Poplatky za školské služby

Základní škola Bohutín, 262 41 Bohutín 37, okr. Příbram,

IČO: 70565902, tel. 318 676 217, e-mail: zsbohutin@zsbohutin.cz

Čj.  88 /2017 

                        

Stanovení úplaty za školské služby

Na základě §123 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka ZŠ Bohutín, okres Příbram následující výši úplaty za školské služby s účinností od 1. 9. 2017:

Stravování

stravování žáka 7 – 10 let                              23,- Kč za oběd

stravování žáka 11 – 14 let                            25,- Kč za oběd

stravování žáka 15 a více let                         27,- Kč za oběd

 

Pobyt žáka ve školní družině                      celoměsíční                            400,- Kč

                                                                       méně než 3krát týdně             200,- Kč

 

Pobyt žáka ve školním klubu                     celoměsíční                              300,- Kč

                                                                       méně než 3krát týdně             150,- Kč

                                                                       pouze polední přestávky            zdarma

Kroužky

účast na prvním kroužku                               300 Kč  za pololetí

účast na druhém a dalším kroužku                150 Kč  za pololetí

 

 

Školní jídelna

Strávníci se dělí podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. do věkových kategorií podle věku dosaženého ve školním roce.

Poplatky za obědy je nutné hradit platebním příkazem z účtu nebo složenkou na účet číslo 27 – 6480480257/0100 s variabilním symbolem, který stanoví vedoucí ŠJ (do 20. před začátkem následujícího měsíce).

Na začátku září je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny dny, ve kterých bude žák odebírat oběd. Noví strávníci musí vyplnit přihlášku ke stravování. Obědy na září se platí hotově.

Obědy lze odhlásit den předem, stačí telefonicky na čísle 606 676 145. Pouze při náhlém onemocnění je možné obědy odhlásit ráno do 7,30 hodin nebo odebrat oběd do jídlonosiče. Pokud nebudou obědy odhlášeny, budou od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole účtovány i režijní náklady. V případě nahlášených výletů, exkurzí budou obědy odhlášeny pro celou třídu hromadně a ranní odhlašování nebude akceptováno, za ostatní odhlašování zodpovídá žák a jeho zákonný zástupce.

 

Stravování žáků v době nemoci

Zařízení školního stravování – školní jídelna uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 119 a podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9.

 

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, kdy je žákovi podle výše uvedených předpisů povoleno odebrat oběd. Na další dny je nutné dítě  ze stravování odhlásit. Pokud obědy nebudou odhlášeny a školní jídelna je připraví, lze vymáhat režijní náklady ve výši 39 Kč za 1 oběd.

 

Pokud si rodiče přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech (nesmí se však jednat o infekční nemoc), bude cena oběda zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i mzdové a provozní náklady na přípravu oběda. Žáci se tak v době nemoci stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací.

 

Školní družina, školní klub a kroužky

Poplatky za školní družinu vybírají vychovatelky školní družiny předem za pololetí podle počtu dnů za týden, na které je dítě přihlášeno do ŠD. Poplatek lze uhradit převodem na účet školy 27 – 6480450277/0100 s variabilním symbolem rodného čísla žáka, specifický symbol 1.

Úhradu za ŠD a ŠK je možné uhradit v případě účasti kratší než celé pololetí v poměrné částce.

V případě, že se žák chce úplně odhlásit ze ŠD nebo ŠK, je nutné to udělat písemně. Rozhodující datum pro odhlášení je datum, kdy písemnou odhlášku odevzdá vedoucí vychovatelce ŠD paní Vondráškové. Při odhlášení během měsíce tj. od 1. do 31. dne se za datum odhlášení počítá následující měsíc. Ústní způsob odhlášení, či odhlášení u vedoucího zájmového útvaru, není možný. Stejně tak přihlášení do ŠD a ŠK je možné jen po vyplnění přihlášky a jejím odevzdání u paní vychovatelky Renaty Vondráškové. Žák, který je přihlášen do ŠD, může navštěvovat jakýkoliv počet zájmových útvarů organizovaných školou.

Poplatky za školní klub vybírá vychovatelka školního klubu předem za pololetí. Poplatek lze uhradit převodem na účet školy 27 – 6480450277/0100 s variabilním symbolem rodného čísla žáka, specifický symbol 2. Ze ŠK odchází žák sám podle svého uvážení. Rodiče žáků 5. ročníku mohou požádat o pevně stanovenou dobu docházky dítěte do ŠK.

Finanční prostředky za kroužky vybírá předem pololetně vedoucí zájmového kroužku. Poplatek lze uhradit převodem na účet školy 27 – 6480450277/0100 s variabilním symbolem rodného čísla žáka, specifický symbol 3.

Vychovatelky i vedoucí kroužků vyplňují stvrzenky, originál předávají plátci, 1. kopie zůstává v bloku. Vybraná hotovost spolu s kopiemi stvrzenek bude odevzdána v pokladně školy jednorázově.

Vybrané finanční prostředky za kroužky jsou určeny na provozní náklady a úhradu mzdy a odvodů ze mzdy pracovníků, kteří kroužky vedou. Odměna je stanovena smluvně a řídí se především počtem žáků v kroužku a náročností činnosti.

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. lze požádat o snížení nebo prominutí úhrady. Žádost se podává písemně, prostřednictvím vychovatelky ŠD, ŠK, vedoucího kroužku nebo přímo a rozhoduje o ní ředitelka školy.

 

V Bohutíně 26. 8. 2017                                                             Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy