Jídelna

Informace pro rodiče

Školní jídelna:

3. 7. 2018

Vážení rodiče,

dětem začaly vytoužené prázdniny, a přesto je čas již myslet na další školní rok. Ještě jednou prosím o zrušení všech pravidelných plateb včetně měsíce srpna, neboť první platbu je nutné uhradit v hotovosti spolu s přihlášením obědů. Přihlášené obědy z tohoto školního roku se nepřevádějí na příští školní rok. Přihlášku ke stravování je nutné obnovit.

Obědy na následující školní rok se mohou přihlašovat již v srpnu, a to 27. – 31. 8. 2018 vždy od  9.00 do 11.00 hodin. Dále pak v září mezi 6. a 10. hodinou.

Platby budou probíhat stejně jako v minulých letech: na září hotově, dále pak v měsících září až květen trvalým příkazem podle počtu přihlášených obědů.  Ve výjimečných případech hotově v září na I. pololetí a v lednu na II. pololetí.

Přihlaste, prosím, obědy včas – první školní den bývá dlouhé čekání na přihlášení obědů, stejně tak není možné první den přihlásit obědy telefonicky.

Přejeme Vám i Vašim dětem krásné slunečné prázdniny a budeme se těšit v příštím školním roce na shledání.

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ

 

 

Důležité upozornění ! ! !

Co je GDPR (angl. General Data Protection Regulation) – je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

V platnost vstoupí od 25. 5. 2018.

Na základě tohoto nařízení je nutné změnit variabilní symbol u platby za obědy Vašeho dítěte. Rodná čísla budou jakožto variabilní symbol zrušena a každý žák dostane během měsíce března evidenční číslo, pod kterým je veden ve školní jídelně. Toto číslo je nutné uvést jako variabilní symbol při platbě za obědy již v dubnu.

 

 

24.5.2018

 

Jelikož se nám nezadržitelně blíží konec školního roku, prosím rodiče o zrušení všech plateb za obědy. V měsíci květnu proběhla platba na červnové obědy a v měsíci červnu, červenci a srpnu je nutné platby zrušit. Případné přeplatky budou vráceny o prázdninách, o nedoplatcích budou rodiče informováni v měsíci červnu.

V příštím školním roce budou platby probíhat tak, jak je uvedeno v Řádu školní jídelny – platby na září v hotovosti a dále pak opět trvalým příkazem. Bližší informace o přihlašování a placení obědů budou uvedeny na stránkách školy na konci školního roku.

Děkuji,  Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ

 

 

 

Vážení rodiče,

jelikož máme u mnoha strávníků nedoplatky, zkontrolujte si, prosím, pravidelné platby na obědy, případně se informujte 1. a 2. března ve školní jídelně o stavu konta Vašeho dítěte (stačí telefonicky).  Nedoplatky je nutné uhradit co nejdříve. V případě, že bude nedoplatek vyšší než 200,- Kč, budou obědy odhlášeny a přihlášeny opět až po zaplacení dlužné částky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ Bohutín

Děkuji, Křivonosková J., vedoucí ŠJ

 

 

Cena obědů:

stravování žáka                      7 – 10 let                 23,- Kč za oběd
stravování žáka                      11 – 14 let               25,- Kč za oběd
stravování žáka                      15 a více let             27,- Kč za oběd

 

Číslo účtu: 27-6480480257/0100

 

V září hradí hotově pouze prvňáčci a nově přihlášení strávníci. Ostatní obdrží informaci o stavu konta jejich dítěte.

Na další měsíce je úhrada bezhotovostní do 20. dne před začátkem následujícího měsíce.
Obědy lze odhlásit den předem telefonicky na čísle 606 676 145.

Při náhlém onemocnění je možné obědy 1. den nepřítomnosti odhlásit ráno do 7,30 hodin nebo odebrat oběd do jídlonosiče.

Pokud nebudou obědy odhlášeny, budeme nuceni od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole účtovat i režijní náklady. V případě nahlášených výletů, exkurzí budou obědy odhlášeny pro celou třídu hromadně a ranní odhlašování nebude akceptováno, za ostatní odhlašování zodpovídá žák a jeho zákonný zástupce.

 

Nejprve je nutné nahlásit ve ŠJ název vašeho bankovního ústavu a číslo vašeho účtu pro zavedení do evidence. Tam budou zasílány případné přeplatky (na konci kalendářního roku a poté na konci školního roku).

Od října bude placení v tomto školním roce probíhat takto 

          1. převodem z účtu:

 podle počtu obědů v měsíci plaťte trvalým příkazem určitou částku, která je uvedena níže, nejpozději k 20. dni před následujícím měsícem, ve kterém se strávník bude stravovat.

 

 Číslo účtu, kam je třeba zasílat zálohy:

 Komerční banka Příbram    27- 6480 480 257/0100

 Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo vašeho dítěte.

 

2. složenkou na poště:

 nejpozději k 20. dni před následujícím měsícem, ve kterém se strávník bude stravovat. Číslo účtu a výše záloh uvedena v bodě 1. Vyúčtování záloh bude provedeno stejným způsobem jako při placení trvalým příkazem.

 

 Při těchto způsobech placení nebude docházet k tomu, že by některé děti byly na začátku měsíce bez oběda. Jejich nahlášené obědy budou automaticky převáděny na další měsíc (stejně jako tomu bylo v minulém školním roce při placení obědů přes účet) – pouze v případě, že se při kontrole plateb zjistí, že není záloha uhrazena, bude strávník z obědů vyškrtnut.

 

Obědy lze odhlásit den předem, stačí telefonicky na čísle 606 676 145. Pouze při náhlém onemocnění je možné obědy odhlásit ráno do 7,30 hodin nebo odebrat do jídlonosiče. Pokud nebudou obědy odhlášeny, budou od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole účtovány i režijní náklady. V případě výletů, exkurzí a podobně nebude ranní odhlašování akceptováno, za odhlášení zodpovídá žák a jeho zákonný zástupce nikoli škola!

 

 

Stravování žáků v době nemoci

Zařízení školního stravování – školní jídelna uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 119 a podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9.

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, kdy je žákovi podle výše uvedených předpisů povoleno odebrat oběd. Na další dny je nutné dítě  ze stravování odhlásit, pokud obědy nebudou odhlášeny a školní jídelna je připraví, budou požadovány režijní náklady.

Pokud si rodiče přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech  (nesmí se však jednat  o infekční nemoc), bude cena oběda zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i mzdové a provozní náklady na přípravu oběda. Žáci se tak v době nemoci stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací.