Mediální výchova v 9. třídě

V rámci výuky v devátém ročníku jsme se v předmětech občanská výchova, výtvarná výchova, anglický jazyk a český jazyk s žáky věnovali průřezovému tématu mediální výchova.

V průběhu výuky se žáci zabývali vztahem k médiím, tomu, jaký mají význam a jak ovlivňují naše každodenní životy a interpretaci reality, rovněž jsme se snažili kriticky nahlížet informace médii podávané a identifikovat v mediálních sděleních zveličování, fabulace a podobné znaky, které způsobují zkreslení podávaných událostí.

Ve vlastní praxi jsme zařadili aktivity sloužící k pochopení práce v médiích. Žáci si vyzkoušeli tvorbu reklamního sloganu, ve výtvarné výchově vytvořili vlastní reklamní plakát. Do práce žurnalisty nahlédli prostřednictvím tvorby vlastního mediálního sdělení – psaní krátké zprávy jak v anglickém, tak v českém jazyce.

Žáci příznivě kvitovali zejména výtvarnou a kreativní činnost. K průřezovému tématu se jistě vrátíme i ve výuce dalších ročníků.

Bc. Nikola Hložanková