Hodnocení strategie školy 2013 – 2017

Ráda bych všem předložila hodnocení strategie a plánu rozvoje školy za uplynulé období. Pokrok je obrovský a popsat všechny změny by bylo velice dlouhé. Doufám, že se mi podaří zachytit alespoň nejdůležitější kroky výčtem, a kde je to možné i výší vynaložených finančních prostředků.

Naše krásná škola je školou moderní, která je lépe vybavena než mnoho jiných, i městských škol, má oceňovanou estetickou úroveň. Pracují zde pedagogové profesionálové, kteří mají kladný vztah k dětem a k jejich potřebám, snaží se, aby děti činnosti ve škole bavily, pracují na sobě podle svých schopností tak, aby mohli znalosti a dovednosti dětem předávat s využitím nejnovějších vědecky ověřených poznatků z didaktiky, pedagogiky i psychologie. Jako ředitelka školy pedagogy i ostatní zaměstnance podporuji v jejich osobnostním rozvoji, pro školu jsme získali nemalé finanční částky v projektech, které umožňují zlepšování vzdělávání.

Během hodnoceného období jsme se snažili v celém školním společenství kultivovat pozitivní klima a partnerské vztahy mezi žáky a zaměstnanci. Pravidla pro chování každého jednotlivce jsou zakotvena v novém školním řádu, který byl před jeho schválením školskou radou v roce 2015 diskutován i s rodiči a žáky. Každoročně si svá pravidla sestavuje i každá třída. Na zjednodušených pravidlech pracoval i školní parlament.

V rámci tříletého projektu Na jedné lodi byla rodičům opakovaně nabízena návštěva vyučovacích hodin a dnů otevřených dveří. Všichni, kdo měli zájem, tuto nabídku využili. Uspořádáno bylo i několik besed a přednášek, kde účast rodičů byla mnohem nižší než původně projevený zájem. Vyšší účast rodičů měly tvořivé dílny, jarmarky a zahradní slavnost. Kladně byla hodnocena finanční pomoc vážně nemocným spolužákům z výtěžků těchto akcí, která nyní pokračuje v přispívání nadaci Dobrý anděl. O výši příspěvku rozhoduje školní parlament.

K posilování harmonických vztahů výrazně napomohly školní psycholožky, které nám odhalily nové možnosti a přístupy k vyšší individualizaci a zlepšování vztahů. Ve škole pracují od listopadu 2015.  Díky nim se uskutečňují harmonizační dvoudenní kurzy, preventivní program ve třídách i osobní konzultace žáků a rodičů. Významně se podílejí na povinném minimálním preventivním programu pro žáky. K naplňování speciálních potřeb žáků výrazně napomáhají také asistentky pedagogů, nezastupitelnou roli má např. asistentka žáka s dětským autismem. 

K předávání informací o vzdělávacích výsledcích žáků i jejich chování máme zavedeny pravidelné konzultace každé sudé pondělí v měsíci. Konzultacemi systémem žák – rodič – učitel nedochází ke zkreslování informací ani k nepříjemnému sdělování důvěrných informací před cizími osobami. Třídní schůzky jsou svolávány při potřebě předávat a zjišťovat informace týkající se všech žáků třídy, případně školy. Splňujeme kritéria vyžadovaná pro vstup do projektu Rodiče vítáni, která byla také zástupcem vedení tohoto projektu osobně zkontrolována a kladně byly zhodnoceny vztahy mezi dětmi a dospělými, radost žáků ve vyučování, samostatnost a slušné vystupování žáků i prostředí školy.

Ohledně vztahů mezi pedagogy školy proběhl výzkum Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci Šetření sociálního klimatu učitelských sborů ZŠ 2016, kdy jsme se umístili jako první v celkovém hodnocení kvality a pozitivních vztahů ze všech šetřených škol.

Co se týče organizačního prostředí školy, zaznamenali jsme největší posun v rozpoznávání potřeb žáků i učitelů pomocí typologie MBTI a jejím využívání k volbě vyučovacích metod a hodnocení žáků. Ve škole pracují tři interní mentoři, které může požádat o pomoc kdokoli z pedagogů. Pak pracují společně na osobním rozvoji pedagoga tak, aby mohl zlepšit své pedagogické dovednosti a přenést je do vyučování. Stejný cíl má i další vzdělávání pedagogů, ať již společné ve škole během prázdnin nebo ředitelského volna, či individuální podle předem stanovených priorit plánu DVPP daného školního roku.

 Pro přehlednost a v rámci vedení žáků k sebehodnocení vytváříme týdenní plány pro jednotlivé třídy s cíli a učivem v jednotlivých předmětech. Pro zachování kontinuity a záznam průběhu vzdělávání si děti skládají sběrná portfolia, která na konci roku mění na výběrová. Portfolia si vedou i učitelé, a to jak v papírové, tak i elektronické podobě.

Děti také mají nově možnost volby témat a svého zapojení během projektových dnů, projekty jsou často realizovány v heterogenních skupinách. Nejvýznamnější mezi těmito projekty byl zimní projektový týden 2016, Cirkus Happy Kids 2017 a projektové dny ke Dni Země, olympiádám, mistrovství světa v hokeji či významným výročím, např. sedmistému výročí narození Karla IV.

 Během vyučovacích hodin se snažíme nabízet možnosti volby metod a postupů, využíváme změny uspořádání nábytku ke střídání forem práce, žáci mohou využívat koberce a podložky ve všech třídách, často vyučujeme v místnostech školních družin. Například při čtenářských dílnách či třídních projektech si každý najde svoje pohodlné a klidné místo, také zde zkoušíme školní divadlo.  Každodenně je využívána školní zahrada během velkých přestávek, pro tělesnou výchovu i pro odpolední aktivity ve školní družině a školním klubu. Hřiště zde je ohrazeno ochrannými sítěmi, ale nutně by potřebovalo umělý povrch, neboť vzhledem k intenzitě využívání a podkladu ho již nelze zatravnit.

Nejviditelnějšími změnami jsou opravy budovy školy a úpravy jejího okolí. Po zásadních rekonstrukcích v minulých letech (přeměna školní zahrady z užitkové na hrací a sportovní, přestavba toalet z hobrových kójí na zděné, změna kotelny z uhelné na LTO včetně nových rozvodů, radiátorů a regulace, moderní odpružený povrch tělocvičny, vestavba podkroví novější budovy) došlo na zateplení fasády a změnu barvy školy, výměnu oken a vchodových dveří, což zasáhlo ještě školní rok 2012/2013. Větší část prostoru před školou byla vydlážděna zámkovou dlažbou. Do tříd prvního stupně byly pořízeny nové školní lavice a židle (183 tis. Kč) a nábytek firmy Merkur Interier, který se osvědčil ve zkoušce kvality v nové školní družině (112 tis. Kč).

V roce 2013 byla rekonstruována nejstarší místnost školní budovy – původní byt ředitele – na školní klub (stavební úpravy 232 tis. Kč). Stáří budovy se ukázalo v celé kráse – druhou školní družinou a touto místností je obestavěna původní pec. Rovněž byly vydlážděny a opraveny sklady a zadní vchod školy. V zadním dvoře školy byl vybudován prostor pro kola žáků a položena zámková dlažba (100 tis. Kč) a ředitelka školy během prázdnin vytvořila okrasnou zahradu – upravila povrch a vysázela rostliny v zadní i přední části prostor zadního dvora.

Nové fasády se dočkala i školní jídelna, po výborné spolupráci s architektem se podařilo vymyslet bezpečnější uspořádání terasy, vchod je nyní z obou boků a děti nevcházejí přímo do silnice. Na zakázku byl osázen prostor mezi terasou a chodníkem. Nyní terasa slouží jako podium při vánočních setkáváních obce.

Jednu ze tříd jsme vybavili novými lavicemi a židlemi jako zkoušku kvality dražšího nábytku, protože židle, které jsou nejlevnější a vyhrály vzhledem k ceně výběrové řízení, nevyhovují a vržou tak, že se ve třídách špatně pracuje.

Ve vybavování vnitřních prostor školy jsme pokračovali i v dalším školním roce 2014/2015. Zakoupili jsme lavice a židle firmy Alluxon do dalších tříd (200 tis. Kč) a nábytek do tříd druhého stupně (198 tis. Kč). Z peněz získaných v projektu ICT nás baví jsme mohli všem učitelům pořídit kvalitní tablety a další drobný hardware (200 tis. Kč) a software včetně mnoha elektronických učebnic (90 tis. Kč). Většinu počítačů ve škole máme díky získaným grantům, nejvíc z tzv. šablon. Další počítače a notebooky bohužel většinou přesluhují, jsou starší pěti a více let. Počítačová učebna potřebuje nutně celkovou obnovu. Dobře fungující počítače jsou mj. nutné i kvůli pravidelnému elektronickému testování ČŠI či k interaktivním tabulím ve třídách. Pro zamýšlený přechod na elektronickou klasifikaci a evidenci by byly využity nepřestárlé a technicky i softwarově vyhovující počítače stávající. Děti rovněž volají po informačních koutcích do tříd.

Kabinety jsme v tomto roce dozásobili mnoha pomůckami pro činnostní učení na 1. i 2. stupni.

Dokončeny byly i opravy ve školní jídelně – jídelna má novou podlahu, místnost rozjasňuje zátěžový povrch (115 tis. Kč) a staré stoly a darované židle nahradily kvalitní stoly a dřevěné židle (115 tis. Kč).

Ve školním roce 2015/2016 jsme nakoupili lavice a židle do dalších tříd (280 856 Kč), dokončili jsme vybavování všech tříd nábytkem (197 803 Kč) a pořídili jsme pátou interaktivní tabuli, tentokrát na 2. stupeň. Ze dvou výzev EU OPVK 56 a 57 jsme vybavili školní dílnu nářadím pro žáky a přípravnu pro učitele a zlepšili podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti zřízením třídních knihovniček i zakoupením elektronických čteček. Z investic byly vybudovány ochranné sítě kolem hřiště na školní zahradě (121 tis. Kč).

V roce 2017 jsme nákupy zaměřili na pomůcky pro rozvoj nadání žáků, manipulativní činnosti, výuku matematiky. Pro společné prostory jsme zakoupili dětmi žádané sezení na chodby a abychom eliminovali problémy s častým ztrácením klíčů od šatních zámečků, zakoupili jsme jako první vzorek šatní skříňky s číselným kódem pro jednotlivce. Každá třída má relaxační koutek s kobercem, všichni mohou používat pěnové podložky, na prvním stupni mají děti sedáky. V následujícím období bude nutná úprava povrchů ve třídách prvního stupně.

Opravami nebo rekonstrukcí prošly téměř všechny části školních budov, obec ještě plánuje opravy střechy. Částečné riziko představuje část starých rozvodů elektřiny.

Škola má zpracovány také projekty na novou počítačovou učebnu, přírodovědnou a jazykovou učebnu. Vedení školy společně s panem starostou Turkem a panem architektem promysleli další možnosti rozšíření školy o prostory bývalé kotelny na chybějící prostory pro sportovní využití a o přístavbu školy do školního dvora pro chybějící šatny, bezbariérový vstup do prvního patra a multimediální učebnu. Pokud obec jako zřizovatel a majitel budovy rozhodne o tomto rozvoji školy, musí být zpracovány projekty. Existují možnosti požádat o granty na tato rozšíření, které se ale brzy uzavřou. Podmínka, kterou je uvedení možností rozvoje školy v plánu rozvoje MAP Příbram, je ze strany školy splněna.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP) máme zpracovaný jako program Škola porozumění a bezpečí od roku 2007. Ve sledovaném období jsme stále pracovali podle jeho filozofie, školu absolvovali první žáci, kteří se podle něj učili celých devět let. V roce 2013 byl zkontrolován ČŠI. Poté proběhlo několik doplnění a drobných úprav v podobě dodatků. Úpravy probíhaly jednak na základě úprav Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vydává MŠMT, a jednak na základě analýzy ŠVP a jeho vyhodnocení pedagogy školy včetně návrhů žáků a rodičů. Nejpodstatnějšími úpravami na základě RVP je doplnění výstupů a učiva k bezpečnosti a chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech, výchově ke zdraví, branné a dopravní výchově, finanční gramotnosti, změn v oblasti člověk a svět práce a kapitola Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Částečně se měnily učební plány. Výrazně byla změněna oblast cizí jazyk. Nově byl zaveden druhý cizí jazyk jako povinný. Druhý cizí jazyk – německý jazyk jsme nabízeli již od samého vzniku ŠVP, takže nenastal žádný problém jako v některých školách.

Na základě vlastního hodnocení školy a strategií rozvoje jsme upravovali výstupy i učivo v českém jazyce (genetická metoda výuky čtení, výchova ke čtenářství), anglickém a německém jazyce a matematice (rozvržení učiva a doplnění prostředí). Na základě zájmu žáků jsme rozšiřovali nabídku volitelných předmětů – sportovní aktivity, praktika v přírodovědných předmětech, cvičení z matematiky a českého jazyka, mediální výchova, informatika, konverzace anglický jazyk, domácnost. Byly doplněny nepovinné předměty zdravotní tělesná výchova a anglický jazyk. Se vznikem školního klubu byl vytvořen ŠVP i pro školní klub.

V důsledku zavedení povinných přijímacích zkoušek na střední školy jsme upravovali od školního roku 2015/2016 učební plán ve prospěch českého jazyka a matematiky, vzdělávací obor dramatická výchova byl z povinných předmětů přesunut do volitelných, hodinová dotace výchovy k občanství a pracovních činností byla snížena na 3 h. Zachována byla časová dotace volitelných předmětů. Upraveny byly i celoškolní projekty, zachovat chceme projekty podporující široký záběr průřezových témat a naplňující cíle RVP včetně povinných kompetencí.

V posledních letech dochází ke generační výměně pedagogického sboru, dvě paní učitelky jsou na mateřské dovolené. Pedagogický sbor se výrazně omladil, ve škole je hodně mladých kolegů, kteří přišli učit s nadšením, ale pedagogické fakulty je nevybavily všemi dovednostmi, které moderní škola potřebuje. Proto využívají podporu a vedení od zkušenějších kolegů a společně vytvářejí novou strategii a kulturu školy na základě dosavadních zkušeností i nových možností a příležitostí, které přináší pokrok ve vědě, technologiích i nové požadavky současného světa přímo kolem nás a hlavně výhled do budoucnosti našich žáků. V naší škole pokládáme za potřebné skloubit předávání základního objemu znalostí a dovedností jako základních kamenů vzdělání a zároveň umožnit prožití úspěchu každému žákovi, pomoci mu najít a podporovat jeho talent a nadání. Velmi důležité je pro nás dosažení maximálního rozvoje každého jednotlivce na základě vzájemné spolupráce, podpory a úcty.

Považuji naše pedagogy za profesionály, kteří naplňují, jak nejlépe umí, strategický cíl používání metod vedoucích k aktivnímu učení žáků. Míra konstruktivistického přístupu ve vyučování převyšuje málo účinnou transmisi. Rovněž se snižuje míra frontálního vyučování, učitelé umějí střídat činnosti, podporují kooperaci, vnitřní motivaci a radost z „aha“ momentů. Soutěživost ve vyučování omezujeme ve prospěch kooperace a spolupráce, ponecháváme ji ve sportu a vhodných mimoškolních aktivitách. Rezervy ještě máme v oblasti předávání a posilování některých postojů k životu, např. přijímání zodpovědnosti každého žáka za svoje učení, šetření školního majetku a ohleduplného chování mezi dětmi. Někdy bohužel vzniká tlak rodičů na pedagogy v krátkodobém a pro děti často škodlivém zájmu jejich dětí, nechtějí připustit problémové chování dětí ani slyšet argumenty, které školu vedou k pokrokovým změnám. Škola nemůže vyhovět každému, všichni máme své vlastní, rozdílné zkušenosti ze školy, z rodiny, ze života.

Rozhodování ve škole probíhá demokraticky, zásadní dokumenty jsou společně zpracovávány tak, abychom vyhověli legislativě a míra prospěšnosti zasáhla co nejširší skupinu žáků. Naši pedagogové se neustále vzdělávají, skutečně poctivě pracují a touží po úspěchu každého dítěte v naší škole, jsou ochotni každému dítěti i rodiči naslouchat a hledat cesty výhodné pro každého žáka. Každý člen týmu naší školy umí předávat různé dovednosti různým způsobem, navíc máme výhodu, že se ve škole se všichni poměrně dobře známe, proto pokládáme za vhodné občasné vzdělávání dětí v heterogenních skupinách, což nám umožňují volitelné předměty, mezitřídní a celoškolní projekty i občasná výměna pedagogů.

Velkou devizou školy jsou projekty, ať jsou to projekty vyhlašované MŠMT, krajem nebo ty naše celoškolní a třídní. Během sledovaného období jsme samostatně zpracovávali pět velkých projektů a ve dvou dalších velkých projektech jsme byli účastníky, celkem jsme v nich získali přes 4 miliony korun. Všechny projekty výrazným způsobem umožňují zlepšovat vzdělávání v naší škole. Učí se nejenom žáci, ale i učitelé, kteří kromě podstatných činností, což je vzdělávání žáků s využitím získané materiální a softwarové podpory, nesou na svých bedrech navíc velkou zátěž v podobě nutné administrativy, zpracování všech písemných podkladů, hodnocení, monitorovacích zpráv, výběrových řízení a podobně.

V operačních programech EU OP VK a OP VVV jsme zpracovávali projekty v několika výzvách, v pěti jsme získali podporu v projektech s registračními čísly: CZ.1.07/1.4.00/21.2333, CZ.1.07/1.3.00/51.0015, CZ.1.07/1.1.00/56.2310, CZ.1.07/1.1.00/57.0213, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003346.

 Co všechno nám projekty umožnily? Skutečně mnoho. Dva roky dělit třídy na hodiny některých předmětů na prvním stupni, vyučovat nový volitelný předmět informatiku, vytvářet vlastní digitální učební materiály (DUM) a sdílet DUMy ostatních účastníků, nakoupit nové vybavení školy – interaktivní tabuli, počítače, notebooky, tablety a software k nim, výukové programy, elektronické učebnice, učební pomůcky, uskutečnit projekt pro minimální preventivní program, zavést čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti včetně nákupu 400 knih a osmi elektronických čteček, uskutečnit zahraniční jazykový kurz pro učitele, zahraniční stínování pro pedagogy vyučující matematiku a přírodovědné předměty v zahraničí, zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro 40 žáků na pět dnů ve Velké Británii s výukou 9 vyučovacích hodin v anglickém jazyce a s poznávání reálií, vyučovat anglický a německý jazyk formou blended learning, znovu zapojit žáky do práce ve školní dílně, kterou jsme nově vybavili nářadím, zvýšit kompetence pedagogů při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, zavádět programy pro rozvoj matematické gramotnosti a zvýšit kompetence při práci s integrovanými žáky, nadále zaměstnávat školního psychologa. Celkem jsme v těchto projektech získali 3 577 124 Kč.

V dalších velkých projektech jsme byli spolupracujícími partnery. V projektu Mentoringem ke kvalitě byli proškoleni tři interní mentoři, vedení školy prošlo vzděláváním v koučovacím přístupu ve vedení lidí, podíleli jsme se na vzniku kompetenčního rámce kvalitního pedagoga – mnoho použitých příkladů dobré praxe bylo z naší školy, všechny nabyté dovednosti jsme přenesli do školní praxe.

V projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem jsme spolupracovali s Gymnáziem Příbram VII, Komenského 402. Pro naši školu byly zorganizovány přírodovědné exkurze a projektové dny na gymnáziu, které měly děti zcela zdarma, učitelé přírodních věd se dále vzdělávali.

Zapojili jsme se i do dalších menších projektů. Například do projektu Vzdělávání pro zdraví na základních školách, který organizovala obecně prospěšná společnost Magdaléna a který byl zaměřen na zdravý životní styl a prevenci rizikového chování dětí. Spolupracujeme v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, účastníme se workshopů v rámci Festivalů pedagogické inspirace.

Nejvýznamnějším celoročním projektem je již od roku 2006 projekt Škola podporující zdraví, který řídí SZÚ Praha. Pracovali jsme již ve třetím čtyřletém období. Dlouhodobé plánování školy je na tomto projektu postavené, vede nás k dodržování jeho zásad postavených na třech pilířích – pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. Supervizorka tohoto projektu, paní učitelka Sláviková, ho stručně zhodnotila: „Od počátku vstupu se toho v naší škole mnoho změnilo, podstatně se zkvalitnilo prostředí školy, panuje zde rodinné klima a daří se nám plnit cíl, aby vyučování probíhalo v nestresujících podmínkách. Stále vytváříme a zdokonalujeme bezpečné prostředí pro žáky jak z hlediska úrazové prevence, tak vštěpování zdravého životního stylu. Náš školní vzdělávací program jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. V naší škole tedy usilujeme o porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, porozumění sami sobě a porozumění tomu, co se učíme. Snažíme se, aby všechny naše děti byly připravené se neustále vzdělávat, aby byly schopné formulovat a obhájit svůj vlastní názor, aby děti byly otevřené a slušně vystupující. Hledáme cesty, aby škola byla pro děti smysluplná, nenudily se a učení je bavilo.“

Mnoho dalších projektů je popsáno v jednotlivých výročních zprávách, prezentovány jsou na webu, školním facebooku i v tištěných dokumentech pro archiv školy. Jsou mezi dětmi velice oblíbené, kladně je hodnotí většina rodičů. Umožňují nám propojovat život školy s realitou, dávají dětem prostor pro vzdělávání podle různých zájmů a rozšiřují možnost výběru a vlastní volby činností. Často se díky nim ukáže dosud neobjevený talent nebo nečekaná znalost či schopnost některého z žáků.

Mimoškolních akcí a dalších aktivit má škola rok od roku víc a víc, mnohé z nich jsou již tradicí – jarmarky, zahradní slavnost, různá vystoupení, dobročinné akce apod. Žáci si prostřednictvím školního parlamentu řídí mnoho akcí sami. Vyzdvihnout je potřeba dlouhodobě perfektní spolupráci se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, která má v naší škole již od roku 1996 pobočku.

Během období 2013 – 2017 aktivně pracovala v naší škole školská rada, ve které spolupracují zástupci školy, rodičů a zřizovatele školy.

Ve sledovaném období ve škole proběhly dvě kontroly ČŠI. První v prosinci 2013  uvedla v hodnocení průběhu vzdělávání následující zjištěné skutečnosti: příkladný rozvoj čtenářské gramotnosti, systematický a kreativní rozvoj, rozvoj kritického myšlení dětí, příkladný rozvoj sociální gramotnosti, příznivé sociální klima, výuka matematiky Hejného metodou je příkladem dobré praxe, přírodovědná gramotnost je na požadované úrovni, podporována je projekty, informační gramotnost a rozvoj komunikace v cizím jazyce je na požadované úrovni. V hodnocení výsledků vzdělávání: výstižné slovní hodnocení pokroku žáků, dobré celkové výsledky vzdělávání. V závěrech: řízení školy je nadstandardní, ředitelka efektivně zapojuje školu do projektů, které jsou využívány zejména ke zlepšení vzdělávání, mezi silné stránky školy patří i účinná prevence sociálně patologických jevů, prohlubování odborné kvalifikace učitelů v rámci DVPP, kvalitní uvádění začínajících učitelů do praxe. Škola nemá dostatek odborných učeben. Pracovní sešity hradí zákonní zástupci žáků. ČŠI navrhuje: motivovat nekvalifikované pedagogy k doplnění odborné kvalifikace; motivovat školní metodičku prevence, koordinátory ICT, ŠVP a environmentální výchovy k absolvování specializačního studia. Zvýšil se počet žáku a tříd. I nadále si škola udržuje kvalitní úroveň řízení a vzdělávání.

Další kontrola ČŠI proběhla v září 2015 na podnět paní Hrdinové podle § 174 odst. 5 školského zákona. Výsledky: oblast řízení má nadstandardní úroveň, personální předpoklady vykazují sice rizika v oblasti odborné kvalifikovanosti pedagogů, ale přesto umožňují plnit na požadované úrovni obsah vzdělávání stanovený v ŠVP ZV, materiální i finanční předpoklady umožňují realizovat na požadované úrovni cíle stanovené v ŠVP ZV, průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu je na požadované úrovni, výsledky vzdělávání v ZŠ jsou na požadované úrovni.

Závěry: silné stránky jsou řízení školy, podnětné prostředí pro vzdělávání, zapojení všech pedagogů do DVPP, škole se daří zapojovat do různých projektů a jejich prostřednictvím zlepšovat podmínky pro vzdělávání. Nedostatky neodstraněné na místě: čtyři pedagogové zajišťují výuku bez požadované odborné kvalifikace. Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech od data poslední inspekční činnosti: v úrovni řízení školy nedošlo ke změnám, ZŠ pokračuje ve výuce matematiky Hejného metodou, výsledky vzdělávání žáků jsou dlouhodobě stabilní.

Všechny výše uvedené skutečnosti a dosažené úspěchy dokládají zvýšené úsilí a nasazení všech zaměstnanců školy. Uskutečněné změny se vždy děly promyšleně a na základě společného plánování a rozhodování, v souladu s filozofií našeho ŠVP Škola porozumění a bezpečí.  Vždy jsme přitom měli na paměti to nejdůležitější, čímž je pro nás rozvoj, úspěch a pokrok každého našeho žáka.

Děkuji všem pedagogům i zaměstnancům školy, kteří během sledovaného období svědomitě plnili zadané úkoly. Strategický plán školy se spoluprací celého školního týmu podařilo téměř beze zbytku naplnit.

 

 

Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy