Poplatky za školské služby

Základní škola Bohutín, 262 41 Bohutín 37, okr. Příbram,

IČO: 70565902, tel. 318 676 217, e-mail: zsbohutin@zsbohutin.cz

 

                       

POPLATKY ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY

  

Na základě ustanovení § 123 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka ZŠ Bohutín, okres Příbram, následující výši úplaty za školské služby s účinností od 1. 9. 2018.

 

 

 1. STRAVOVÁNÍ

1.1.  stravování žáka 7 – 10 let                     23,- Kč/oběd

         stravování žáka 11 – 14 let                   25,- Kč/oběd

        stravování žáka 15 a více let                 27,- Kč/oběd

 

 • Strávníci se dělí podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., do věkových kategorií podle věku dosaženého ve školním roce. Poplatky za obědy je nutné hradit platebním příkazem z účtu nebo složenkou na účet číslo 27-6480480257/0100 s variabilním symbolem přiděleným vedoucí školní jídelny (a to vždy do 20. před začátkem následujícího měsíce) nebo je vybírá vedoucí školní jídelny paní Křivonosková v hotovosti nejvýše na 2 stravné měsíce předem.
 • Na začátku září je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny dny, ve kterých bude žák odebírat oběd. Noví strávníci musí vyplnit přihlášku ke stravování. Obědy na září se platí hotově.
 • Obědy lze odhlásit den předem, stačí telefonicky na čísle 606 676 145. Pouze při náhlém onemocnění je možné obědy odhlásit ráno do 07:30 hodin nebo odebrat oběd do jídlonosiče. Pokud nebudou obědy odhlášeny, budou od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole účtovány i režijní náklady. Pro školní rok 2018/2019 režijní náklady byly stanoveny na 50,- Kč za 1 oběd. V případě nahlášených výletů, exkurzí budou obědy odhlášeny pro celou třídu hromadně a ranní odhlašování nebude akceptováno. Za ostatní odhlašování zodpovídá žák a jeho zákonný zástupce.

 

 • Stravování žáků v době nemoci

Zařízení školního stravování – školní jídelny uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle školského zákona č. 561/2004 Sb., dle ust. § 119 a podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ust. § 4 dost. 9. V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, kdy je žákovi podle uvedených předpisů povoleno odebrat oběd. Na další dny je nutné dítě ze stravování odhlásit. Pokud obědy nebudou odhlášeny a školní jídelna je připraví, lze vymáhat režijní náklady ve výši 50,- Kč za 1 oběd.

Pokud si rodiče přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech (nesmí se jednat o infekční nemoc), bude cena oběda zahrnovat finanční normy na potraviny i mzdové a provozní náklady na přípravu jídla. Žáci s tak v době nemoci stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací.

 

 

 1. POBYT ŽÁKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a školním klubu

 2.1. Poplatky ve školní družině

          celoměsíční                                               100,- Kč/měsíčně

          méně než 3krát týdně                                 60,- Kč/měsíčně

          polední družina je zdarma

 

 • Poplatky za školní družinu vybírají vychovatelky školní družiny předem za pololetí podle počtu dnů za týden, na které je dítě přihlášeno do školní družiny. Za první pololetí školního roku 2018/2019 nejpozději do 30. 9. 2018 a za druhé pololetí nejpozději do 31. 1. 2019. V případě, že úhrada za školní družinu nebude do tohoto termínu uhrazena, dítě může být ze školní družiny vyloučeno. Poplatek lze uhradit také převodem na účet školy 27-6480450277/0100 pod přiděleným variabilním symbolem žáka a specifickým symbolem 1. Vychovatelky školní družiny vyplňují stvrzenky, originál předávají plátci, jedna kopie zůstává v bloku. Vybraná hotovost spolu s kopiemi stvrzenek bude odevzdána v pokladně školy jednorázově.

 

 

 • Poplatky ve školním klubu

        celoměsíční                                                   80,- Kč/měsíčně

        méně než 3krát týdně                                    50,- Kč/měsíčně

 

 • Poplatky za školní klub vybírá vychovatelka školního klubu předem za pololetí podle počtu dnů za týden, na které je dítě přihlášeno do školního klubu. Za první pololetí školního roku 2018/2019 nejpozději do 30. 9. 2018 a za druhé pololetí nejpozději do 31. 1. 2019. V případě, že úhrada za školní klub nebude do tohoto termínu uhrazena, dítě může být ze školního klubu vyloučeno. Poplatek lze uhradit také převodem na účet školy 27-6480450277/0100 pod přiděleným variabilním symbolem žáka a specifickým symbolem 2. Ze školního klubu odchází žák sám podle svého uvážení. Rodiče žáků 5. ročníku mohou požádat o pevně stanovenou dobu docházky dítěte do školního klubu. Vychovatelka školního klubu vyplňuje stvrzenky, originál předá plátci, jedna kopie zůstává v bloku. Vybraná hotovost spolu s kopiemi stvrzenek bude odevzdána v pokladně školy jednorázově.
 • V případě, že zákonný zástupce chce žáka úplně odhlásit ze ŠD a ŠK, je nutné toto učinit písemně. Rozhodující datum pro odhlášení je datum, kdy písemnou odhlášku odevzdá vedoucí vychovatelce ŠD paní Renatě Vondráškové. Při odhlášení během měsíce tj. od 1. do 31. dne se za datum odhlášení počítá následující měsíc. Ústní způsob odhlášení, či odhlášení u vedoucího zájmového útvaru není možný. Stejně tak přihlášení do ŠD a ŠK je možné jen po vyplnění přihlášky a jejím odevzdání u vedoucí vychovatelky paní Renaty Vondráškové. Žák, který je přihlášen do ŠD, může navštěvovat jakýkoliv počet zájmových útvarů organizovaných školou.

 

 1. ZÁJMOVÉ KROUŽKY

3.1. Poplatky za zájmové kroužky

        účast v kroužku               100,- Kč/měsíčně

        ve 2. a dalším kroužku      50,- Kč/měsíčně.

 

 • Finanční prostředky za kroužky vybírá pololetně vedoucí zájmového kroužku. Za první pololetí školního roku 2018/2019 nejpozději do 30. 9. 2018 a za druhé pololetí nejpozději do 1. 2019. V případě že úhrada za kroužek nebude do tohoto termínu uhrazena, dítě může být ze zájmového kroužku vyloučeno. Poplatek lze uhradit také převodem na účet školy 27-6480450277/0100 pod přiděleným variabilním symbolem žáka a specifickým symbolem 3. Vedoucí kroužků vyplňují stvrzenky, originál předávají plátci, jedna kopie zůstává v bloku. Vybraná hotovost spolu s kopiemi stvrzenek bude odevzdána v pokladně školy jednorázově.
 • Vybrané finanční prostředky za kroužky jsou určeny na provozní náklady a úhradu mzdy a zákonný odvodů z mezd pracovníků, kteří kroužky vedou. Odměna je stanovena smluvně a řídí se především počtem žáků v kroužku a náročností činností.

 

 1. Podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. lze požádat o snížení nebo prominutí úhrady. Žádost se podává písemně, prostřednictvím vychovatelky ŠD, ŠK, vedoucího kroužku nebo přímo a rozhoduje o ní ředitelka školy.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

5.1. Tímto vnitřním předpisem se zrušuje směrnice „Poplatky za školské služby“ ze dne 26.8.2017 včetně všech jejích dodatků a příloh. Směrnice nabývá účinnosti od 3. 9. 2018.

 

 

 V Bohutíně 31. 8. 2018                                                                                                          Mgr. Lada Králová,

                                                                                                                                                     ředitelka školy v.r.