soubory:

Zájem o zařazení žáka 9. třídy do dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky

Dotazník pro rodiče žáků 1. stupně: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDtY1PobyyFl9v3ZxzZMzbU_PQcmTxQtQ9dDRZ-n7FLiWqUw/viewform?usp=sf_link

Ochrana zdraví a provoz ZŠ

Čestné prohlášení

 

 

 

Obrázek: pixabay.com