Aktuálně – koronavirus COVID -19

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, zaměstnanci školy,

aktuální situaci ohledně koronaviru bedlivě sledujeme. Konzultovali jsme ji dokonce i s ředitelkou KHS a striktně postupujeme dle dostupných doporučení nejen KHS, ale bedlivě každý den sledujeme i aktuální informace příslušných ministerstev (MZ, MZV, MŠMT), Státního zdravotního ústavu a KHS.

Jsme obezřetní. Důsledně požadujeme od rodičů, kteří cestují s dětmi mimo území naší republiky, informace, kde v zahraničí s dětmi pobývali, popř. hodlají pobývat, abychom eliminovali rizika. I přestože dosud nešlo o ohrožené oblasti, rodiče jsme pro jistotu upozornili  na nutnost kontaktovat dětskou lékařku, než své děti pošlou do školy, a důrazně jim doporučili, aby koordinovali další postup dle jejích pokynů. Případnou karanténu totiž může nařídit pouze hygienik nebo lékař.

Moc prosíme všechny zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí ze zahraničních destinací, aby se chovali ohleduplně a zodpovědně. Neposílejte děti do školy, pakliže je riziko infekce. Oslovte telefonicky dětskou lékařku a domluvte se na dalších krocích, prosím. Berte prosím ohledy na ostatní děti a další osoby ve škole. Zároveň prosíme i všechny ostatní, aby bedlivě sledovali zdravotní stav svůj i svého dítěte. V případě výskytu příznaků onemocnění, jakými jsou např. tělesná teplota přes 38°C, obtíže s dýcháním apod., kontaktujte lékařskou pomoc.

Ve škole činíme základní opatření, úklid s důrazem na desinfekci, dodržujeme hygienická pravidla při přípravě a distribuci jídel ve  školní jídelně, zvažujeme organizování hromadných akcí, výletů, neorganizujeme zahraniční výjezdy. Žáky i zaměstnance jsme dále opakovaně poučili o důležitosti dodržování zvýšených hygienických pravidel, o poučení Vašich dětí doma prosíme i Vás.

Na základě výše uvedeného naše škola zatím žádné omezení provozu nezavádí, výuka tudíž probíhá v normálním režimu.

Vážení rodiče, velice Vám děkuji  za pochopení a spolupráci

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

 

V souvislosti s vývojem situace kolem nového koronaviru Covid – 19 doporučujeme sledovat aktualizované informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice hlavního a řídit se jejich pokyny v oblasti prevence před nákazou.

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a řídit se jejich pokyny a doporučeními. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na Vašeho lékaře či příslušné krajské hygienické stanice.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit.

Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106.

Infolinka ke koronaviru pro Středočeský kraj –  771 137 070 v době od 9:00 do 19:00. V provozu je také linka 736 521 357, a to v době od 19:00 do 22:00 a od 7:00 do 9:00. 

 

Připojujeme také aktuální seznam rizikových oblastí dle ECDC:  Čína, Hong Kong, Irán, Itálie, Japonsko, Singapur, Jižní Korea.

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit.

 

Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID-19):

CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS 

 • Často a dlouhou dobu si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po příchodu do školy (domů) z venku, po jízdě hromadnou dopravou (autobusy), po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi…
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 • Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do ruky.
 • Snažte se vyhýbat velkým kolektivům. Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty, kterých se často dotýkáte – mobilní telefon, tablet, notebook, klávesnici aj.
 • Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
 • Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu.
 • Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocným koronavirem.
 • Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.

 

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem, či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění:

 • Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy, zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
 • Sledujte svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřte tělesnou teplotu.
 • Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
 • Váš všeobecný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
 • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou.
 • Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

 

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.