Charakteristika školy

škola před a po

Charakteristika Základní školy Bohutín, okres Příbram

Základní škola Bohutín, okres Příbram je plnotřídní základní škola s prvním a druhým stupněm. Od 1. ledna 2000 je škola právním subjektem, pracuje jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obecní úřad v Bohutíně.

Kapacita školy je 225 žáků. Škola sdružuje ještě školní družinu s plně naplněnou kapacitou 90 žáků, školním klubem s neomezenou kapacitou a odloučenou školní jídelnu s kapacitou 150 jídel.

Obecná škola byla v Bohutíně založena asi v roce 1787, měšťanská škola vznikla roku 1909. Základy části dnešní budovy pocházejí z roku 1849, přístavba byla provedena v roce 1885. V druhé polovině 50. let byla vystavěna nejnovější část budovy s tělocvičnou. V letech 1975 – 76 byla postavena kotelna a zavedeno ústřední topení. Škola má i vlastní zahradu.

Každým rokem je část školy rekonstruována, byly zrekonstruovány a  zmodernizovány toalety, obnoveny vnitřní rozvody a radiátory topení, byla rekonstruována kotelna. Další větší investicí  byla celková rekonstrukce půdy nad novější částí budovy. Získali jsme tak nové podkrovní prostory – velkou školní družinu, kancelář a sklad.

Grant z KÚ nám umožnil opravit vybavení na školní zahradě, zakoupit drobné tělovýchovné náčiní a nářadí. Pro naše žáky byly pořízeny odrazové trampolínky a venkovní stůl na stolní tenis.

V červenci 2013 pak začala náročná a výrazná rekonstrukce obvodového pláště školy. Bylo provedeno zateplení celé budovy spojené s novou barevnou fasádou. Výsledkem je zajímavý komplex v teplé žluti, který je protikladem dřívější nevýrazné šedé barvě. V souvislosti se zateplením budovy pak proběhla také výměna vchodových dveří a všech oken za nová, plastová.

 Investorem celé akce byl zřizovatel školy, tedy Obec Bohutín.  Celkové náklady činily 4 000 000 Kč.

Dnes jsou v přízemí novější části třídy prvního stupně, v suterénu dílny, keramická pec s přípravnou a tělocvična. V přízemí starší části je sborovna, kancelář zástupkyně ředitelky, školní družiny, šatna, cvičná kuchyňka a školní klub. V prvním patře jsou třídy druhého stupně, třída sloužící jako pracovna informatiky, pracovna ekonoma a školní psycholožky, školní družina a ředitelna, dva malé kabinety a sklad učebnic a učebních pomůcek.

Žáci do naší školy dojíždějí i z 5 spádových obcí a z Rožmitálu pod Třemšínem i z Příbrami.

Naše škola spolupracuje s rodiči našich žáků, zúčastňuje se akcí obce. Funguje školská rada, ve které jsou zástupci zřizovatele, rodičů i školy a která mimo jiné schvaluje důležité dokumenty školy – školní vzdělávací program, řád školy, výroční zprávu apod.

Ve škole pracuje i žákovský školní parlament. 

Škola byla dne 15. června 2006 po roční přípravě přijata do sítě projektu „Zdravá škola“, jejímž garantem je Státní zdravotní ústav v Praze. Cílem programu je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se zodpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho životní priority.

Personální podmínky jsou poměrně stabilizované, o výchovu a vzdělání žáků školy se stará ředitelka, zástupkyně ředitelky,  pedagogové a  vychovatelky. Dalšími zaměstnanci  jsou školní psycholožka, speciální pedagožka, účetní, školnice, uklízečka a tři zaměstnankyně školní jídelny. Personál školy spolu vytváří dobré podmínky pro práci pedagogů a žáků.

Vedením školy je trvale podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků v seminářích, které vedou k naplňování plánů školy. Nyní je prioritní vzdělávání napomáhající plnění školního vzdělávacího programu,  získávání dalších znalostí zajímavých metod a forem práce, využití moderní multimediální techniky, rozvoj individuální práce se žáky, získávání nových poznatků pro prohloubení znalostí v neaprobovaných předmětech i získávání manažerských dovedností.

Součástí práce učitelů na naší škole je pochopitelně i pozornost věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. 

Výhodou je i pobočka ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, která v naší škole funguje již dlouhá léta. Naši žáci tak nemusejí dojíždět do hlavní budovy ZUŠ v Rožmitále a  vzdělávají se v uměleckých oborech přímo v budově naší školy.