Nový školní rok 2018/2019

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče!

 

Začátek září definitivně odzvonil prázdninám, ty utekly jako voda a já věřím, že jste si všichni odpočinuli a načerpali nové síly a že vaše léto bylo plné nezapomenutelných dobrodružství, úžasných výletů a skvělých okamžiků. Ráda bych Vás co nejsrdečněji přivítala na prahu nového školního roku 2018-19.

Během prázdnin jsme ve škole zrealizovali celou řadu oprav za účelem zlepšení prostředí či zvýšení bezpečnosti žáků. 

Po celý květen a převážnou část června probíhala ve škole za plného provozu rekonstrukce stávající nevyhovující počítačové učebny, která se plně doladila začátkem prázdnin. Rekonstrukce se ukázala náročnější, než jsme čekali. Všechny zádrhele však byly zdárně překonány a nyní můžeme s hrdostí a radostí prohlásit, že nová, moderně vybavená odborná počítačová učebna je hotova a připravena žákům k užívání. Děkujeme našemu zřizovateli, obci Bohutín, za navýšení potřebných finančních prostředků, které jsme použili na rekonstrukci a vybavení počítačové učebny.

Rekonstrukce to byla skutečně důkladná, včetně nových podlah i stropních podhledů a osvětlení. Celá učebna byla kompletně nově vybavena potřebnými moderními stolky a židlemi, počítači, monitory, projektorem, projekčním plátnem a nyní čeká na své žáky. Ti ji budou moci spolu se svými učiteli využívat nejen během dopoledního či odpoledního vyučování, ale i ve školní družině či klubu a také v rámci příslušných kroužků. Přeji jim, ať se jim v nové učebně dobře pracuje!

V rámci úprav interiérů školy byly vymalovány všechny třídy, školní chodby, družiny, klub, tělocvična, dokončeny byly drobnější úpravy interiérů tříd, družin a jejich vybavení. Podařilo se nám vybavit další učebny projekční technikou, která obohatí a zkvalitní možnosti moderní výuky.

Ve škole došlo během prázdnin k drobným personálním změnám, které byly způsobeny odchodem některých zaměstnanců na jinou školu a odchodem paní zástupkyně Petry Vondráškové na mateřskou dovolenou. Zástupkyní ředitelky školy je slečna Karolína Šuchmanová. Personálně jsme doplnili pedagogický sbor o nové kolegyně – paní učitelku Lenku Brabcovou, slečnu učitelku Martinu Berkovcovou a asistentku pedagoga, paní Ladislavu Liškovou. Všechny nové pedagogické pracovníky v naší škole vítám a přeji jim hodně úspěchů a radosti z pedagogické práce.

A co připravujeme pro nastávající školní rok? Budeme pokračovat v nastaveném směřování školy, zejména ve spolupráci s rodiči a naším zřizovatelem, obcí Bohutín. Pedagogové, žáci i jejich rodiče, budou i v letošním roce nadále moci využívat v rámci školního poradenského pracoviště nejen služeb výchovné poradkyně a metodičky prevence, ale i služeb školní psycholožky a školní speciální pedagožky.

Co se týká různých aktivit pro žáky, chtěli bychom navázat na osvědčené akce, které škola pořádá. Opět se hned začátkem září uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, který by měl napomoci lepší vzájemné spolupráci i utváření zdravého klimatu třídy. Uspořádáme lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku a II. stupně školy s týdenním pobytem na horách. Máme pro naše žáky připraveno hned několik projektů, ať už třídních či celoškolních. Dále proběhnou kulturní i sportovní a společenské akce a další aktivity podle možností a návrhů všech učitelů. Nebudou chybět ani již osvědčené akce pořádané společně s obcí Bohutín, jako vánoční setkání a zpívání na návsi či bohutínský masopust.  Opět nabízíme širokou řadu kroužků a tyto zájmové útvary budeme organizovat dle zájmu a počtu přihlášených žáků v podobném rozsahu jako v minulém školním roce.

S rodiči se kromě společných akcí budeme setkávat i v rámci třídních schůzek a vzájemných konzultací učitel – rodič – žák. O jejich termínech budou rodiče řádně informováni v žákovských knížkách svých dětí i informací na webových stránkách školy.

Na nový školní rok se připravila i školní družina a školní klub, a protože nejen učením je člověk živ, pilně se připravovala i naše školní jídelna.

I nadále v naší škole bude pracovat pobočka Základní umělecké školy J. J. Ryby v Rožmitále p. Třemšínem. Umělecky nadaní žáci tedy nemusejí dojíždět, k dispozici je jim nabídka výtvarných i hudebních oborů přímo v rámci pobočky u nás ve škole.

Nejdůležitějším dokumentem školy je školní vzdělávací program „ŠKOLA POROZUMĚNÍ A BEZPEČÍ“. S naším ŠVP i s ostatními zásadními dokumenty školy (školní řád, pravidla hodnocení apod.) se můžete seznámit na webu školy. Na webu školy naleznete všechny potřebné informace, ale i aktuality a fotografie ze školních akcí apod.

Na závěr bych všem chtěla popřát úspěšný a dobrý školní rok 2018/2019, žákům radost z učení a chuť se vzdělávat, všem prvňáčkům úspěšný vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy a kolegům školu, ve které je na co se těšit.

Rodičům přeji hodně trpělivosti a spokojenosti se školou a budu se těšit na vzájemná setkání při četných kulturních a společenských akcích naší školy.

 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy