Školní klub

 

ŠK – 5. – 9. tř.                      

vychovatelky:

Lucie Kratochvílová

Mgr. Karolína Šuchmanová

Mgr. Jitka Mrázová

Mgr. Lenka Malá

Mgr. Petra Pechačová

Renata Vondrášková

Mgr. Ilona Chvalníková

 

 

Provoz ŠK:     11.20h – 15.00h

 

Poplatky za ŠK:

pobyt žáka ve školním klubu:

celoměsíční                                               60,- Kč 

2 dny v týdnu                                             30,- Kč 

pouze polední přestávky                           zdarma

 

Řád školního klubu

 

Činnost školního klubu navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Provoz školního klubu je upraven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí.
Ve školním klubu se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné a příprava na vyučování.

 

Cíle zájmového vzdělávání

 • rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a poznávání, vnímavost a citlivé vztahy k lidem a přírodě
 • získávání všeobecných poznatků, osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na svoje okolí
 • osvojování si základů hodnot
 • výchova k smysluplnému využívání volného času a vybavování žáků dostatkem námětů pro jeho naplňování
 • výchova k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám

 

Provozní doba ŠK:                 PO – PÁ – 11.20 – 15.00 h

                                                            

 1. Do ŠK mohou být přihlášeny děti II. stupně základní školy na základě vyplněného zápisního lístku. Účastníkem může být i žák prvního stupně, který není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny. Při velkém zájmu o ŠK mají přednost mladší a dojíždějící žáci.
 2. Činností školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do klubu.
 3. Do ŠK přicházejí a odcházejí žáci samostatně, docházka do ŠK není pravidelná. Žáci se neshromažďují v prostorách školy, pokud není školní klub otevřen.
 4. Přihlášení a odhlášení žáka je možné během celého školního roku písemnou formou. Přihlášení je možné pouze v případě nenaplněné kapacity ŠK.
 5. Pokud žák soustavně, nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, bude ze ŠK vyloučen. O tomto opatření rozhoduje ředitel školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem žáka.
 6. Při veškeré činnosti ve ŠK vychovatelky zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně zodpovídají za děti zapsané v docházkovém sešitě. Vychovatelky dodržují veškeré platné předpisy BOZP. Před každou činností upozorní vychovatelka na případné nebezpečí.
 7. Žák je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc žákovi, u vážného poranění pak lékařské ošetření, oznámení úrazu zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu.
 8. Odchod dětí ze ŠK  je možný pouze se souhlasem vychovatelky.
 9. Žáci svévolně nepoškozují zařízení a vybavení školy a ŠK. Při úmyslném poškození bude na rodičích požadována oprava či úhrada částky spojené s opravou.
 10. ŠK může využívat všechny prostory školy (tělocvična, dílna, školní zahrada, počítačová učebna). V těchto prostorách musí žáci dodržovat řád učeben.

 

Formy a metody vzdělávání

Téměř veškeré činnosti školního klubu jsou založeny na hrách, které přinášejí dětem nové informace, znalosti, dovednosti a zážitky. Zájmové vzdělávání ve školním klubu probíhá formou pravidelných činností přihlášených účastníků podle stanoveného programu. Z důvodu vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí se také využívá forma individuální práce. Otevřená nabídka spontánních činností je základem neformální kamarádské komunikace.

 

 • Volná činnost – ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, luštění křížovek, apod.
 • Pravidelná zájmová činnost – se realizuje v oblasti informatiky, v oblasti sportovně–rekreační, výtvarně –estetické, pracovně – technické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí.
 • Příprava na vyučování – možnost psaní domácích úkolů, hraní logických a didaktických her, opakování učiva, četba, vypracování projektů na počítači.