Školní družina

 

 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti. Stejně důležitá je příprava na vyučování, která ve školní družině probíhá formou didaktických her.

Provoz ranní družiny je ve školním roce 2016/2017 od 7.00 h do 7.30 h, odpolední družina od 11.20 h do 16.20 h. Naše ŠD má tři oddělení pro žáky 1. – 4. třídy. Finanční příspěvek na neinvestiční náklady na jeden měsíc činí 100,-Kč pro děti, které navštěvují školní družinu více než 8 dní v měsíci, pro ostatní děti je to 50,-Kč. Poplatek za 1. pololetí vybíráme v září, za 2. pololetí v únoru. Rodiče mohou částku uhradit v hotovosti nebo na účet školy.

  1. oddělení – 1. třída, 3.třída – dívky                    vych. Barbora Havejová
  2. oddělení – 2. třída, 3. třída – chlapci                vych Renata Vondrášková
  3. oddělení – 4. A, 4.B                                          vych. Dana Teichmannová

Výchovně – vzdělávací práce probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu v Bohutíně a podle ročního plánu. Vytváříme dětem klidné prostředí, ve kterém rozvíjíme jejich tvořivost, vedeme je k otevřené komunikaci, k schopnosti naslouchat kolektivu. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. Učíme děti odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, vedeme je ke správným stravovacím návykům, k dodržování osobní hygieny a posilování tělesné zdatnosti. Kromě pravidelných činností je každý den rozvíjena jedna zájmová činnost. Zejména mladší děti uplatňují tvořivost v pracovně – technické a výtvarné výchově. Starší žáci preferují sportovní činnost a informatiku. Všechny děti vedeme ke kladnému přístupu k přírodě. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh nebo jemná motorika. Hravou formou si procvičují matematiku, český jazyk a přírodovědu. Velmi oblíbené jsou u dětí logické hry. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry, stolní tenis a hry na pískovišti.

V září jsme uvítali nové žáky a moc si přejeme, aby se jim tu líbilo tak, jako jejich starším spolužákům.

Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka

 

Autor