Předběžné informace k opětovnému nástupu dětí do školy

Vážení rodiče,

chápeme, že máte mnoho otázek k otevření škol pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020. Bohužel, MŠMT sice v médiích zveřejnilo tento plán, ovšem neposkytlo k němu školám ani jedinou praktickou informaci. MŠMT údajně nyní teprve veškeré informace připravuje. Školám mělo MŠMT dle vyjádření ministra metodiku dodat nejprve koncem dubna (tzn. do dnešního dne), v posledním týdnu udává termín „přelom dubna a května“, nyní je to už snad až příští týden, tzn. začatek května.  V současné době tedy víme pouze následující a víceméně jen z médií, stejně jako vy:

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka pro žáky 2. stupně a žáky 1. stupně, kteří zůstanou doma.  Žáky prvních stupňů nečeká klasická výuka. Účast žáků je na dobrovolném rozhodnutí zákonných zástupců. Žák nesmí žít ve společné domácnosti s osobou starší 65let nebo s členem rodiny, který je vážně nemocný a ani sám žák nesmí patřit do ohrožené skupiny. Zákonní zástupci budou muset podepsat před nástupem žáka do školy čestné prohlášení. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR předběžně doporučilo:

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 , a to dle místních podmínek tak, aby byla dodržena zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné (dítě nemůže skupiny měnit). 

Nošení roušek v průběhu vyučování, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít děti vždy u aktivit ve vzájemné blízkosti, např. při skupinové práci. Nošení roušek je povinné i mimo třídu ve všech společných prostorách školy.

Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezen. 

Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.

Tělesná výchova není povolena.

Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let) –  podepíše zákonný zástupce dítěte. Konkrétnější požadavky na hygienické podmínky budou údajně specifikovány ministerstvem zdravotnictví do konce dubna (nyní již začátkem května).

 Změna by nastala, pokud by došlo ke zhoršení epidemiologické situace.

 

Žádné další informace ani slíbený „manuál“ bohužel nejsou k dispozici. Nevíme tedy zatím přesně, jak budeme moci prostorově a personálně školní skupiny zajistit, do kolika hodin bude škola otevřená, zda a jak bude fungovat školní družina či školní jídelna ani další podrobnosti. Musíme počkat na slíbenou metodiku ministerstva – teprve potom se budeme moci zodpovědně rozhodnout, které podmínky jsme schopni ve škole zvládnout a které ne. 

Prosím, buďte trpěliví, snad již brzy ministerstvo poskytne slíbený „manuál“, jak školní skupiny i další činnosti zajistit. Poté Vás budeme dále informovat. Přejeme všem rodičům a dětem hodně zdraví a síly ke zvládání všech současných komplikací.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

Aktuálně z internetu:

Vláda schválila usnesení, podle kterého bude od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

V červnu se předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

 

Harmonogram MŠMT k uvolnění škol

 

 

Obrázek: pixabay.com