Dopis rodičům budoucích prvňáčků

V Bohutíně 11. ledna 2014

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilí rodiče a naši budoucí prvňáčci,

zveme vás k zápisu do 1. třídy Základní školy Bohutín, okres Příbram. Pro Vaši lepší představu bychom vám chtěli předložit základní  informace o naší škole.

Základní škola v Bohutíně patří mezi menší školy rodinného typu. V letošním školním roce ji navštěvuje 178 žáků v 10 třídách. Působí zde 17 pedagogů, 3 provozní zaměstnanci a ve školní jídelně pracují 3 kuchařky.

Výhodou nižšího počtu žáků ve třídách, oproti výuce v městských školách, je příjemná atmosféra a takřka rodinná pohoda. V naší škole panují dobré vztahy mezi učiteli a žáky, což podporuje motivaci žáků, dává jim zažít radost z úspěchů. Podporujeme učení beze stresu, což je základní předpoklad pro dobré výsledky v učení.

Naši školu zřídila obec Bohutín jako právní subjekt v roce 2000. Výuka je zajišťována podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu „Škola porozumění a bezpečí“. Cílem vzdělávacího programu je nejen získání znalostí a vědomostí, ale i vlastní objevování poznatků a získávání zkušeností v podobě kompetencí potřebných pro život. Také pracujeme podle nové strategie rozvoje školy, kterou vytvořili učitelé v září 2013.

Pro první třídy jsme vybrali učebnice nakladatelství Fraus. Při výuce matematiky na 1. stupni využíváme nejmodernější metodu profesora Hejného, kdy dítě samo řeší problémy a nachází řešení ve strukturách různých matematických prostředí a učitel jej pouze vede.  K nové výukové řadě učebnic využíváme i elektronické učebnice a další multimediální pomůcky, interaktivní tabuli a počítače. Při vyučovacích hodinách používáme moderní metody, na které jsou učitelé odborně vyškoleni – metody RWCT, využití typologie MBTI, práce se SmartBoardem. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti.

Reflexi práce dětí ve škole mohou rodiče sledovat v osobních  portfoliích dětí. Děti učíme sebehodnocení, hodnocení spolužáků i učitelů. Žákům nabízíme kvalifikovanou výuku anglického jazyka od 3. ročníku tři hodiny týdně. Druhý cizí jazyk (německý) se učí od 7. ročníku dvě hodiny týdně a dále si vybírají z volitelných předmětů: informatiky, přírodovědných praktik, matematiky, environmentálních praktik a sportovních aktivit.

Užitečná a velmi potřebná je spolupráce rodiny a školy. V letošním roce jsme vytvořili koncepci spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci dětí. Vzájemně dobrým vztahům napomáhá pravidelný kontakt vyučujících s rodiči na společných schůzkách, konzultacích i na kulturních a sportovních akcích školy. Nově se osvědčila i elektronická komunikace.

Ve škole pracuje nově zvolený parlament ze zástupců žáků od 3. ročníku a školská rada ze zástupců rodičů, učitelů a zřizovatele školy.

Pro naše děti zajišťujeme řadu kulturních, sportovních a jiných akcí, které jsou součástí vzdělávacího procesu. Navštěvujeme kino, divadlo, knihovny a výstavy v Příbrami a v Rožmitále pod Třemšínem, pořádáme ekologické, historické i hudební výchovné pořady přímo ve škole, jezdíme na různé exkurze a výlety. Zapojujeme se do sportovních soutěží, pořádáme plavecký výcvik, bruslení a lyžařský kurz. Za nejzdařilejší akce školy považujeme vánoční a velikonoční jarmarky, vánoční besídky, vystoupení ke Dni matek a zahradní slavnost.

Již několikátým rokem mohou žáci pracovat na počítačích v učebně informatiky. Kromě učebny informatiky využívají učitelé a žáci ke své výuce čtyři interaktivní tabule (z toho dvě na 1. stupni), které umožňují multimediální vyučování i další počítače umístěné přímo v učebnách, všechny počítače jsou připojeny k internetu.

Ve škole jsou otevřena tři oddělení školní družiny, jedno i v ranním provozu. Jedna z nejhezčích učeben pro školní družinu je v podkrovní vestavbě. V loňském roce jsme nově zařídili a vybavili další učebnu pro ŠD, děti získaly mnohem lepší a příjemnější prostředí s novým barevným nábytkem i kuchyňskou linkou.  I třetí oddělení prošlo drobnou rekonstrukcí. V jednotlivých odděleních školních družin mají děti spoustu hraček a pomůcek pro výtvarné a pracovní činnosti. Pomocí didaktických her si zde žáci procvičují své vědomosti, paměť a pozornost. Za pěkného počasí se mohou děti vydovádět na prolézačkách a houpačkách na školní zahradě.

Od roku 1997 působí na naší škole pobočka ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Děti tak mají možnost navštěvovat hudební a výtvarný obor přímo ve škole. Díky této spolupráci se škola může pochlubit kvalitně vybavenou keramickou dílnou a množstvím žáků hrajících na různé hudební nástroje.

V roce 2006 byla naše škola zařazena do sítě Škol podporujících zdraví, které řídí SZU Praha. Dlouhodobě se také zaměřujeme na environmentální výchovu. Předloni jsme se zapojili do mezinárodního programu „Ekoškola“, který vede k propojení environmentální výchovy ve škole k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“ a od podzimu 2012 i do projektu „Mléko do škol“, kdy si děti ke svačinám mohou zakoupit dotované mléčné výrobky. V letošním školním roce jsme se ukončili projekt EU OPVK Peníze do škol, který nám přinesl finance na zakoupení nových počítačů, dělení tříd a tvorbu digitálních učebních materiálů, které nám umožňují zkvalitňovat výuku.

Třídy postupně vybavujeme novým školním nábytkem, letos byl vybaven první stupeň skříňkami a výškově stavitelnými židlemi a lavicemi. V roce 2005 byla zrekonstruována kotelna a po škole bylo rozvedeno nové topení.

Součástí školy je i školní jídelna, která byla vybavena nejmodernějším konvektomatem a novým sporákem. Díky tomu zlepšujeme kvalitu stravy, také jsme odstranili používání umělých sladidel a ochucovadel s glutamátem. Jídelna je zapojena do projektu Zdravá výživa.

Dětem dále slouží školní knihovna a v roce 2009 nově zrekonstruována školní tělocvična. Již několik let využíváme půdní přestavbu, kde jsou nové prostory pro školní družinu, kancelář a kabinet.

V létě proběhla velká rekonstrukce budovy školy, její zateplení, výměna oken a úprava okolí školy, která tak získala moderní vzhled a zejména ekonomičtější provoz.

V prosinci 2013 provedla ČŠI na naší škole celkovou inspekci včetně státní kontroly. Hodnocení naší školy vyznívá vysoce kladně. Zpráva z této inspekce je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Na konci školního roku budete pozváni na školu před školou, kde si děti vyzkouší práci s jejich budoucí učitelkou během jednoho odpoledne, zpravidla je to den, kdy se koná zahradní slavnost.

Celou školu a její vybavení si můžete prohlédnout při zápisu do 1. třídy nebo ve dnech otevřených dveří v týdnu před zápisem. Již se na vás těšíme!

Podrobnosti o naší škole najdete též na našem webu a facebooku:

 

http://www.zsbohutin.cz/

https://www.facebook.com/ZakladniSkolaBohutinOkresPribram?ref=br_rs

http://skolabohutin.rajce.idnes.cz/

 

nebo na telefonních číslech 318 676 217 nebo 739 039 560.

 

Děti, letos vás čeká zápis, kterým vás provedou vaši dobří známí šmoulové. Takže se nemusíte ničeho bát a přijďte s úsměvem rozšířit náš školní kolektiv.

 

 

 

Mgr. Vladimíra Melicharová                          Mgr. Lenka Malá

ředitelka školy