Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku – k 31. 3. 2020

Milí předškoláčci, vážení rodiče,

v souladu s pokynem ministra školství upravujeme formu a termín zápisu do 1. ročníku. Zápisy do 1. třídy letos proběhnou bez přítomnosti dětí, tedy jen ve formální podobě. Přímý kontakt rodičů a zaměstnanců školy je pochopitelně nutné co nejvíce omezit. Proto jsme připravili pro vás, rodiče, co nejsnadnější způsob, jak podat žádost o přijetí do 1. třídy, resp. žádost o odklad, a jak škole budete moci poskytnout nezbytné údaje.

Původní termín zápisu (čtvrtek 2. 4. 2020) je změněn. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), na období od 1. 4. do 19. 4. 2020 včetně. V tomto období prosím podávejte výše zmíněné žádosti (Žádost o přijetí do 1. ročníku, resp. Žádost o odklad). Těšíme se i na případné (dobrovolné) obrázky od dětí.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

Jak na zápis distanční formou – postup, jak zapsat Vaše dítě k povinné školní docházce od školního roku 2020/2021:

  1. Většina předškoláčků získala potřebné formuláře – Žádost o přijetí do 1. ročníku, Osobní list žáka – (https://www.zsbohutin.cz/?page_id=1782) v dopise, který jim byl předán v jejich mateřské škole (MŠ Vysoká Pec, MŠ Třebsko, MŠ Láz). V tom případě můžete formuláře vyplnit, podepsat a přiložit kopii rodného listu dítěte a kopii Vašeho OP. Vše zašlete škole buď poštou, nebo v obálce vhoďte do poštovní schránky školy. Převzetí žádosti Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou na Vámi zadané telefonní číslo.
  2. Nemáte-li formuláře získané tímto způsobem, můžete si je stáhnout z webu školy https://www.zsbohutin.cz/?page_id=1782. Formuláře poté vytiskněte, vyplňte, podepište a přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii Vašeho OP. Vše zašlete škole buď poštou, nebo v obálce vhoďte do poštovní schránky školy. Převzetí žádosti Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou na Vámi zadané telefonní číslo.
  3. Nemáte-li možnost tisku formulářů, můžete si je osobně vyzvednout v ZŠ Bohutín, a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 10.00 hodin, či v pondělí nebo ve středu odpoledne, ale pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 737 405 863. Poté opět formuláře vyplňte, podepište, přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii Vašeho OP a zašlete škole buď poštou, nebo vše v obálce vhoďte do poštovní schránky školy. Převzetí žádosti Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou na Vámi zadané telefonní číslo.
  4. PREFEROVANÝ ZPŮSOB ŽÁDOSTI: Můžete vyplnit formulář elektronicky kliknutím na odkaz Zápisy online na webu školy. Vyplňte zde požadované údaje, žádost vytiskněte a podepište, přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii Vašeho OP. Pokud disponujete datovou schránkou nebo zaručeným elektronickým podpisem, použijte tyto nástroje elektronického podání. Datová schránka školy je asxwehr, e-mailová adresa zsbohutin@zsbohutin.cz.

Pokud nemáte datovou schránku ani elektronický podpis, vyplněnou žádost buď pošlete poštou, nebo ji vhoďte do schránky u školy. Převzetí žádosti Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou na Vámi zadané telefonní číslo.

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po ověření ihned skartovány.

 

 

Žádáte-li o odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí do školy:

  • tiskopis Žádosti o odklad https://www.zsbohutin.cz/?page_id=1782
  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Postup, jak žádat o odklad:

Vyplňte Žádost o odklad dostupnou na https://www.zsbohutin.cz/?page_id=1782.  Postupujte dle instrukcí výše. Budete-li vyplňovat online formulář dle bodu D), ve formuláři zatrhněte, že žádáte o odklad. K žádost o odklad školní docházky musí být vždy přiloženo vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

Pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že nemůžete předložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa, bude správní řízení o zápisu přerušeno do doby jejich předložení škole. Termín odevzdání všech potřebných dokladů k udělení odkladu školní docházky (doporučující posouzení poradenského pracoviště + vyjádření dětského lékaře) se posouvá.

Pokud dítě již bylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně:

Pokud již máte doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny (PPP), přiložte jej k žádosti o odklad společně s vyjádřením dětského lékaře.

Pokud dítě bylo v poradně vyšetřeno, ale doporučení jste od školského poradenského zařízení (PPP) nestihli získat, pedagogicko-psychologická poradna na základě žádosti zákonného zástupce zašle základní škole doporučující posouzení k odkladu školní docházky prostřednictvím datových schránek.

Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na e-mailovou adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu bydliště a  adresu školy, kde zápis proběhne.

 

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 10:00 hodin na tel. čísle 739 039 560 nebo 737 405 863.

 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve školní vývěsce a v budově školy a na webových stránkách školy www.zsbohutin.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce za oznámená.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby, tzn. ředitelka školy.

 

Odvolání

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

 

 

 

Sdělení Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje k odkladům školní docházky:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Na základě žádosti zákonného zástupce zasíláme základním školám prostřednictvím datových schránek doporučující posouzení k odkladu školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na naši adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

Jakmile bude PPP SK otevřená, bez prodlení na našem pracovišti vyřídíme všechny žádosti k posouzení školní zralosti, které máme zaevidované a termíny vyšetření jsme museli zrušit. Rovněž tak vypracování podkladů z vyšetření nebudeme protahovat.  

 

Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

PPP SK, pracoviště Příbram

Pod Šachtami 294

261 01  Příbram

 

 

Obrázek: pixabay.com